Các hàm thường dùng trong Wordpress

# Hàm Giá trị Mô tả
1get_the_ID()86id
2get_author_name()Kelvin Khanhtác giả
3get_the_author_ID()1id tác giả
4get_the_date("d/m/Y g:i")19/12/2015 3:36ngày đăng
5get_post_modified_time("d/m/Y g:i")03/04/2020 5:23ngày sửa
6get_post_time("d/m/Y g:i",true)19/12/2015 3:36giờ đăng theo gmt
7get_the_content()
Trong Blogspot, khi xem chi tiết 1 bài viết thì bên dưới bài viết sẽ xuất hiện một số bài viết liên quan nhằm đề đề xuất thu hút người đọc tiếp tục đọc bài viết khác (đây là 1 mẹo trong SEO nhằm duy trì thời gian để người đọc không thoát website của ta). Sau đây là một đoạn code đơn giản giúp bạn tạo thêm chức năng này.
Đây chỉ là hướng dẫn cơ bản nhất, có gì bạn viết bình luận bên dưới để mình hướng dẫn chi tiết hơn đối với blogspot của bạn. Nếu bạn muốn thay đổi kiểu hiển thị bài viết liên quan (như là hiển thị hình ảnh,...) thì bạn chỉ cần chỉnh sửa CSS và hàm printRelatedLabels trong code Javascript. Vào Template -> Edit HTML, chọn nơi mà bạn cần hiển thị các bài viết liên quan, sau đó thêm vào các dòng code sau : 1. Code CSS : (dòng đầu tiên là gán CSS chỉ có hiệu lực trong trang chi tiết - trang item)
<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
    <style type='text/css'>
        #related-posts {
            margin: 15px 5px;
        }
        
        #related-posts h2 {
            font-size: 27px;
            font-weight: normal;
            color: #fff;
            text-shadow: 1px 0px 2px #888;
            margin-bottom: 0.75em;
        }
        
        #related-posts a {
            font-size: 13px;
            color: #888;
            text-transform: capitalize;
        }
        
        #related-posts a:hover {
            text-decoration: none;
            color: #555;
        }
        
        #related-posts ul {
            list-style-type: none;
            margin: 0 0 0px 0;
            padding: 0px;
            text-decoration: none;
            color: #000000;
        }
        
        #related-posts ul {
            list-style-type: none;
            background: #f9f9f9;
            border-left: 5px solid #f2f2f2;
        }
        
        #related-posts li {
            padding: 10px;
            line-height: 1.4;
            border-bottom: 1px dotted #E2E2E2;
        }
        
        #related-posts li:hover {
            background: #F4F4F4;
        }
    </style>
</b:if>
2. Code Javascript:
var relatedTitles = new Array();
var relatedTitlesNum = 0;
var relatedUrls = new Array();

function related_results_labels(json) {
  for (var i = 0; i < json.feed.entry.length; i++) {
    var entry = json.feed.entry[i];
    relatedTitles[relatedTitlesNum] = entry.title.$t;
    for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
      if (entry.link[k].rel == 'alternate') {
        relatedUrls[relatedTitlesNum] = entry.link[k].href;
        relatedTitlesNum++;
        break
      }
    }
  }
}

function removeRelatedDuplicates() {
  var tmp = new Array(0);
  var tmp2 = new Array(0);
  for (var i = 0; i < relatedUrls.length; i++) {
    if (!contains(tmp, relatedUrls[i])) {
      tmp.length += 1;
      tmp[tmp.length - 1] = relatedUrls[i];
      tmp2.length += 1;
      tmp2[tmp2.length - 1] = relatedTitles[i]
    }
  }
  relatedTitles = tmp2;
  relatedUrls = tmp
}

function contains(a, e) {
  for (var j = 0; j < a.length; j++) {
    if (a[j] == e) {
      return true
    }
  };
  return false
}

function printRelatedLabels(currenturl) {
  for (var i = 0; i < relatedUrls.length; i++) {
    if (relatedUrls[i] == currenturl) {
      relatedUrls.splice(i, 1);
      relatedTitles.splice(i, 1)
    }
  }
  var r = Math.floor((relatedTitles.length - 1) * Math.random());
  var i = 0;
  if (relatedTitles.length > 1) {
    document.write('<h2>' + relatedpoststitle + '</h2>')
  }
  document.write('<ul>');
  while (i < relatedTitles.length && i < 20 && i < maxresults) {
    document.write('<li><a href="' + relatedUrls[r] + '">' + relatedTitles[r] + '</a></li>');
    if (r < relatedTitles.length - 1) {
      r++
    } else {
      r = 0
    }
    i++
  }
  document.write('</ul>');
  relatedUrls.splice(0, relatedUrls.length);
  relatedTitles.splice(0, relatedTitles.length);
}
3. Code trong Edit HTML: (chú ý: code này chỉ có hiệu lực trong Template của Blogspot)
<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
    <div id='related-posts'>
        <b:loop values='data:post.labels' var='label'>
            <b:if cond='data:label.isLast != "true"'> </b:if>
            <b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
                <script expr:src='"/feeds/posts/default/-/" + data:label.name + "?alt=json-in-script&amp;callback=related_results_labels&amp;max-results=6"' type='text/javascript' />
            </b:if>
        </b:loop>
        <script type='text/javascript'>
            var maxresults = 5;
            removeRelatedDuplicates();
            printRelatedLabels( & quot; < data: post.url / > & quot;);
        </script>
    </div>
</b:if>
nội dung
8get_the_title()Tạo bài viết liên quan trong Blogspottiêu đề
9get_the_excerpt()Trong Blogspot, khi xem chi tiết 1 bài viết thì bên dưới bài viết sẽ xuất hiện một số bài viết liên quan nhằm đề đề xuất thu hút người đọc tiếp tục đọc bài viết khác (đây là 1 mẹo trong SEO nhằm duy trì thời gian để người đọc không thoát website của […]mô tả ngắn
10get_post_status()publishtrạng thái
11get_comments()
[{"comment_ID":"301","comment_post_ID":"500","comment_author":"Nhabep9x","comment_author_email":"tungnttat5@gmail.com","comment_author_url":"https:\/\/noithatphuongdong.vn\/m\/2018_bep-tu\/","comment_author_IP":"137.59.106.253","comment_date":"2021-07-27 09:49:19","comment_date_gmt":"2021-07-27 02:49:19","comment_content":"bài vi\u1ebft th\u1eadt tot","comment_karma":"0","comment_approved":"0","comment_agent":"Mozilla\/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/91.0.4472.164 Safari\/537.36","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"65"},{"comment_ID":"300","comment_post_ID":"28","comment_author":"define chloro","comment_author_email":"j.a.la.p.a.nica.ra.g.u.a@gmail.com","comment_author_url":"https:\/\/chloroquineorigin.com\/","comment_author_IP":"137.59.106.253","comment_date":"2021-07-25 20:34:09","comment_date_gmt":"2021-07-25 13:34:09","comment_content":"malaria skin rash https:\/\/chloroquineorigin.com\/# plaquenil drug class","comment_karma":"0","comment_approved":"0","comment_agent":"Mozilla\/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/83.0.4103.61 Safari\/537.36","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"299","comment_post_ID":"478","comment_author":"Anthonydub","comment_author_email":"fsrfgs4wsv5680j@gmail.com","comment_author_url":"","comment_author_IP":"137.59.106.253","comment_date":"2021-07-22 05:31:34","comment_date_gmt":"2021-07-21 22:31:34","comment_content":"\u0447\u0442\u043e \u043d\u0438 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438, \u0430 \u0430\u0444\u0442\u043e\u0440 \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u043b \u0441\u0432\u043e\u0435 \u0434\u0435\u043b\u043e \u043d\u0430 \u0442\u0432\u0435\u0440\u0434\u0443\u044e 5-\u043a\u0443...\r\n minecraft noob adventures part 3<\/a>","comment_karma":"0","comment_approved":"0","comment_agent":"Mozilla\/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/83.0.4103.34 Safari\/537.36 Edg\/83.0.478.25","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"298","comment_post_ID":"473","comment_author":"fen","comment_author_email":"jack@house-cleaner-nyc.com","comment_author_url":"https:\/\/www.house-cleaner-nyc.com\/","comment_author_IP":"137.59.106.253","comment_date":"2021-07-21 19:34:37","comment_date_gmt":"2021-07-21 12:34:37","comment_content":"Maid service<\/a><\/b> \r\n \r\n HI.\r\nIn modern the companies work competent specialists.\r\n\r\nCleaning international company Cleaning service appeared total-only 6 years ago, this notwithstanding swift dynamic mprovement still does not cease surprise all ours rivalsandnew customers , however practically none special secret in the swift improvement of our firms notavailable. \r\nDespite on the impressive practical gained experience, service staff systematically enhances his qualification on diverse training and on courses. Listed assist perfect measure master new  equipment and equipment .\r\n\r\nEmployees of our company are ready to provide professional cleaning services such as:\r\n\r\nGeneral cleaning apartments, workshops , stores and offices \r\nDaily maintenance of cleanliness in the room \r\nDeep cleansing and decorative treatment of floors slip prevention \r\nPutting order after repair and construction work \r\nChemical cleaning of all types of carpet \r\nCleaning exterior glass surfaces, cleaning building facades \r\nSeasonal cleaning outside the building \r\nDisposal of trash and snow under license.\r\n \r\nAnd likewise you can order:\r\n  \r\nMattress cleaning, Postconstruction cleaning, Cleaning and tidying up., Corporate cleaning, Professional house cleaning, Best house cleaning, Marble care]\r\n\r\nWe commit cleaning only special cleaning supply. Fast increase in the number of cleaning firms in Prospect Hights proves that and in the area represented learned to appreciate own free time. \r\nServing around Williamsburg  AND ON ALL STREETS, SUCH AS: High Bridge, Throgs Neck, City Line , Waterside Plaza, Grasmere .\r\n\r\n And so  exclusively you can  here be sure, come in specified site and  make an order services .","comment_karma":"0","comment_approved":"0","comment_agent":"Mozilla\/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/83.0.4103.61 Safari\/537.36","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"297","comment_post_ID":"28","comment_author":"ErrogeGox","comment_author_email":"urbacle@iron1.xyz","comment_author_url":"","comment_author_IP":"137.59.106.253","comment_date":"2021-07-07 23:17:15","comment_date_gmt":"2021-07-07 16:17:15","comment_content":"dapoxetine<\/a>","comment_karma":"0","comment_approved":"0","comment_agent":"Mozilla\/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/83.0.4086.0 Safari\/537.36","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"296","comment_post_ID":"28","comment_author":"ErrogeGox","comment_author_email":"urbacle@iron1.xyz","comment_author_url":"","comment_author_IP":"137.59.106.253","comment_date":"2021-07-07 22:10:32","comment_date_gmt":"2021-07-07 15:10:32","comment_content":"20 mg nolvadex pct<\/a>","comment_karma":"0","comment_approved":"0","comment_agent":"Mozilla\/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/83.0.4103.44 Safari\/537.36 OPR\/69.0.3686.7 (Edition beta)","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"295","comment_post_ID":"51","comment_author":"clilkvoFelels","comment_author_email":"wqfczFupphydayMumAnona@annabisoilweb.com","comment_author_url":"https:\/\/azithromaxww.com\/","comment_author_IP":"137.59.106.253","comment_date":"2021-07-04 04:25:24","comment_date_gmt":"2021-07-03 21:25:24","comment_content":"buy zithromax online [url=https:\/\/azithromaxww.com\/ ]azitromicina [\/url] buy azithromycin online finance azithromycin over the counter <\/a>","comment_karma":"0","comment_approved":"0","comment_agent":"Mozilla\/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/90.0.4430.85 Safari\/537.36","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"294","comment_post_ID":"28","comment_author":"adodayven","comment_author_email":"Tyboato@rwmail.xyz","comment_author_url":"","comment_author_IP":"137.59.106.253","comment_date":"2021-06-25 20:41:41","comment_date_gmt":"2021-06-25 13:41:41","comment_content":"priligy santo domingo","comment_karma":"0","comment_approved":"0","comment_agent":"Mozilla\/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/83.0.4103.44 Safari\/537.36","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"293","comment_post_ID":"28","comment_author":"adodayven","comment_author_email":"Tyboato@rwmail.xyz","comment_author_url":"","comment_author_IP":"137.59.106.253","comment_date":"2021-06-25 18:16:23","comment_date_gmt":"2021-06-25 11:16:23","comment_content":"lasix mexico","comment_karma":"0","comment_approved":"0","comment_agent":"Mozilla\/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/83.0.4102.0 Safari\/537.36","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"292","comment_post_ID":"28","comment_author":"ErrogeGox","comment_author_email":"urbacle@iron1.xyz","comment_author_url":"","comment_author_IP":"137.59.106.253","comment_date":"2021-06-25 14:26:54","comment_date_gmt":"2021-06-25 07:26:54","comment_content":"","comment_karma":"0","comment_approved":"0","comment_agent":"Mozilla\/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/83.0.4103.61 Safari\/537.36","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"291","comment_post_ID":"28","comment_author":"adodayven","comment_author_email":"Tyboato@rwmail.xyz","comment_author_url":"","comment_author_IP":"137.59.106.253","comment_date":"2021-06-25 12:55:16","comment_date_gmt":"2021-06-25 05:55:16","comment_content":"generic tamoxifen 20mg","comment_karma":"0","comment_approved":"0","comment_agent":"Mozilla\/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/83.0.4086.0 Safari\/537.36","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"290","comment_post_ID":"28","comment_author":"ErrogeGox","comment_author_email":"urbacle@iron1.xyz","comment_author_url":"","comment_author_IP":"137.59.106.253","comment_date":"2021-06-25 09:01:56","comment_date_gmt":"2021-06-25 02:01:56","comment_content":"buy prednisone dog","comment_karma":"0","comment_approved":"0","comment_agent":"Mozilla\/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/83.0.4103.24 Safari\/537.36","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"289","comment_post_ID":"28","comment_author":"ErrogeGox","comment_author_email":"urbacle@iron1.xyz","comment_author_url":"","comment_author_IP":"137.59.106.253","comment_date":"2021-06-25 04:20:50","comment_date_gmt":"2021-06-24 21:20:50","comment_content":"","comment_karma":"0","comment_approved":"0","comment_agent":"Mozilla\/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/83.0.4096.0 Safari\/537.36","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"288","comment_post_ID":"28","comment_author":"adodayven","comment_author_email":"Tyboato@rwmail.xyz","comment_author_url":"","comment_author_IP":"137.59.106.253","comment_date":"2021-06-23 19:21:10","comment_date_gmt":"2021-06-23 12:21:10","comment_content":"","comment_karma":"0","comment_approved":"0","comment_agent":"Mozilla\/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/83.0.4086.0 Safari\/537.36","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"287","comment_post_ID":"28","comment_author":"www.pharmaceptica.com","comment_author_email":"ph.arm.ah.uyarma@gmail.com","comment_author_url":"https:\/\/www.pharmaceptica.com\/","comment_author_IP":"137.59.106.253","comment_date":"2021-06-22 05:44:51","comment_date_gmt":"2021-06-21 22:44:51","comment_content":"order sildenafil citrate https:\/\/www.pharmaceptica.com\/","comment_karma":"0","comment_approved":"0","comment_agent":"Mozilla\/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/83.0.4100.3 Safari\/537.36","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"286","comment_post_ID":"28","comment_author":"Inhesause","comment_author_email":"Orargon@adann.xyz","comment_author_url":"","comment_author_IP":"137.59.106.253","comment_date":"2021-06-15 16:06:17","comment_date_gmt":"2021-06-15 09:06:17","comment_content":"buy dapoxetine paypal","comment_karma":"0","comment_approved":"0","comment_agent":"Mozilla\/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/83.0.4093.3 Safari\/537.36","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"285","comment_post_ID":"28","comment_author":"Inhesause","comment_author_email":"Orargon@adann.xyz","comment_author_url":"","comment_author_IP":"137.59.106.253","comment_date":"2021-06-15 15:29:21","comment_date_gmt":"2021-06-15 08:29:21","comment_content":"buying cialis online forum","comment_karma":"0","comment_approved":"0","comment_agent":"Mozilla\/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/83.0.4102.0 Safari\/537.36","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"284","comment_post_ID":"28","comment_author":"Inhesause","comment_author_email":"Orargon@adann.xyz","comment_author_url":"","comment_author_IP":"137.59.106.253","comment_date":"2021-06-15 08:35:18","comment_date_gmt":"2021-06-15 01:35:18","comment_content":"why cant i import kamagra to canada","comment_karma":"0","comment_approved":"0","comment_agent":"Mozilla\/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/83.0.4103.34 Safari\/537.36 Edg\/83.0.478.25","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"283","comment_post_ID":"28","comment_author":"Inhesause","comment_author_email":"Orargon@adann.xyz","comment_author_url":"","comment_author_IP":"137.59.106.253","comment_date":"2021-06-15 03:54:26","comment_date_gmt":"2021-06-14 20:54:26","comment_content":"generic cialis","comment_karma":"0","comment_approved":"0","comment_agent":"Mozilla\/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/83.0.4103.61 Safari\/537.36 Edg\/83.0.478.37","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"282","comment_post_ID":"28","comment_author":"Inhesause","comment_author_email":"Orargon@adann.xyz","comment_author_url":"","comment_author_IP":"137.59.106.253","comment_date":"2021-06-14 20:39:35","comment_date_gmt":"2021-06-14 13:39:35","comment_content":"cialis","comment_karma":"0","comment_approved":"0","comment_agent":"Mozilla\/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/83.0.4103.61 Safari\/537.36 Edg\/83.0.478.37","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"281","comment_post_ID":"28","comment_author":"Spirumn","comment_author_email":"Iodibtori@swmail.xyz","comment_author_url":"","comment_author_IP":"137.59.106.253","comment_date":"2021-06-14 12:34:57","comment_date_gmt":"2021-06-14 05:34:57","comment_content":"buy tamoxifen uk","comment_karma":"0","comment_approved":"0","comment_agent":"Mozilla\/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/83.0.4103.14 Safari\/537.36","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"280","comment_post_ID":"29","comment_author":"Inhesause","comment_author_email":"Orargon@adann.xyz","comment_author_url":"","comment_author_IP":"137.59.106.253","comment_date":"2021-06-12 08:57:10","comment_date_gmt":"2021-06-12 01:57:10","comment_content":"buy cialis online prescription","comment_karma":"0","comment_approved":"0","comment_agent":"Mozilla\/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/83.0.4103.61 Safari\/537.36","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"279","comment_post_ID":"28","comment_author":"ErrogeGox","comment_author_email":"urbacle@iron1.xyz","comment_author_url":"","comment_author_IP":"137.59.106.253","comment_date":"2021-06-12 06:04:22","comment_date_gmt":"2021-06-11 23:04:22","comment_content":"priligy precio 60 mg","comment_karma":"0","comment_approved":"0","comment_agent":"Mozilla\/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/83.0.4086.0 Safari\/537.36","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"278","comment_post_ID":"28","comment_author":"adodayven","comment_author_email":"Tyboato@rwmail.xyz","comment_author_url":"","comment_author_IP":"137.59.106.253","comment_date":"2021-06-12 00:19:16","comment_date_gmt":"2021-06-11 17:19:16","comment_content":"brand cialis online","comment_karma":"0","comment_approved":"0","comment_agent":"Mozilla\/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/83.0.4102.0 Safari\/537.36","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"277","comment_post_ID":"28","comment_author":"adodayven","comment_author_email":"Tyboato@rwmail.xyz","comment_author_url":"","comment_author_IP":"137.59.106.253","comment_date":"2021-06-12 00:00:37","comment_date_gmt":"2021-06-11 17:00:37","comment_content":"levitra. brand name bayer.. 20 mg.","comment_karma":"0","comment_approved":"0","comment_agent":"Mozilla\/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/83.0.4103.61 Safari\/537.36 Edg\/83.0.478.37","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"276","comment_post_ID":"28","comment_author":"ErrogeGox","comment_author_email":"urbacle@iron1.xyz","comment_author_url":"","comment_author_IP":"137.59.106.253","comment_date":"2021-06-11 23:34:29","comment_date_gmt":"2021-06-11 16:34:29","comment_content":"priligy taiwan","comment_karma":"0","comment_approved":"0","comment_agent":"Mozilla\/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/83.0.4087.0 Safari\/537.36","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"275","comment_post_ID":"28","comment_author":"adodayven","comment_author_email":"Tyboato@rwmail.xyz","comment_author_url":"","comment_author_IP":"137.59.106.253","comment_date":"2021-06-11 22:46:33","comment_date_gmt":"2021-06-11 15:46:33","comment_content":"kamagra gold 100mg review","comment_karma":"0","comment_approved":"0","comment_agent":"Mozilla\/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/83.0.4098.0 Safari\/537.36","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"274","comment_post_ID":"28","comment_author":"ErrogeGox","comment_author_email":"urbacle@iron1.xyz","comment_author_url":"","comment_author_IP":"137.59.106.253","comment_date":"2021-06-11 21:44:46","comment_date_gmt":"2021-06-11 14:44:46","comment_content":"realcheaplevitra","comment_karma":"0","comment_approved":"0","comment_agent":"Mozilla\/5.0 (Windows NT 6.3; ) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/83.0.4103.61 Safari\/537.36","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"273","comment_post_ID":"28","comment_author":"adodayven","comment_author_email":"Tyboato@rwmail.xyz","comment_author_url":"","comment_author_IP":"137.59.106.253","comment_date":"2021-06-11 13:51:45","comment_date_gmt":"2021-06-11 06:51:45","comment_content":"test levitra pharmacie","comment_karma":"0","comment_approved":"0","comment_agent":"Mozilla\/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/83.0.4093.3 Safari\/537.36","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"272","comment_post_ID":"28","comment_author":"adodayven","comment_author_email":"Tyboato@rwmail.xyz","comment_author_url":"","comment_author_IP":"137.59.106.253","comment_date":"2021-06-11 12:14:35","comment_date_gmt":"2021-06-11 05:14:35","comment_content":"lasix furosemide mail delivery","comment_karma":"0","comment_approved":"0","comment_agent":"Mozilla\/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/83.0.4099.2 Safari\/537.36","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"271","comment_post_ID":"28","comment_author":"adodayven","comment_author_email":"Tyboato@rwmail.xyz","comment_author_url":"","comment_author_IP":"137.59.106.253","comment_date":"2021-06-11 04:56:04","comment_date_gmt":"2021-06-10 21:56:04","comment_content":"cialis online","comment_karma":"0","comment_approved":"0","comment_agent":"Mozilla\/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/83.0.4103.34 Safari\/537.36","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"270","comment_post_ID":"28","comment_author":"adodayven","comment_author_email":"Tyboato@rwmail.xyz","comment_author_url":"","comment_author_IP":"137.59.106.253","comment_date":"2021-06-09 06:39:11","comment_date_gmt":"2021-06-08 23:39:11","comment_content":"levitra samples","comment_karma":"0","comment_approved":"0","comment_agent":"Mozilla\/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/83.0.4103.61 Safari\/537.36","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"269","comment_post_ID":"28","comment_author":"adodayven","comment_author_email":"Tyboato@rwmail.xyz","comment_author_url":"","comment_author_IP":"137.59.106.253","comment_date":"2021-06-08 18:24:33","comment_date_gmt":"2021-06-08 11:24:33","comment_content":"brand cialis online","comment_karma":"0","comment_approved":"0","comment_agent":"Mozilla\/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/83.0.4103.61 Safari\/537.36","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"268","comment_post_ID":"28","comment_author":"Spirumn","comment_author_email":"Iodibtori@swmail.xyz","comment_author_url":"","comment_author_IP":"137.59.106.253","comment_date":"2021-05-30 04:58:21","comment_date_gmt":"2021-05-29 21:58:21","comment_content":"cialis tablets for sale","comment_karma":"0","comment_approved":"0","comment_agent":"Mozilla\/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/83.0.4103.61 Safari\/537.36","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"267","comment_post_ID":"28","comment_author":"Spirumn","comment_author_email":"Iodibtori@swmail.xyz","comment_author_url":"","comment_author_IP":"137.59.106.253","comment_date":"2021-05-29 22:44:46","comment_date_gmt":"2021-05-29 15:44:46","comment_content":"buying cialis online safe","comment_karma":"0","comment_approved":"0","comment_agent":"Mozilla\/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/83.0.4093.3 Safari\/537.36","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"266","comment_post_ID":"29","comment_author":"Coreysip","comment_author_email":"valettamb777@gmail.com","comment_author_url":"","comment_author_IP":"137.59.106.253","comment_date":"2021-05-28 23:58:56","comment_date_gmt":"2021-05-28 16:58:56","comment_content":"velocemente 10 kg in una settimana<\/a>","comment_karma":"0","comment_approved":"0","comment_agent":"Mozilla\/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/83.0.4103.34 Safari\/537.36 Edg\/83.0.478.25","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"265","comment_post_ID":"28","comment_author":"Adrianlar","comment_author_email":"filippov.millnymiret25@mail.ru","comment_author_url":"","comment_author_IP":"137.59.106.253","comment_date":"2021-05-28 17:42:39","comment_date_gmt":"2021-05-28 10:42:39","comment_content":"\u041c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0442\u0443\u0442 \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430?\r\n \r\n---- \r\n\u0431\u0443\u043a\u0435\u0442 \u0440\u043e\u0437 \u0432 \u043a\u043e\u0440\u043e\u0431\u043a\u0435 \u0444\u043e\u0442\u043e<\/a>\r\n \r\n\u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u043a\u0440\u0430\u0441\u0438\u0432\u044b\u0435 \u0438 \u043d\u0435 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e\r\n \r\n---- \r\n\u0437\u0430\u043a\u0430\u0437 \u043f\u0435\u0447\u0430\u0442\u0438 \u0434\u043b\u044f \u0438\u043f<\/a>\r\n \r\n\u041f\u043e\u043b\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u0440\u0430\u0437\u0434\u0435\u043b\u044f\u044e \u0412\u0430\u0448\u0435 \u043c\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435. \u041c\u044b\u0441\u043b\u044c \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u0430\u044f, \u0441\u043e\u0433\u043b\u0430\u0441\u0435\u043d \u0441 \u0412\u0430\u043c\u0438.\r\n \r\n---- \r\n\u043a\u0443\u0440\u0441\u044b \u0444\u0438\u0442\u043d\u0435\u0441 \u0442\u0440\u0435\u043d\u0435\u0440\u0430 \u0446\u0435\u043d\u0430<\/a>\r\n \r\n\u041c\u043e\u0433\u0443 \u0440\u0435\u043a\u043e\u043c\u0435\u043d\u0434\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0412\u0430\u043c \u043f\u043e\u0441\u0435\u0442\u0438\u0442\u044c \u0441\u0430\u0439\u0442, \u043d\u0430 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u043c \u0435\u0441\u0442\u044c \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0441\u0442\u0430\u0442\u0435\u0439 \u043f\u043e \u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u0443.\r\n \r\n---- \r\n\u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u0438\u0442\u044c \u0441\u0430\u0439\u0442 \u043a\u043e\u043d\u043a\u0443\u0440\u0435\u043d\u0442\u0430 \u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437<\/a>\r\n \r\n\u042d\u0442\u043e \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0446\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044f\r\n \r\n---- \r\nhttps:\/\/realhealth.site\/diabetes\/1116\/<\/a>\r\n \r\n\u0417\u0430\u043c\u0435\u0447\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e, \u044d\u0442\u043e \u0446\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f \u0444\u0440\u0430\u0437\u0430\r\n \r\n---- \r\n\u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c \u0440\u0435\u043c\u043e\u043d\u0442<\/a>\r\n \r\n\u0416\u0430\u043b\u044c, \u0447\u0442\u043e \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u043d\u0435 \u043c\u043e\u0433\u0443 \u0432\u044b\u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f - \u0432\u044b\u043d\u0443\u0436\u0434\u0435\u043d \u0443\u0439\u0442\u0438. \u041d\u043e \u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u0441\u044c - \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u043d\u0430\u043f\u0438\u0448\u0443 \u0447\u0442\u043e \u044f \u0434\u0443\u043c\u0430\u044e.\r\n \r\n---- \r\n\u043a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c \u0430\u043a\u043a\u0430\u0443\u043d\u0442<\/a>\r\n \r\n\u041f\u0440\u0438\u043a\u043e\u043b\u044c\u043d\u043e\r\n \r\n---- \r\n\u0430\u043a\u043a\u0430\u0443\u043d\u0442\u044b vkontakte<\/a>\r\n \r\n\u041e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0437\u0430\u0431\u0430\u0432\u043d\u0430\u044f \u0444\u0440\u0430\u0437\u0430\r\n \r\n---- \r\nfrank casino complaints<\/a>\r\n \r\n\u042f \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u044e, \u0447\u0442\u043e \u0412\u044b \u0434\u043e\u043f\u0443\u0441\u043a\u0430\u0435\u0442\u0435 \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0443. \u041c\u043e\u0433\u0443 \u043e\u0442\u0441\u0442\u043e\u044f\u0442\u044c \u0441\u0432\u043e\u044e \u043f\u043e\u0437\u0438\u0446\u0438\u044e.\r\n \r\n---- \r\nwww<\/a>","comment_karma":"0","comment_approved":"0","comment_agent":"Mozilla\/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/83.0.4103.0 Safari\/537.36","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"264","comment_post_ID":"28","comment_author":"Spirumn","comment_author_email":"Iodibtori@swmail.xyz","comment_author_url":"","comment_author_IP":"137.59.106.253","comment_date":"2021-05-28 04:39:57","comment_date_gmt":"2021-05-27 21:39:57","comment_content":"cialis buy online","comment_karma":"0","comment_approved":"0","comment_agent":"Mozilla\/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/83.0.4103.61 Safari\/537.36","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"263","comment_post_ID":"28","comment_author":"combigan","comment_author_email":"c.omb.igan.bo.b.i.gan.9.999@gmail.com","comment_author_url":"https:\/\/combiganbrimonidinetartrate.com","comment_author_IP":"137.59.106.253","comment_date":"2021-05-22 16:52:52","comment_date_gmt":"2021-05-22 09:52:52","comment_content":"buy combigan combigan generic<\/a>","comment_karma":"0","comment_approved":"0","comment_agent":"Mozilla\/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/83.0.4086.0 Safari\/537.36","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"262","comment_post_ID":"28","comment_author":"chloroquineorigin","comment_author_email":"j.alapa.nicar.agua.@gmail.com","comment_author_url":"https:\/\/chloroquineorigin.com\/","comment_author_IP":"137.59.106.253","comment_date":"2021-05-21 15:08:38","comment_date_gmt":"2021-05-21 08:08:38","comment_content":"cloroquine chloroquine prophylaxis hydroxychloroquine plaquenil <\/a> aralen https:\/\/chloroquineorigin.com\/ - hcq","comment_karma":"0","comment_approved":"0","comment_agent":"Mozilla\/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/83.0.4103.24 Safari\/537.36","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"261","comment_post_ID":"28","comment_author":"FloutlE","comment_author_email":"FemnApess@addisonn.xyz","comment_author_url":"","comment_author_IP":"137.59.106.253","comment_date":"2021-05-15 06:01:53","comment_date_gmt":"2021-05-14 23:01:53","comment_content":"cialis prescription online","comment_karma":"0","comment_approved":"0","comment_agent":"Mozilla\/5.0 (Windows NT 6.3; ) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/83.0.4103.61 Safari\/537.36","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"260","comment_post_ID":"388","comment_author":"Noysisgog","comment_author_email":"kamorahector4@gmail.com","comment_author_url":"https:\/\/znacheniyerun.blogspot.com\/2021\/05\/blog-post.html","comment_author_IP":"137.59.106.253","comment_date":"2021-05-14 07:44:58","comment_date_gmt":"2021-05-14 00:44:58","comment_content":"very nice blog \r\n \r\naf62fod23441k83b","comment_karma":"0","comment_approved":"0","comment_agent":"Mozilla\/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/83.0.4093.3 Safari\/537.36","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"259","comment_post_ID":"28","comment_author":"dapoxetine","comment_author_email":"p.r.i.ligymil.i.g.yvilii.gy@gmail.com","comment_author_url":"https:\/\/priligydapoxetinex.com\/","comment_author_IP":"137.59.106.253","comment_date":"2021-05-03 15:42:41","comment_date_gmt":"2021-05-03 08:42:41","comment_content":"priligy price dapoxetine tablets price<\/a>","comment_karma":"0","comment_approved":"0","comment_agent":"Mozilla\/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/83.0.4103.61 Safari\/537.36 Edg\/83.0.478.37","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"258","comment_post_ID":"28","comment_author":"generic viagra cost walmart canada","comment_author_email":"v.e.r.d.an.fi.l.a.ma.l.af.ul@gmail.com","comment_author_url":"https:\/\/canadaviagrastore.com\/","comment_author_IP":"137.59.106.253","comment_date":"2021-04-28 22:18:54","comment_date_gmt":"2021-04-28 15:18:54","comment_content":"viagra canada non prescription https:\/\/canadaviagrastore.com\/ is it legal to bring viagra back to canada from mexico","comment_karma":"0","comment_approved":"0","comment_agent":"Mozilla\/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/83.0.4093.3 Safari\/537.36","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"257","comment_post_ID":"28","comment_author":"hydroxychloroquine chloroquine","comment_author_email":"j.a.lap.a.n.icaragu.a@gmail.com","comment_author_url":"https:\/\/chloroquineorigin.com\/#","comment_author_IP":"137.59.106.253","comment_date":"2021-04-28 04:46:29","comment_date_gmt":"2021-04-27 21:46:29","comment_content":"choroquine https:\/\/chloroquineorigin.com\/ choloroquine","comment_karma":"0","comment_approved":"0","comment_agent":"Mozilla\/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/83.0.4103.61 Safari\/537.36","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"256","comment_post_ID":"28","comment_author":"canadian pills online","comment_author_email":"ve.rd.an.f.i.l.am.alaf.u.l.@gmail.com","comment_author_url":"https:\/\/canadapillstorex.com\/","comment_author_IP":"137.59.106.253","comment_date":"2021-04-27 06:30:48","comment_date_gmt":"2021-04-26 23:30:48","comment_content":"canadian diet pills https:\/\/canadapillstorex.com\/ canadian diet pills","comment_karma":"0","comment_approved":"0","comment_agent":"Mozilla\/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/83.0.4103.61 Safari\/537.36","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"255","comment_post_ID":"28","comment_author":"plaquenil sleep","comment_author_email":"ja.l.apani.c.a.r.a.g.ua@gmail.com","comment_author_url":"https:\/\/plaquenilx.com\/#","comment_author_IP":"137.59.106.253","comment_date":"2021-04-27 05:57:39","comment_date_gmt":"2021-04-26 22:57:39","comment_content":"fast acting erectile pills https:\/\/plaquenilx.com\/ is erectile dysfunction a chronic condition","comment_karma":"0","comment_approved":"0","comment_agent":"Mozilla\/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/83.0.4103.61 Safari\/537.36","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"254","comment_post_ID":"28","comment_author":"ed pills online","comment_author_email":"c.a.n.a.da.m.anaf.aal.d.a.@gmail.com","comment_author_url":"https:\/\/canadaerectiledysfunctionpills.com\/","comment_author_IP":"137.59.106.253","comment_date":"2021-04-26 05:32:01","comment_date_gmt":"2021-04-25 22:32:01","comment_content":"erectile winstrol https:\/\/canadaerectiledysfunctionpills.com\/ natural erectile supplements","comment_karma":"0","comment_approved":"0","comment_agent":"Mozilla\/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/83.0.4103.14 Safari\/537.36","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"253","comment_post_ID":"28","comment_author":"sildenafil 10 mg cost","comment_author_email":"s.ild.m.a.fil.i.lini.i.s@gmail.com","comment_author_url":"https:\/\/eunicesildenafilcitrate.com\/","comment_author_IP":"137.59.106.253","comment_date":"2021-04-25 18:02:11","comment_date_gmt":"2021-04-25 11:02:11","comment_content":"generic sildenafil citrate https:\/\/eunicesildenafilcitrate.com\/ sildenafil in india","comment_karma":"0","comment_approved":"0","comment_agent":"Mozilla\/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/83.0.4103.34 Safari\/537.36","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"252","comment_post_ID":"480","comment_author":"delta 8 THC for sale area 52","comment_author_email":"earthaborges@arcor.de","comment_author_url":"https:\/\/tinyurl.com\/yj5bk7pl","comment_author_IP":"137.59.106.253","comment_date":"2021-04-25 07:49:30","comment_date_gmt":"2021-04-25 00:49:30","comment_content":"Good web site you have here.. It's difficult to find high \r\nquality writing like yours these days. I seriously appreciate individuals like you!\r\nTake care!!\r\n\r\ndelta 8 THC for sale area 52 - delta 8 THC for sale area 52<\/a>\r\n\r\ndelta 8 THC for sale area 52 - Area 52 delta 8 carts<\/a>\r\n\r\ndelta 8 carts Area 52 - delta 8 area 52<\/a>\r\n\r\ndelta 8 THC area 52 - delta 8 area 52<\/a>\r\n\r\nArea 52 Delta 8 THC - Area 52 Delta 8 THC<\/a>","comment_karma":"0","comment_approved":"0","comment_agent":"Mozilla\/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/53.0.2785.104 Safari\/537.36 Core\/1.53.4482.400 QQBrowser\/9.7.13001.400","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"251","comment_post_ID":"38","comment_author":"quangdan","comment_author_email":"quangdanblogger@gmail.com","comment_author_url":"","comment_author_IP":"137.59.106.253","comment_date":"2021-04-24 21:06:26","comment_date_gmt":"2021-04-24 14:06:26","comment_content":"Ng\u01b0\u1eddi vi\u1ebft ch\u1eb3ng bi\u1ebft gì v\u1ec1 code c\u1ea3 \u1edf bài này b\u1ea1n ph\u1ea3i t\u01b0 duy th\u1ebf này:\r\nB\u01b0\u1edbc 1: t\u1ea1o file và chèn api c\u1ee7a jwplayer trên website c\u1ee7a b\u1ea1n\r\nB\u01b0\u1edbc 2: t\u1ea1o file css vi\u1ebft css cho nó\r\nB\u01b0\u1edbc 3: T\u1ea1o file và vi\u1ebft code url \u0111\u01b0\u1ee3c nhúng ch\u1ea1y trên api c\u1ee7a jwplayer. \r\nCác trang web phim ng\u01b0\u1eddi l\u1edbn \u1edf vi\u1ec7t nam các b\u1ea1n \u1ea5y làm r\u1ea5t t\u1ed1t \u0111ó","comment_karma":"0","comment_approved":"0","comment_agent":"Mozilla\/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/80.0.3987.149 Safari\/537.36","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"250","comment_post_ID":"480","comment_author":"delta 8 carts Area 52","comment_author_email":"hulda_rosetta@arcor.de","comment_author_url":"https:\/\/tinyurl.com\/ydun4cm4","comment_author_IP":"137.59.106.253","comment_date":"2021-04-21 10:49:06","comment_date_gmt":"2021-04-21 03:49:06","comment_content":"Hello mates, its fantastic post on the topic of tutoringand completely explained,\r\nkeep it up all the time.\r\n\r\ndelta 8 carts Area 52 - delta 8 carts Area 52<\/a>\r\n\r\ndelta 8 carts Area 52 - delta 8 THC area 52<\/a>\r\n\r\narea 52 delta 8 THC products - Area 52 Delta 8 THC<\/a>\r\n\r\nArea 52 Delta 8 THC - Area 52 delta 8 carts<\/a>\r\n\r\nArea 52 Delta 8 THC - delta 8 carts Area 52<\/a>","comment_karma":"0","comment_approved":"0","comment_agent":"Mozilla\/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/67.0.3396.18 Safari\/537.36","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"249","comment_post_ID":"95","comment_author":"maylanhhailongvan1@gmail.com","comment_author_email":"maylanhhailongvan1@gmail.com","comment_author_url":"https:\/\/maylanhhailongvan.vn\/","comment_author_IP":"137.59.106.253","comment_date":"2021-04-20 15:58:38","comment_date_gmt":"2021-04-20 08:58:38","comment_content":"Làm sao \u0111\u1ec3 seo t\u1eeb khóa lên google thành công trên trang ch\u1ee7","comment_karma":"0","comment_approved":"0","comment_agent":"Mozilla\/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/89.0.4389.128 Safari\/537.36","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"60"},{"comment_ID":"248","comment_post_ID":"473","comment_author":"JoshuaDof","comment_author_email":"uliseskodylgxa@gmail.com","comment_author_url":"https:\/\/zootovaryvsem.org\/","comment_author_IP":"137.59.106.253","comment_date":"2021-04-19 21:22:07","comment_date_gmt":"2021-04-19 14:22:07","comment_content":"Hi all! ma favorite city is af62194eegfdsfdf83b n535","comment_karma":"0","comment_approved":"0","comment_agent":"Mozilla\/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/83.0.4103.61 Safari\/537.36","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"247","comment_post_ID":"28","comment_author":"vardenafil 20mg india manufacturer","comment_author_email":"ve.r.da.n.f.il.a.malafu.l@gmail.com","comment_author_url":"https:\/\/vegavardenafil.com\/","comment_author_IP":"137.59.106.253","comment_date":"2021-04-17 04:57:06","comment_date_gmt":"2021-04-16 21:57:06","comment_content":"vardenafil grapefruit interaction https:\/\/vegavardenafil.com\/ vardenafil vs sildenafil","comment_karma":"0","comment_approved":"0","comment_agent":"Mozilla\/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/83.0.4103.61 Safari\/537.36","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"246","comment_post_ID":"28","comment_author":"is viagra the same in canada","comment_author_email":"v.er.d.a.nfila.m.ala.f.u.l@gmail.com","comment_author_url":"https:\/\/canadaviagrastore.com\/","comment_author_IP":"137.59.106.253","comment_date":"2021-04-16 07:35:34","comment_date_gmt":"2021-04-16 00:35:34","comment_content":"ordering viagra from canada https:\/\/canadaviagrastore.com\/ viagra sin receta en farmacias de canada","comment_karma":"0","comment_approved":"0","comment_agent":"Mozilla\/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/83.0.4096.0 Safari\/537.36","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"245","comment_post_ID":"28","comment_author":"canadian generic pills","comment_author_email":"ve.rda.n.f.ila.m.a.la.f.ul@gmail.com","comment_author_url":"https:\/\/canadapillstorex.com\/","comment_author_IP":"137.59.106.253","comment_date":"2021-04-14 03:24:27","comment_date_gmt":"2021-04-13 20:24:27","comment_content":"canadian pharmacies ed pills https:\/\/canadapillstorex.com\/ canadian weight loss pills","comment_karma":"0","comment_approved":"0","comment_agent":"Mozilla\/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/83.0.4103.61 Safari\/537.36","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"244","comment_post_ID":"28","comment_author":"where to buy zithromax","comment_author_email":"j.al.ap.an.ic.a.r.a.gu.a.@gmail.com","comment_author_url":"https:\/\/zithromaxes.com\/#","comment_author_IP":"137.59.106.253","comment_date":"2021-04-12 21:57:35","comment_date_gmt":"2021-04-12 14:57:35","comment_content":"does zithromax treat uti https:\/\/zithromaxes.com\/ zithormax","comment_karma":"0","comment_approved":"0","comment_agent":"Mozilla\/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/83.0.4087.0 Safari\/537.36","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"177","comment_post_ID":"18","comment_author":"Tr\u01b0\u1eddng","comment_author_email":"dantruongngao@gamil.com","comment_author_url":"","comment_author_IP":"137.59.106.253","comment_date":"2020-12-11 15:06:13","comment_date_gmt":"2020-12-11 08:06:13","comment_content":"Cho e h\u1ecfi làm sao \u0111\u1ec3 t\u1ea3i code v\u1eady ?","comment_karma":"0","comment_approved":"0","comment_agent":"Mozilla\/5.0 (Linux; Android 9; Bee 3) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/87.0.4280.86 Mobile Safari\/537.36","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"173","comment_post_ID":"53","comment_author":"huy","comment_author_email":"it.atcfurniture@gmail.com","comment_author_url":"https:\/\/vietfurni.blogspot.com\/","comment_author_IP":"137.59.106.253","comment_date":"2020-10-27 14:35:49","comment_date_gmt":"2020-10-27 07:35:49","comment_content":"Xin hãy giúp mình b\u1ecf search\/label trên url c\u1ee7a label nhé","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"Mozilla\/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/86.0.4240.111 Safari\/537.36","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"161","comment_post_ID":"440","comment_author":"Trung","comment_author_email":"notmypt1@gmail.com","comment_author_url":"","comment_author_IP":"137.59.106.253","comment_date":"2020-05-10 14:02:02","comment_date_gmt":"2020-05-10 07:02:02","comment_content":"Thanks ad. H\u00f3ng ph\u1ea7n ti\u1ebfp","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"Mozilla\/5.0 (Linux; Android 9; Redmi Note 7 Pro) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/81.0.4044.138 Mobile Safari\/537.36","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"160","comment_post_ID":"57","comment_author":"Tu\u1ea5n Ki\u1ec7t","comment_author_email":"tuankiet@gmail.com","comment_author_url":"","comment_author_IP":"137.59.106.253","comment_date":"2020-05-01 20:13:25","comment_date_gmt":"2020-05-01 13:13:25","comment_content":"C\u1ea7n l\u1eafm nh\u1eefng video h\u01b0\u1edbng d\u1eabn ad","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"Mozilla\/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/81.0.4044.129 Safari\/537.36","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"159","comment_post_ID":"59","comment_author":"V\u01b0\u01a1ng Hi\u1ec7p","comment_author_email":"vuongthanhhiep@gmail.com","comment_author_url":"","comment_author_IP":"137.59.106.253","comment_date":"2020-05-01 12:41:06","comment_date_gmt":"2020-05-01 05:41:06","comment_content":"H\u00ecnh \u1ea3nh b\u1ecb h\u1ecfng r\u1ed3i ad \u01a1i","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"Mozilla\/5.0 (Linux; Android 9; RMX1821 Build\/PPR1.180610.011; wv) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Version\/4.0 Chrome\/81.0.4044.117 Mobile Safari\/537.36 [FB_IAB\/FB4A;FBAV\/268.1.0.54.121;]","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"158","comment_post_ID":"343","comment_author":"Minh Khanh","comment_author_email":"totnhatvina.com@gmail.com","comment_author_url":"https:\/\/totnhatvina.com\/","comment_author_IP":"137.59.106.253","comment_date":"2020-04-28 11:51:18","comment_date_gmt":"2020-04-28 04:51:18","comment_content":"em mu\u1ed1n ch\u00e8n v\u00e0o trang post b\u00e0i vi\u1ebft th\u00ec l\u00e0m th\u1ebf n\u00e0o anh nh\u1ec9?","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"Mozilla\/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/81.0.4044.122 Safari\/537.36","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"157","comment_post_ID":"57","comment_author":"admin","comment_author_email":"webnkd@gmail.com","comment_author_url":"","comment_author_IP":"137.59.106.253","comment_date":"2020-04-27 16:29:25","comment_date_gmt":"2020-04-27 09:29:25","comment_content":"C\u00e1i n\u00e0y xem c\u1ea5u tr\u00fac xml c\u1ee7a blogspot l\u00e0 xu\u1ea5t ra dc. \u0110\u1ec3 m\u00ecnh vi\u1ebft h\u01b0\u1edbng d\u1eabn t\u1eeb t\u1eeb :)","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"Mozilla\/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/81.0.4044.122 Safari\/537.36","comment_type":"comment","comment_parent":"156","user_id":"1"},{"comment_ID":"156","comment_post_ID":"57","comment_author":"olalavui","comment_author_email":"olalavui@hotmail.com","comment_author_url":"","comment_author_IP":"137.59.106.253","comment_date":"2020-04-27 11:02:18","comment_date_gmt":"2020-04-27 04:02:18","comment_content":"H\u00f3ng vi\u1ec7c k\u1ebft xu\u1ea5t ra xml or auto post l\u00ean blogspot \u1ee3 :D","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"Mozilla\/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/81.0.4044.122 Safari\/537.36","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"153","comment_post_ID":"323","comment_author":"admin","comment_author_email":"webnkd@gmail.com","comment_author_url":"","comment_author_IP":"137.59.106.253","comment_date":"2020-04-15 15:12:51","comment_date_gmt":"2020-04-15 08:12:51","comment_content":"ok, \u0111\u1ec3 m\u00ecnh ho\u00e0n thi\u1ec7n c\u00e1i web xong l\u00e0m ti\u1ebfp ph\u1ea7n 2","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"Mozilla\/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/80.0.3987.163 Safari\/537.36","comment_type":"comment","comment_parent":"152","user_id":"1"},{"comment_ID":"152","comment_post_ID":"323","comment_author":"Hi\u1ec7p","comment_author_email":"vuongthanhhiep@gmail.com","comment_author_url":"http:\/\/vuonghiep.com","comment_author_IP":"137.59.106.253","comment_date":"2020-04-15 08:28:16","comment_date_gmt":"2020-04-15 01:28:16","comment_content":"Vi\u1ebft tool leech b\u00e0i cho blogspot \u0111i \u0111i b\u1ea1n","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"Mozilla\/5.0 (Linux; Android 9; RMX1821 Build\/PPR1.180610.011; wv) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Version\/4.0 Chrome\/81.0.4044.96 Mobile Safari\/537.36 [FB_IAB\/FB4A;FBAV\/266.0.0.56.124;]","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"2","comment_post_ID":"19","comment_author":"ad","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/02587999000321685981","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2019-07-22 05:57:40","comment_date_gmt":"2019-07-22 05:57:40","comment_content":"t\u1ea1o tr\u1eafc nghi\u1ec7m html t\u1ea1i https:\/\/huonghaphoi.blogspot.com\/2018\/11\/tao-trac-nghiem.html","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"3","comment_post_ID":"19","comment_author":"Ch\u00ednh Tr\u1ea7n","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/03718161811881022241","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2019-06-20 18:17:38","comment_date_gmt":"2019-06-20 18:17:38","comment_content":"B\u00e1c cho em h\u1ecfi, gi\u1edd em mu\u1ed1n l\u00e0m b\u00e0i tr\u00e1c nghi\u1ec7m theo form c\u1ee7a b\u00e1c, nh\u01b0ng mu\u1ed1n \u1ea9n \u0111\u00e1p \u00e1n \u1edf d\u01b0\u1edbi m\u1ed7i c\u00e2u h\u1ecfi, sau khi ng\u01b0\u1eddi l\u00e0m \u1ea5n tr\u1ea3 l\u1eddi xong \u0110\u00e1p \u00e1n m\u1edbi hi\u1ec7n ra th\u00ec l\u00e0m nh\u01b0 n\u00e0o \u1ea1? V\u1edbi c\u1ea3 n\u1ebfu mu\u1ed1n ch\u1ecdn m\u1ed7i c\u00e2u ch\u1ec9 \u0111\u01b0\u1ee3c ch\u1ecdn 1 \u0111\u00e1p \u00e1n th\u00ec s\u1ebd l\u00e0m nh\u01b0 n\u00e0o v\u1eady \u1ea1?
Em c\u1ea3m \u01a1n tr\u01b0\u1edbc!","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"4","comment_post_ID":"19","comment_author":"G\u00f3c nh\u1ecf","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/03049339134646093896","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2019-03-03 02:24:55","comment_date_gmt":"2019-03-03 02:24:55","comment_content":"b\u1ea1n \u01a1i n\u1ebfu ko nh\u00fang jquery m\u00e0 ch\u1ec9 d\u00f9ng javascript th\u00ec l\u00e0m sao \u1ea1","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"6","comment_post_ID":"19","comment_author":"Anhlevan","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/00459394221555789491","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2019-01-27 18:09:27","comment_date_gmt":"2019-01-27 18:09:27","comment_content":"Mong b\u1ea1n gi\u00fap g\u1edfi code qua email n\u00e0y","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"7","comment_post_ID":"19","comment_author":"Anhlevan","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/00459394221555789491","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2019-01-27 18:08:44","comment_date_gmt":"2019-01-27 18:08:44","comment_content":"Code hay tuy\u1ec7t. B\u1ea1n gi\u00fap cho code th\u00eam c\u00e1c t\u00ednh n\u0103ng:
1. M\u1ed7i c\u00e2u h\u1ecfi ch\u1ec9 c\u00f3 1 ph\u01b0\u01a1ng \u00e1n \u0111\u00fang, n\u1ebfu ch\u1ecdn t\u1eeb 2 ph\u01b0\u01a1ng \u00e1n tr\u1edf l\u00ean l\u00e0 b\u1ecb lo\u1ea1i ( 0 \u0111i\u1ec3m )
2. Th\u00eam gi\u1edbi h\u1ea1n th\u1eddi gian, ch\u1eb3ng h\u1ea1n h\u1ebft 45 ph\u00fat th\u00ec b\u00e1o h\u1ebft gi\u1edd, kh\u00f4ng cho tr\u1ea3 l\u1eddi n\u1eefa

Xem Demo c\u1ee7a m\u00ecnh v\u00ec m\u00f4n to\u00e1n n\u00ean ph\u1ea3i d\u00f9ng h\u00ecnh \u1ea3nh b\u1ecb l\u1eb7p "C\u00e2u s\u1ed1" http:\/\/anhlevan.weebly.com\/gt12c3_de01.html","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"8","comment_post_ID":"19","comment_author":"Anhlevan","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/00459394221555789491","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2019-01-27 18:03:48","comment_date_gmt":"2019-01-27 18:03:48","comment_content":"This comment has been removed by the author.","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"9","comment_post_ID":"55","comment_author":"Truy\u1ec7n Tranh YoYo","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/13646444348685112539","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2018-11-22 19:12:19","comment_date_gmt":"2018-11-22 19:12:19","comment_content":"ch\u1ea3 c\u00f3 t\u00e1c d\u1ee5ng, kh\u00f4ng c\u00f3 t\u00e1c d\u1ee5ng v\u1edbi ip, sau khi x\u00f3a cookies v\u1eabn hi\u1ec7n th\u1ecb qu\u1ea3ng c\u00e1o b\u00ecnh th\u01b0\u1eddng.","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"10","comment_post_ID":"36","comment_author":"Qu\u1ed1c B\u00ecnh","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/03293705874977337646","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2018-09-05 23:18:25","comment_date_gmt":"2018-09-05 23:18:25","comment_content":"V\u1eabn kh\u00f4ng hi\u1ec3u l\u00e0m sao s\u1eed d\u1ee5ng cho blogspot?","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"12","comment_post_ID":"34","comment_author":"Kh\u00f4i R\u00f2m","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/05039128740701519742","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2018-07-09 16:13:55","comment_date_gmt":"2018-07-09 16:13:55","comment_content":"T\u00f9y theo m\u1ed7i template c\u00f3 c\u1ea5u tr\u00fac kh\u00e1c nhau b\u00e1c \u1ea1. Ko n\u00ean hd nh\u01b0 v","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"13","comment_post_ID":"19","comment_author":"\u0110o\u00e0n H\u1eefu","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/02824431768932292783","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2018-06-05 16:01:55","comment_date_gmt":"2018-06-05 16:01:55","comment_content":"Try to use the
D\u1ecbch V\u1ee5 L\u00e0m Visa Tr\u1ecdn G\u00f3i<\/a> Viseca offers a wide selection of Mastercard and Visa credit cards. Read more online now and make a free comparison.
","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"14","comment_post_ID":"92","comment_author":"Quang Tr\u01b0\u1eddng","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/13739716379361475102","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2018-06-01 14:16:15","comment_date_gmt":"2018-06-01 14:16:15","comment_content":"A vi\u1ec7t h\u00f3a c\u00e1i t\u00ean b\u00e0i vi\u1ebft ph\u1ea7n b\u00ecnh lu\u1eadn \u0111i a","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"15","comment_post_ID":"7","comment_author":"Nguy\u1ec5n Ngoc Qu\u00ed","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/04849357511034398801","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2018-04-22 12:03:47","comment_date_gmt":"2018-04-22 12:03:47","comment_content":"d\u00f9ng sao b\u00e1c","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"16","comment_post_ID":"19","comment_author":"DienlanhThanhHaiChau","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/00084708808061045296","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2018-03-26 02:24:20","comment_date_gmt":"2018-03-26 02:24:20","comment_content":"This comment has been removed by the author.","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"17","comment_post_ID":"19","comment_author":"Unknown","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/07210795707109721516","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2018-02-25 22:54:59","comment_date_gmt":"2018-02-25 22:54:59","comment_content":"cho m\u00ecnh h\u1ecfi c\u00e1ch nh\u00fang n\u00f3 v\u00e0o 1 trang m\u1edbi trong blogspot th\u00ec l\u00e0m th\u1ebf n\u00e0o ak!","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"20","comment_post_ID":"89","comment_author":"Ta l\u00e0 ta","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/11313221282794499602","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2018-01-04 22:29:06","comment_date_gmt":"2018-01-04 22:29:06","comment_content":"C\u00f2n nhanh h\u01a1n blog
T\u1ed1t nh\u1ea5t ViNa wp c\u1ee7a em, tuy\u1ec7t v\u00e3i.
<\/a>","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"21","comment_post_ID":"24","comment_author":"Th\u00edch Code","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/04305082584862174982","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2018-01-02 12:51:04","comment_date_gmt":"2018-01-02 12:51:04","comment_content":"B\u1ea1n tham kh\u1ea3o thu\u1eadt to\u00e1n c\u1ee7a m\u00ecnh t\u1ea1i \u0111\u00e2y https:\/\/www.thichcode.net\/2016\/08\/thuat-toan-kiem-tra-am-tiet-tieng-viet-dua-tren-luat-cau-tao-am-tiet.html","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"22","comment_post_ID":"24","comment_author":"Unknown","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/17837521004989522998","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2018-01-02 12:04:19","comment_date_gmt":"2018-01-02 12:04:19","comment_content":"cho em h\u1ecfi l\u00e0 m\u00ecnh ki\u1ec3m tra ch\u00ednh t\u1ea3 b\u1eb1ng c\u00e1ch n\u00e0o ?","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"23","comment_post_ID":"43","comment_author":"Anonymous","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2017-12-03 05:55:27","comment_date_gmt":"2017-12-03 05:55:27","comment_content":"hay v\u00e3i l\u1ed3n , thank ! :>)","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"24","comment_post_ID":"19","comment_author":"Th\u00edch Code","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/04305082584862174982","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2017-11-30 09:47:47","comment_date_gmt":"2017-11-30 09:47:47","comment_content":"B\u1ea1n copy nguy\u00ean \u0111o\u1ea1n code b\u00ean d\u01b0\u1edbi r\u1ed3i d\u00e1n v\u00e0o http:\/\/www.thichcode.net\/p\/test-javascrip-online.html \u0111\u1ec3 test v\u1edbi ch\u1ea5m \u0111i\u1ec3m nh\u00e9. \u1ede \u0111\u00e2y m\u00ecnh m\u1ea1c \u0111\u1ecbnh A - B - C - D l\u1ea7n l\u01b0\u1ee3t l\u00e0 1 - 2 - 3 - 4 \u0111i\u1ec3m. Code c\u00f3 th\u00eam bi\u1ebfn l\u00e0 tong_so_diem. code kh\u00e1 \u0111\u01a1n gi\u1ea3n, b\u1ea1n soi code ko hi\u1ec3u th\u00ec inbox tr\u1ef1c ti\u1ebfp cho m\u00ecnh :)

\/\/Code by ThichCode.NET
<div id="noi_dung_de" style='display:none;'>
N\u1ed9i dung n\u00e0o sau \u0111\u00e2y th\u1ec3 hi\u1ec7n quy\u1ec1n b\u00ecnh \u0111\u1eb3ng trong l\u0129nh v\u1ef1c h\u00f4n nh\u00e2n v\u00e0 gia \u0111\u00ecnh;[C\u00f9ng \u0111\u00f3ng g\u00f3p c\u00f4ng s\u1ee9c \u0111\u1ec3 duy tr\u00ec \u0111\u1eddi s\u1ed1ng ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi kh\u1ea3 n\u0103ng c\u1ee7a m\u00ecnh;T\u1ef1 do l\u1ef1a ch\u1ecdn ngh\u1ec1 nghi\u1ec7p ph\u00f9 ph\u1ee3p v\u1edbi kh\u1ea3 n\u0103ng c\u1ee7a m\u00ecnh;Th\u1ef1c hi\u1ec7n \u0111\u00fang c\u00e1c giao k\u1ebft trong h\u1ee3p \u0111\u1ed3ng lao \u0111\u1ed9ng;\u0110\u1ea3m b\u1ea3o quy\u1ec1n l\u1ee3i h\u1ee3p ph\u00e1p c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi lao \u0111\u1ed9ng.|
\u0110i\u1ec1u n\u00e0o sau \u0111\u00e2y kh\u00f4ng ph\u1ea3i l\u00e0 m\u1ee5c d\u00edch c\u1ee7a h\u00f4n nh\u00e2n:;x\u00e2y d\u1ef1ng gia \u0111\u00ecnh h\u1ea1nh ph\u00fac;c\u1ee7ng c\u1ed1 t\u00ecnh y\u00eau l\u1ee9a \u0111\u00f4i;t\u1ed5 ch\u1ee9c \u0111\u1eddi s\u1ed1ng v\u1eadt ch\u1ea5t c\u1ee7a gia \u0111\u00ecnh;[th\u1ef1c hi\u1ec7n \u0111\u00fang ngh\u0129a v\u1ee5 c\u1ee7a c\u00f4ng d\u00e2n \u0111\u1ed1i v\u1edbi \u0111\u1ea5t n\u01b0\u1edbc
<\/div>
<script src='\/\/ajax.googleapis.com\/ajax\/libs\/jquery\/1.11.3\/jquery.min.js'><\/script>
<script>
\/\/CODE BY THICHCODE.NET
var nd = $("#noi_dung_de").html();
var cau_hoi = nd.split('|');
var html = ""; var tra_loi_dung = 0;
for(var i = 0;i<cau_hoi.length;i++)
{
var chi_tiet = cau_hoi[i].split(';');
\/\/alert(chi_tiet[i]);
for(var j=0;j<chi_tiet.length;j++)
{

if (j==0) html += "<tr><td><b>C\u00e2u " + (i+1) + ":<\/b><\/td><td> <b>" + chi_tiet[j].trim() + "<\/b><\/td><\/tr>";
else
{
html += "<tr><td><\/td><td id='" + (i + 1 + String.fromCharCode(64 + j)) + "'><input type='checkbox' name='" + (i + 1 + String.fromCharCode(64 + j)) + "' value='" + chi_tiet[j].trim() +"'> " + String.fromCharCode(64 + j) + ". " + chi_tiet[j].replace("[","").trim() + "<\/td><\/tr>";
}
}
}

$("#noi_dung_de").empty().append("<table>" + html + "<\/table><input type='submit' value='Tr\u1ea3 l\u1eddi xong' id='tra_loi_xong'>").fadeIn();
$("#noi_dung_de input").click(function(){
\/\/L\u1ea5y t\u00ean c\u1ee7a checkbox
var id = $(this).attr("name");

\/\/\u0110\u1ed5i m\u00e0u n\u1ec1n c\u00e2u tr\u1ea3 l\u1eddi

if ($(this).is(":checked")) $("td#" + id).css("background-color","yellow");
else $("td#" + id).css("background-color","");
});

var tong_so_diem = 0;
$("#tra_loi_xong").click(function(){
$('#noi_dung_de input').each(function () {
var id = $(this).attr("name");
var ctl = $(this).val();

\/\/Hi\u1ec3n th\u1ecb c\u00e2u \u0111\u00fang v\u1edbi n\u1ec1n l\u00e0 m\u00e0u \u0111\u1ecf
if (ctl[0] == '[')
{
\/\/alert($("td#" + id).css("background-color"));
if ($("td#" + id).css("background-color") == "rgb(255, 255, 0)")
{
tra_loi_dung++;
var char_first = $("td#" + id).text().trim().substring(0,1);
switch(char_first)
{
case 'A': {tong_so_diem += 1; break; }
case 'B': {tong_so_diem += 2; break; }
case 'C': {tong_so_diem += 3; break; }
case 'D': {tong_so_diem += 4; break; }
default: {break;}
}
}
else
{
$("td#" + id).css("background-color","red");
}
}
});
$("#noi_dung_de").append("<p>Tr\u1ea3 l\u1eddi \u0111\u00fang :" + (tra_loi_dung < 0 ? "0" : tra_loi_dung) + " c\u00e2u<\/p>");
$("#noi_dung_de").append("<p>S\u1ed1 \u0111i\u1ec3m c\u1ee7a b\u1ea1n l\u00e0 : " + tong_so_diem + "<\/p>");
$("#tra_loi_xong").fadeOut();
});
<\/script>","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"25","comment_post_ID":"19","comment_author":"Arinosu Koroki","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"http:\/\/shopnhatviet.com\/thuoc-diet-kien-nhat-ban-diet-kien-nhanh-chong-an-toan-cho-nguoi-va-vat-nuoi","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2017-11-23 09:32:03","comment_date_gmt":"2017-11-23 09:32:03","comment_content":"em \u0111ang t\u00e2p l\u00e0m 1 trang web tr\u1eafc nghi\u1ec7m t\u00ednh c\u00e1ch nh\u01b0ng em kh\u00f4ng th\u1ec3 vi\u1ebft \u0111\u01b0\u01a1c code n\u00e0y. Em m\u00e0y m\u00f2 th\u00ec em lam \u0111\u01b0\u1ee3c code tr\u1eafc nghi\u1ec7m IQ \u0111\u00fang sai c\u00f2n code tr\u1eafc nghi\u1ec7m n\u00e0y th\u00ec em kh\u00f4ng th\u1ec3 n\u00e0o l\u00e0m \u0111\u01b0\u1ee3c. Em mong anh gi\u00fap em :
anh vi\u1ebft d\u00f9m em code php hay html th\u00e0nh 1 b\u00e0i ho\u00e0nh ch\u1ec9nh lu\u00f4n nh\u00e9!
em \u0111\u1ecbnh l\u00e0m trang nh\u01b0 sau:
c\u00e2u h\u1ecfi:
1.b\u1ea1n th\u00edch m\u00e0u g\u00ec?
a.\u0111\u1ecf
b.\u0111en
c. tr\u1eafng
d. h\u1ed3ng
2. b\u1ea1n th\u00edch hoa gi?
a. hoa h\u1ed3ng.
b.hoa b\u1ee5t
c. hoa loa k\u00e8n
d.hoa c\u00fac

k\u1ebft qu\u1ea3

\u0111\u00f3a l\u00e0 c\u00e2u h\u1ecfi v\u00e0 c\u00e2u tr\u1ea3 l\u1eddi
n\u1ebfu ch\u1ecdn a th\u00ec \u0111\u01b0\u1ee3c 1 \u0111i\u1ec3m chon b th\u00ec \u0111\u01b0\u1ee3c 2 \u0111i\u1ec3m c 3 \u0111i\u1ec3m d 4 \u0111i\u1ec3m..
\u1edf m\u1ed7i c\u00e2u tr\u1ea3 l\u1eddi c\u00f3 n\u00fat ch\u1ecdn.sau khi ch\u1ecdn song nh\u1ea5n v\u00e0o k\u1ebft qu\u1ea3
n\u1ebfu t\u1ed5ng s\u1ed1 \u0111i\u1ec3m nh\u1ecf h\u01a1n ho\u1eb7c b\u1eb1ng 2 th\u00ec \u0111\u01b0a ra \u0111\u00e1p \u00e1n z
n\u1ebfu l\u1edbn h\u01a1n 2 nh\u1ecf h\u01a1n ho\u1eb7c bang 4 thi ra ket qu\u1ea3 x
n\u1ebfu l\u1edbn h\u01a1n 4 nh\u1ecf h\u01a1n ho\u1eb7c b\u1eb1ng 6 th\u00ec ra k\u1ebft qu\u1ea3 v
n\u1ebfu l\u1edbn h\u01a1n 6 th\u00ec ra k\u1ebft b
trong \u0111\u00f3a z l\u00e0 b\u1ea1n l\u00e0 ng\u01b0\u1eddi c\u00e1 t\u00ednh
x b\u1ea1n l\u00e0 ng\u01b0\u1eddi \u0111\u1ed9c l\u1eadp
v ban la ng\u01b0\u1eddi c\u00f4 \u0111\u1ed9c
b b\u1ea1n l\u00e0 ng\u01b0\u1eddi ch\u00ednh ch\u1eafn
c\u00e1c k\u1ebft qu\u1ea3 \u0111ua ra m\u00e0ng h\u00ecnh

th\u1eadt s\u1ef1 em r\u1ea5t \u0111am m\u00ea v\u1ec1 c\u00e1i n\u00e0y.. nh\u01b0ng ki\u1ebfn th\u1ee9c c\u1ee7a em kh\u00f4ng th\u1ec3 lam \u0111\u01b0\u1ee3c mong gi\u00fap em!em c\u1ea3m \u01a1n anh v\u00f4 c\u00f9ng
c\u00e1c anh c\u1ee9 vi\u1ebft bai ho\u00e0nh ch\u1ec9nh. anh ch\u1ea1y th\u1eed lu\u00f4n nh\u00e9!
em xin c\u1ea3m \u01a1n","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"26","comment_post_ID":"20","comment_author":"Anonymous","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2017-11-21 18:14:20","comment_date_gmt":"2017-11-21 18:14:20","comment_content":"kh\u00f4ng ch\u1ea1y \u0111\u01b0\u1ee3c tr\u00ean win 10 b\u00e1c \u01a1i","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"28","comment_post_ID":"55","comment_author":"Anonymous","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2017-11-09 08:15:10","comment_date_gmt":"2017-11-09 08:15:10","comment_content":"L\u00e0m nh\u01b0 demo l\u00e0 ch\u1ea1y nh\u00e9 b\u1ea1n !","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"29","comment_post_ID":"55","comment_author":"Unknown","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/12603114886756460509","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2017-11-07 10:18:47","comment_date_gmt":"2017-11-07 10:18:47","comment_content":"Cho m\u00ecnh h\u1ecfi v\u1edbi code n\u00e0y ch\u1ec9 c\u1ea7n \u0111\u1eb7t v\u00e0o Function l\u00e0 ok h\u1ea3 ad?","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"30","comment_post_ID":"19","comment_author":"Th\u00edch Code","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/04305082584862174982","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2017-10-28 10:15:11","comment_date_gmt":"2017-10-28 10:15:11","comment_content":"\u0110\u01b0\u1ee3c nh\u00e9 b\u1ea1n.","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"31","comment_post_ID":"19","comment_author":"Unknown","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/14829040071215132213","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2017-10-01 06:40:55","comment_date_gmt":"2017-10-01 06:40:55","comment_content":"co the lam cho no chi chon 1 dap an trong 4 dap an duoc kg ad","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"32","comment_post_ID":"19","comment_author":"XYZ","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/15148249799345693452","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2017-09-26 03:37:53","comment_date_gmt":"2017-09-26 03:37:53","comment_content":"8-)","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"33","comment_post_ID":"55","comment_author":"Anonymous","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2017-09-19 06:37:54","comment_date_gmt":"2017-09-19 06:37:54","comment_content":"L\u00e0m sao \u0111\u1ec3 ch\u00e8n m\u00e3 adsense v\u00e0o v\u1eady, m\u00ecnh ch\u00e8n v\u00e0o m\u00e0 to\u00e0n b\u1ecb l\u1ed7i kh\u00f4ng th\u1ec3 hi\u1ec3n th\u1ecb \u0111\u01b0\u1ee3c","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"34","comment_post_ID":"92","comment_author":"GNCH","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/17629727509930624999","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2017-08-31 02:59:22","comment_date_gmt":"2017-08-31 02:59:22","comment_content":"B\u00e0i r\u1ea5y hay","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"35","comment_post_ID":"92","comment_author":"Unknown","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/10085009151898660493","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2017-08-22 13:53:43","comment_date_gmt":"2017-08-22 13:53:43","comment_content":"
http:\/\/treobangron.vn\/thay-bat-bang-hieu\/<\/a>","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"36","comment_post_ID":"19","comment_author":"Huy Thanhhoa","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/08837673391832635957","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2017-08-17 16:27:58","comment_date_gmt":"2017-08-17 16:27:58","comment_content":"He he. B\u1ea1n ch\u1ecdn t\u1ea5t c\u1ea3, ki\u1ec3u g\u00ec c\u0169ng \u0111\u00fang c\u1ea3 c\u00e2u
","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"37","comment_post_ID":"20","comment_author":"Unknown","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/10085009151898660493","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2017-08-16 04:08:48","comment_date_gmt":"2017-08-16 04:08:48","comment_content":"
https:\/\/thicongbackdrop.com\/standee-mo-hinh\/<\/a>","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"38","comment_post_ID":"92","comment_author":"Unknown","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/10085009151898660493","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2017-08-16 04:05:39","comment_date_gmt":"2017-08-16 04:05:39","comment_content":"c\u1ea3m \u01a1n admin \u0111\u00e3 http:\/\/treobangron.vn\/thue-khung-backdrop-gia-re-tphcm\/<\/a>","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"39","comment_post_ID":"19","comment_author":"nga","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"http:\/\/remcuatphcm.vn","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2017-08-09 02:22:48","comment_date_gmt":"2017-08-09 02:22:48","comment_content":"c\u1ea3m \u01a1n b\u1ea1n \u0111\u00e3 chia s\u1ebb!","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"40","comment_post_ID":"94","comment_author":"Gia Hoa","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/00185779163544749135","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2017-08-05 01:25:03","comment_date_gmt":"2017-08-05 01:25:03","comment_content":"Ban cho minh hoi ,khi muon tao 1 video co 500 anh va 6 ban nhac thi thao tac nhu the nao cho nhanh ,neu dieu chinh tung slice thi mat rat nhieu thoi gian .Thanks","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"41","comment_post_ID":"92","comment_author":"KK Truy\u1ec7n","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/10287557880247948163","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2017-07-26 07:58:11","comment_date_gmt":"2017-07-26 07:58:11","comment_content":"Kh\u00f3 kh\u0103n v\u1edbi code th\u00ec pm Gace m\u00ecnh nh\u00e9 ! :)","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"42","comment_post_ID":"92","comment_author":"KK Truy\u1ec7n","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/10287557880247948163","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2017-07-26 07:57:19","comment_date_gmt":"2017-07-26 07:57:19","comment_content":"Web \u0111\u1eb9p, nh\u01b0ng b\u1ecb v\u1ee1 b\u1ed1 c\u1ee5c tr\u00ean PC + T\u1ea1o widget ch\u01b0a h\u1ee3p l\u00fd, n\u00ean \u0111i\u1ec1u ch\u1ec9nh l\u1ea1i s\u1ebd \u0111\u1eb9p h\u01a1n !","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"43","comment_post_ID":"19","comment_author":"Unknown","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/14829040071215132213","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2017-07-26 00:57:10","comment_date_gmt":"2017-07-26 00:57:10","comment_content":"ban oi huong dan minh nhung voi duoc kg
cam on
","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"44","comment_post_ID":"92","comment_author":"Sanji Nguyen","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/18014044841418526450","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2017-07-18 03:15:47","comment_date_gmt":"2017-07-18 03:15:47","comment_content":"C\u1ea3m \u01a1n thichcode.net m\u00ecnh c\u00f3 search t\u1eeb kh\u00f3a th\u00eam b\u00ecnh lu\u1eadn m\u1edbi nh\u1ea5t cho Blog m\u00e0 trang 1 to\u00e0n th\u00eam b\u00ecnh lu\u1eadn facebook v\u00e0o blogspot th\u00f4i, k\u00e9o t\u1eadn sang trang 2 m\u1edbi t\u00ecm \u0111\u01b0\u1ee3c b\u00e0i c\u1ea7n t\u00ecm. Google l\u00e0m \u0103n ch\u00e1n gh\u00ea...","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"45","comment_post_ID":"88","comment_author":"todaynhaban","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/07693666006774144108","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2017-06-13 01:23:06","comment_date_gmt":"2017-06-13 01:23:06","comment_content":"CH\u00e0o thichcode.net
M\u00ecnh c\u00f3 1 website l\u00e0 blogspot v\u00e0 m\u1ed9t website l\u00e0m t\u1eeb wordpress kh\u00f4ng bi\u1ebft b\u1ea1n c\u00f3 mu\u1ed1n li\u00ean k\u1ebft kh\u00f4ng?

Blogspot:
Chuy\u1ec3n Nh\u00e0 Tr\u1ecdn G\u00f3i<\/a> (www.chuyennhatrongoi.info.vn)
Wordpress:
D\u1ecbch V\u1ee5 Chuy\u1ec3n Nh\u00e0<\/a> (chuyennha.today)


Mong mu\u1ed1n h\u1ee3p t\u00e1c c\u00f9ng ph\u00e1t tri\u1ec3n!
Tr\u00e2n tr\u1ecdng!","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"46","comment_post_ID":"37","comment_author":"K\u00eanh S\u00e1ng T\u1ea1o","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/00486528213025528465","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2017-06-08 12:24:41","comment_date_gmt":"2017-06-08 12:24:41","comment_content":"js ch\u01b0a ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng n\u00ean b\u1ecb th\u1ebf b\u1ea1n nh\u00e9","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"47","comment_post_ID":"37","comment_author":"Le Minh Tri","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/15001847721380598312","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2017-06-05 07:18:58","comment_date_gmt":"2017-06-05 07:18:58","comment_content":"N\u00f3 quay v\u00f2ng tr\u00f2n ri\u1ebfc ko hi\u1ec7n l\u01b0\u1ee3t xem l\u00e0 sao v\u1eadyy","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"48","comment_post_ID":"37","comment_author":"Le Minh Tri","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/15001847721380598312","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2017-06-05 07:15:55","comment_date_gmt":"2017-06-05 07:15:55","comment_content":"N\u00f3 quay v\u00f2ng tr\u00f2n ri\u1ebfc ko hi\u1ec7n l\u01b0\u1ee3t xem l\u00e0 sao v\u1eadyy","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"49","comment_post_ID":"53","comment_author":"C\u00e1 B\u1ea3y M\u00e0u","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/16625675318710219339","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2017-05-02 04:01:56","comment_date_gmt":"2017-05-02 04:01:56","comment_content":"C\u00e1ch 2 \u0111\u00ea!!! :))","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"50","comment_post_ID":"29","comment_author":"wikihoidap","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"http:\/\/www.wikihoidap.com","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2017-04-27 12:56:58","comment_date_gmt":"2017-04-27 12:56:58","comment_content":"Nh\u01b0 m\u00ecnh \u0111ang x\u00e0i https m\u00e0 th\u1ea5y gai gai g\u00ec \u0111\u00f3 ko y\u00ean, b\u1ea1n soi gi\u00fap code xem \u0111\u00e3 redirect \u0111\u01b0\u1ee3c 301 ch\u01b0a gi\u00fap nh\u00e9","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"51","comment_post_ID":"28","comment_author":"Huy NQ","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/05865192514505882530","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2017-03-31 04:02:45","comment_date_gmt":"2017-03-31 04:02:45","comment_content":"
V\u01b0\u01a1n t\u1ea7m qu\u1ed1c t\u1ebf c\u00f9ng
Sun Group Ha Long <\/a>

","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"52","comment_post_ID":"24","comment_author":"Unknown","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/05874945630559220308","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2017-03-12 06:44:58","comment_date_gmt":"2017-03-12 06:44:58","comment_content":":P","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"53","comment_post_ID":"20","comment_author":"Anonymous","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2017-03-07 04:49:03","comment_date_gmt":"2017-03-07 04:49:03","comment_content":"hay \u0111\u00e2\u0301y ba\u0301c","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"54","comment_post_ID":"97","comment_author":"B\u1ea3o M\u00e2y","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/00872041777501879352","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2017-02-28 13:34:34","comment_date_gmt":"2017-02-28 13:34:34","comment_content":"b\u1ea1n \u01a1i h\u01b0\u1edbng d\u1eabn m\u00ecnh tr\u1ecf t\u00ean mi\u1ec1n c\u1ee7a whois v\u1ec1 hosting v\u1edbi :'(","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"55","comment_post_ID":"86","comment_author":"Th\u00edch Code","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/04305082584862174982","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2017-02-21 10:40:23","comment_date_gmt":"2017-02-21 10:40:23","comment_content":"D\u00e1n chung c\u0169ng \u0111\u01b0\u1ee3c. T\u00f9y b\u1ea1n s\u1eafp x\u1ebfp sao cho d\u1ec5 qu\u1ea3n l\u00fd.","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"56","comment_post_ID":"29","comment_author":"Th\u00edch Code","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/04305082584862174982","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2017-02-21 10:38:08","comment_date_gmt":"2017-02-21 10:38:08","comment_content":"Th\u1eddi gian d\u00e0i m\u00ecnh s\u1eed d\u1ee5ng th\u00ec th\u1ea5y kh\u00f4ng \u1ed5n \u0111\u1ecbnh l\u1eafm n\u00ean m\u00ecnh \u0111\u00e3 d\u1eebng s\u1eed d\u1ee5ng. C\u00f3 l\u1ebd do free n\u00ean khi traffic nhi\u1ec1u th\u00ec n\u00f3 kh\u00f4ng \u1ed5n \u0111\u1ecbnh :>)","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"57","comment_post_ID":"86","comment_author":"https:\/\/www.wikilover.com","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.wikilover.com","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2017-02-20 01:44:21","comment_date_gmt":"2017-02-20 01:44:21","comment_content":"C\u1ea3 ba \u0111oan code tr\u00ean d\u00e1n c\u00f9ng m\u1ed9t ch\u1ed7 hay ccs v\u00e0 java d\u00e1n ri\u00eang h\u1ea3 b\u1ea1n","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"58","comment_post_ID":"29","comment_author":"wikiLover","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.wikilover.com","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2017-02-20 01:33:01","comment_date_gmt":"2017-02-20 01:33:01","comment_content":"Sao m\u00ecnh ko th\u1ea5y https c\u1ee7a b\u1ea1n \u0111\u00e2u nh\u1ec9","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"59","comment_post_ID":"29","comment_author":"Th\u00edch Code","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/04305082584862174982","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2017-02-07 07:12:41","comment_date_gmt":"2017-02-07 07:12:41","comment_content":"Theo c\u00e1 nh\u00e2n m\u00ecnh th\u1ea5y, \u0111\u1ed1i v\u1edbi blogger th\u00ec ko thay \u0111\u1ed5i g\u00ec c\u1ea3. Nh\u01b0ng b\u1ea1n \u0111ang d\u00f9ng blogspot.com th\u00ec blogger c\u00f3 h\u1ed7 tr\u1ee3 s\u1eb5n sang https m\u00e0. Ko c\u1ea7n l\u00e0m nh\u01b0 b\u00e0i vi\u1ebft.","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"60","comment_post_ID":"29","comment_author":"Unknown","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/11289231307639344841","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2017-02-07 03:36:42","comment_date_gmt":"2017-02-07 03:36:42","comment_content":"cho em h\u1ecfi l\u00e0 t\u00ean mi\u1ec1n c\u1ee7a em v\u1eabn \u1edf d\u1ea1ng .blogspot.com th\u00ec vi\u1ec7c chuy\u1ec3n sang c\u00f3 kh\u00e1c g\u00ec so v\u1edbi thay giao di\u1ec7n trong blogspot l\u00e0 https kh\u00f4ng v\u1eady","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"61","comment_post_ID":"34","comment_author":"Unknown","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/12438108421673502908","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2017-02-02 13:47:32","comment_date_gmt":"2017-02-02 13:47:32","comment_content":"in b\u00f3c x\u1ecbt ! Thanks b\u1ea1n ;)","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"62","comment_post_ID":"34","comment_author":"Th\u00edch Code","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/04305082584862174982","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2017-02-02 03:09:36","comment_date_gmt":"2017-02-02 03:09:36","comment_content":"inbox Facebook m\u00ecnh nh\u00e9 !
","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"63","comment_post_ID":"34","comment_author":"Unknown","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/12438108421673502908","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2017-01-30 11:39:48","comment_date_gmt":"2017-01-30 11:39:48","comment_content":"Thanks b\u1ea1n v\u00ec b\u00e0i vi\u1ebft h\u1eefu \u00edch, nh\u01b0ng m\u00ecnh l\u00e0m g\u1ea7n ch\u1ee5c l\u1ea7n kh\u00f4ng \u0111\u01b0\u1ee3c: kh\u00f4ng b\u00e1o l\u1ed7i, kh\u00f4ng chuy\u1ec7n g\u00ec x\u1ea3y ra c\u1ea3. Mong b\u1ea1n gi\u00fap \u0111\u1ee1 !","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"64","comment_post_ID":"57","comment_author":"chunglt","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/06737255079777332974","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2017-01-19 08:47:07","comment_date_gmt":"2017-01-19 08:47:07","comment_content":"\u0110ang h\u00f3ng b\u00e0i auto post l\u00ean blogspot c\u1ee7a b\u1ea1n? Hi\u1ec7n b\u1ea1n m\u1edbi auto l\u1ea5y tin t\u1ee9c v\u1ec1 th\u00f4i c\u00f2n ph\u1ea7n n\u1eefa l\u00e0 auto post l\u00ean blogspot. Mong s\u1edbm!","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"65","comment_post_ID":"51","comment_author":"Th\u00edch Code","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/04305082584862174982","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2017-01-18 07:11:08","comment_date_gmt":"2017-01-18 07:11:08","comment_content":"uhm, n\u00f3 r\u1ea5t nh\u1ecf g\u1ecdn.","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"66","comment_post_ID":"97","comment_author":"Th\u00edch Code","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/04305082584862174982","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2017-01-18 07:09:50","comment_date_gmt":"2017-01-18 07:09:50","comment_content":"Click v\u00e0o domain -> Nh\u1ea5n v\u00e0o ReNew l\u00e0 xong","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"67","comment_post_ID":"97","comment_author":"Itlovedesign0","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/17939058539327362762","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2017-01-17 04:40:22","comment_date_gmt":"2017-01-17 04:40:22","comment_content":"minh muon gia han ten mien tren whois thi lam ntn ban?","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"68","comment_post_ID":"51","comment_author":"Hoa Tran","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/03926303931410439422","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2017-01-17 02:00:08","comment_date_gmt":"2017-01-17 02:00:08","comment_content":"m\u1eabu n\u00e0y l\u00e0 \u0111\u1ec3 rip ak b\u00e1c","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"69","comment_post_ID":"53","comment_author":"Wiki","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"http:\/\/www.wikihoidap.com","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2017-01-09 01:38:06","comment_date_gmt":"2017-01-09 01:38:06","comment_content":"Kh\u00f4ng hi\u1ec3u sao blogger l\u1ea1i fix ch\u1ebft ki\u1ec3u link n\u00e0y nh\u1ec9","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"70","comment_post_ID":"32","comment_author":"Du li\u0323ch Vi\u00ea\u0323t Nam","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"http:\/\/www.vintrip.net\/","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2017-01-03 10:42:15","comment_date_gmt":"2017-01-03 10:42:15","comment_content":"Ba\u0300i vi\u00ea\u0301t hay, ca\u0309m \u01a1n nhi\u00ea\u0300u","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"71","comment_post_ID":"88","comment_author":"Th\u00edch Code","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/04305082584862174982","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-12-31 07:57:08","comment_date_gmt":"2016-12-31 07:57:08","comment_content":"M\u00ecnh test v\u1edbi code m\u00ecnh th\u00ec ok. B\u1ea1n cho m\u00ecnh link b\u00ean b\u1ea1n \u0111\u1ec3 m\u00ecnh xem sao nh\u00e9 :)","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"72","comment_post_ID":"37","comment_author":"Th\u00edch Code","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/04305082584862174982","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-12-31 07:54:32","comment_date_gmt":"2016-12-31 07:54:32","comment_content":"B\u1ea1n g\u1eafn code v\u00e0o n\u01a1i c\u1ea7n hi\u1ec3n th\u1ecb l\u00e0 \u0111\u01b0\u1ee3c.","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"73","comment_post_ID":"88","comment_author":"aokhoaclibra","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/12587062340940460635","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-12-30 02:58:34","comment_date_gmt":"2016-12-30 02:58:34","comment_content":"Hi b\u1ea1n,
M\u00ecnh \u0111\u00e3 l\u00e0m theo h\u01b0\u1edbng d\u1eabn c\u1ee7a b\u1ea1n, nh\u01b0ng ti\u1ebfc l\u00e0 kh\u00f4ng \u0111\u01b0\u1ee3c.
Khi m\u00ecnh nh\u1ea5n g\u1eedi th\u00ec b\u00e1o l\u1ed7i n\u00e0y:
"Method Not Allowed
Error 405"
;-(","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"74","comment_post_ID":"37","comment_author":"Du li\u0323ch Vi\u00ea\u0323t Nam","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"http:\/\/www.vintrip.net\/","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-12-30 01:29:00","comment_date_gmt":"2016-12-30 01:29:00","comment_content":"Hay thi\u00ea\u0323t lu\u00f4n. Nh\u01b0ng b\u00f4\u0309 code na\u0300y va\u0300o \u0111oa\u0323n na\u0300o ba\u0301c h\u01b0\u01a1\u0301ng d\u00e2\u0303n chi ti\u00ea\u0301t v\u01a1\u0301i","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"75","comment_post_ID":"20","comment_author":"Th\u00edch Code","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/04305082584862174982","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-12-15 05:52:04","comment_date_gmt":"2016-12-15 05:52:04","comment_content":"Thanks ! :))","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"76","comment_post_ID":"20","comment_author":"Anonymous","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-12-15 02:46:43","comment_date_gmt":"2016-12-15 02:46:43","comment_content":"b\u00e1c n\u00e0y \u0111\u00fang l\u00e0 l\u1eafm h\u00e0ng \u0111\u1ed9c x-)","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"77","comment_post_ID":"47","comment_author":"Huy NQ","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/05865192514505882530","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-11-30 10:15:26","comment_date_gmt":"2016-11-30 10:15:26","comment_content":"
v\u00e1y \u0111\u1ea7m 2017<\/a>","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"78","comment_post_ID":"89","comment_author":"Unknown","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/16704689049831075422","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-11-27 02:50:39","comment_date_gmt":"2016-11-27 02:50:39","comment_content":"hay","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"79","comment_post_ID":"38","comment_author":"Unknown","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/11199035093471045846","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-11-09 11:01:36","comment_date_gmt":"2016-11-09 11:01:36","comment_content":"khong h\u0129u kh\u00fac thau doi \u0111\u01b0\u1eddng link h\u01b0\u1edbng d\u1eabn \u0111i","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"80","comment_post_ID":"37","comment_author":"NAD","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"http:\/\/nguyenanhduy.com","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-11-07 14:09:01","comment_date_gmt":"2016-11-07 14:09:01","comment_content":"Ko bi\u1ebft n\u00f3 c\u00f3 kh\u1edbp v\u1edbi th\u1ed1ng k\u00ea of blogger ko nh\u1ec9","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"81","comment_post_ID":"37","comment_author":"NAD","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"http:\/\/nguyenanhduy.com","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-11-07 14:07:45","comment_date_gmt":"2016-11-07 14:07:45","comment_content":"Hay \u0111\u1ea5y, \u0111\u1ec3 th\u1eed xem sao :)","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"82","comment_post_ID":"35","comment_author":"Unknown","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/17312866315971406907","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-10-22 15:49:22","comment_date_gmt":"2016-10-22 15:49:22","comment_content":"B\u1ea1n xem l\u1ea1i gi\u00fap m\u00ecnh v\u1edbi. M\u00ecnh l\u00e0m theo b\u1ea1n r\u1ed3i, x\u00f3a d\u00f2ng ch\u1eef eval(decodeURIComponent(_0xea13[0])); n\u00e0y v\u00e0 s\u1eeda backtotopx, .support th\u00e0nh backtotopx,. .support
r\u1ed3i ! m\u00e0 v\u1eabn ch\u01b0a \u0111c. gi\u1edd nh\u00ecn th\u1ea5y n\u00f3 k\u1ef3 k\u1ef3.","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"83","comment_post_ID":"35","comment_author":"V\u0103n Th\u1eafng \u0110\u1eb7ng","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/12689920951877680938","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-10-22 06:16:20","comment_date_gmt":"2016-10-22 06:16:20","comment_content":"Thi\u1ebfu css close n\u1eefa:
.wrap .close{
right: 0;
background: black;
position: absolute;
z-index: 99999999;
top: -20px;
color: white;
font-size: 30px;
padding: 10px;cursor:pointer;
}","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"84","comment_post_ID":"35","comment_author":"Th\u00edch Code","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/04305082584862174982","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-10-18 01:38:14","comment_date_gmt":"2016-10-18 01:38:14","comment_content":"Blog c\u1ee7a b\u1ea1n, t\u00ecm v\u00e0 x\u00f3a d\u00f2ng n\u00e0y \u0111i (b\u1ecb d\u01b0 nh\u00e9) : eval(decodeURIComponent(_0xea13[0]));
\u0110\u1ed3ng th\u1eddi class backtotopx, .support thi\u1ebfu d\u1ea7u ch\u1ea5m cho backtotopx.
B\u1ea1n s\u1eeda 2 c\u00e1i \u0111\u00f3 xem c\u00f3 hi\u1ec7n n\u00fat support kh\u00f4ng nh\u00e9 !","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"85","comment_post_ID":"35","comment_author":"Unknown","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/17312866315971406907","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-10-17 10:56:18","comment_date_gmt":"2016-10-17 10:56:18","comment_content":"https:\/\/huutaiuit.blogspot.com\/ M\u00ecnh l\u00e0m theo h\u1ebft r\u1ed3i. C\u00f3 khi n\u00e0o b\u1ecb xung \u0111\u1ed9t code hay Script g\u00ec \u0111\u00f3 kh\u00f4ng ta?","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"86","comment_post_ID":"42","comment_author":"Th\u00edch Code","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/04305082584862174982","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-10-16 01:40:55","comment_date_gmt":"2016-10-16 01:40:55","comment_content":"v\u00e0o \u0111\u01b0\u1ee3c, nh\u01b0ng khi xem s\u1ebd b\u1ecb m\u1edd n\u1ed9i dung web.","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"87","comment_post_ID":"35","comment_author":"Th\u00edch Code","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/04305082584862174982","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-10-16 01:40:10","comment_date_gmt":"2016-10-16 01:40:10","comment_content":"g\u1edfi m\u1ec9nh link web c\u1ee7a b\u1ea1n \u0111i.","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"88","comment_post_ID":"21","comment_author":"Th\u00edch Code","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/04305082584862174982","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-10-16 01:39:20","comment_date_gmt":"2016-10-16 01:39:20","comment_content":"d\u1ec5 m\u00e0 b\u1ea1n, copy js c\u1ea7n gi\u1ea3i m\u1ea3 v\u00e0o, sau \u0111\u00f3 click >> l\u00e0 xong :)","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"89","comment_post_ID":"42","comment_author":"Unknown","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/17312866315971406907","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-10-15 15:04:35","comment_date_gmt":"2016-10-15 15:04:35","comment_content":"- N\u1ebfu ng d\u00f9ng k t\u1eaft ch\u1eb7n qu\u1ea3ng c\u00e1o h\u1ecd c\u00f3 th\u1ec3 v\u00e0o \u0111c blog kh\u00f4ng?","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"90","comment_post_ID":"35","comment_author":"Unknown","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/17312866315971406907","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-10-15 14:50:17","comment_date_gmt":"2016-10-15 14:50:17","comment_content":"Ch\u00e0o b\u1ea1n. Sau khi l\u00e0m theo h\u01b0\u1edbng d\u1eabn th\u00ec blog c\u1ee7a m\u00ecnh v\u1eabn khoogn hi\u1ec3n th\u1ecb \u0111\u01b0\u1ee3c, C\u1eadu c\u00f3 th\u1ec3 xem gi\u00fap m t\u1ea1i sao kh\u00f4ng?","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"91","comment_post_ID":"21","comment_author":"Qu\u1ed1c B\u00ecnh","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/15683193580036559119","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-10-15 12:27:34","comment_date_gmt":"2016-10-15 12:27:34","comment_content":"Cho em xin h\u01b0\u1edbng d\u1eabn s\u1eed d\u1ee5ng \u1ea1!","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"92","comment_post_ID":"65","comment_author":"Th\u00edch Code","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/04305082584862174982","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-10-15 11:14:53","comment_date_gmt":"2016-10-15 11:14:53","comment_content":"M\u00ecnh th\u1ea5y blogpost b\u1ea1n \u0111\u00e3 hi\u1ec3n th\u1ecb b\u00e0i vi\u1ebft theo label r\u1ed3i (http:\/\/tintucdodayblog.blogspot.com\/search\/label\/Du%20L%E1%BB%8Bch).

Do b\u1ea1n \u0111\u1ec3 c\u00e1i AAMR THU (HTML73) hi\u1ec3n th\u1ecb \u1edf trang \/search\/label n\u00ean ko th\u1ea5y r\u00f5, d\u01b0\u1edbi widget \u0111\u00f3 l\u00e0 c\u00e1c b\u00e0i vi\u1ebft \u0111\u01b0\u1ee3c seach theo label Du L\u1ecbch","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"93","comment_post_ID":"65","comment_author":"Unknown","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/01560419914118769334","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-10-15 10:28:26","comment_date_gmt":"2016-10-15 10:28:26","comment_content":"V\u1eabn ch\u01b0a l\u00e0m \u0111\u01b0\u1ee3c b\u1ea1n \u00e0. Gi\u1ea3i m\u1ea3 th\u00ec m\u00ecnh l\u00e0m r\u1ed3i, v\u1ea5n \u0111\u1ec1 l\u00e0m sao bi\u1ebft n\u00f3 sao ch\u1ed5 n\u00e0o. Code related ch\u1ec9 l\u00e0 \u0111\u1ec1 c\u1eadp c\u00e1c \u0111\u1ecbnh d\u1ea1ng theo ki\u1ec3u b\u00e1o ch\u00ed th\u00f4i.Ngo\u00e0i ra m\u00ecnh c\u0169ng c\u00f3 hai th\u1eafc m\u1eafc kh\u00e1c l\u00e0 v\u1edbi \u0110\u1ecbnh d\u1ea1ng m\u00e3 hexa sau khi gi\u1ea3i m\u00e3 m\u00ecnh ch\u00e9p l\u1ea1i v\u00e0o blog v\u1edbi c\u00fa ph\u00e1p nh\u01b0 th\u1ebf n\u00e0o m\u1edbi h\u1ee3p l\u1ec7.

Nh\u1edd b\u1ea1n gi\u00fap \u0111\u1ee1. Thank.

","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"94","comment_post_ID":"65","comment_author":"KK Truy\u1ec7n","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/10287557880247948163","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-10-15 05:46:25","comment_date_gmt":"2016-10-15 05:46:25","comment_content":"B\u1ea1n d\u00f9ng tool n\u00e0y http:\/\/www.thichcode.net\/2016\/10\/chia-se-tool-decrypt-javascript-dang-hex.html \u0111\u1ec3 gi\u1ea3i m\u00e3 javascript t\u1eeb file http:\/\/cdn.rawgit.com\/bungfian\/all\/master\/related.js. Sau khi gi\u1ea3i m\u00e3 xong, b\u1ea1n debug t\u1eeb code xem sao. Kh\u00f4ng hi\u1ec7n Label l\u00e0 do file related.js. Ch\u00fac b\u1ea1n th\u00e0nh c\u00f4ng !","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"95","comment_post_ID":"65","comment_author":"Unknown","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/01560419914118769334","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-10-15 04:33:05","comment_date_gmt":"2016-10-15 04:33:05","comment_content":"blog cua l\u00e0 http:\/\/tintucdodayblog.blogspot.com\/. M\u00ecnh s\u1eed d\u1ee5ng theme Ajustmag. Nhuwnhg khi v\u00e0o label th\u00ec n\u00f3 kh\u00f4ng hi\u1ec3n th\u1ecb. http:\/\/tintucdodayblog.blogspot.com\/search\/label\/Du%20L%E1%BB%8Bch

Nh\u1edd b\u1ea1n gi\u00fap \u0111\u1ee1","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"96","comment_post_ID":"21","comment_author":"Sonct988","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/17810726922464375772","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-10-14 16:37:11","comment_date_gmt":"2016-10-14 16:37:11","comment_content":"thx b\u00e1c nhi\u1ec1u. ch\u01b0a test th\u1eed nh\u01b0ng ph\u1ea7n m\u1ec1m r\u1ea5t h\u1eefu \u00edch ^^","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"97","comment_post_ID":"97","comment_author":"Th\u00edch Code","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/04305082584862174982","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-10-10 07:58:09","comment_date_gmt":"2016-10-10 07:58:09","comment_content":"\u0110i\u1ec1u c\u01a1 b\u1ea3n khi tr\u1ecf 1 domain v\u00e0o hosting hay blog free th\u00ec b\u1ea1n ph\u1ea3i l\u1ea5y \u0111\u01b0\u1ee3c IP t\u1ec9nh ho\u1eb7c domain free do hosting cung c\u1ea5p, sau \u0111\u00f3 b\u1ea1n tr\u1ecf domain t\u1eeb nh\u00e0 cung c\u1ea5p domain nh\u01b0 whois v\u00e0o l\u00e0 \u0111\u01b0\u1ee3c. N\u1ebfu hosting c\u1ea7n ch\u1ee9ng th\u1ef1c domain th\u00ec th\u00eam Record A v\u00e0o whois l\u00e0 xong. Ch\u00fac b\u1ea1n th\u00e0nh c\u00f4ng ! :)","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"98","comment_post_ID":"97","comment_author":"Lana House","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/07903951004271863664","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-10-04 02:22:45","comment_date_gmt":"2016-10-04 02:22:45","comment_content":"Ch\u00e0o b\u1ea1n, b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 h\u01b0\u1edbng d\u1eabn m\u00ecnh tr\u1ecf t\u00ean mi\u1ec1n t\u1eeb whois v\u1ec1 A small orange hostig \u0111\u01b0\u1ee3c kh\u00f4ng? M\u00ecnh th\u1eed m\u00e3i m\u00e0 v\u1eabn kh\u00f4ng \u0111\u01b0\u1ee3c. C\u1ea3m \u01a1n b\u1ea1n nhi\u1ec1u.","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"99","comment_post_ID":"33","comment_author":"Anonymous","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-08-29 09:08:30","comment_date_gmt":"2016-08-29 09:08:30","comment_content":"D\u00f9ng ph\u1ea7n m\u1ec1m th\u1ebf n\u00e0o v\u1eady? m\u00ecnh \u0111ang mu\u1ed1n th\u1eed
H\u00e0ng Hh\u1eadt B\u1ea3n - YoKo","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"100","comment_post_ID":"38","comment_author":"Th\u00edch Code","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/04305082584862174982","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-08-16 01:47:27","comment_date_gmt":"2016-08-16 01:47:27","comment_content":"M\u00ecnh th\u1ea5y d\u1ec5 m\u00e0, trong code c\u00f3 ghi ch\u00fa c\u1ee5 th\u1ec3 t\u1eebng d\u00f2ng \u0111\u00f3 b\u1ea1n :)","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"101","comment_post_ID":"38","comment_author":"Unknown","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/10822156135360910033","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-08-15 15:31:04","comment_date_gmt":"2016-08-15 15:31:04","comment_content":"H\u01b0\u1edbng d\u1eabn th\u1ebf n\u00e0y th\u00ec l\u00e0m th\u1ebf n\u00e0o \u0111\u01b0\u1ee3c ad","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"124","comment_post_ID":"53","comment_author":"Hu\u1ef3nh Ph\u1ee5ng Blogger","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/10972249140422727151","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-08-03 19:57:08","comment_date_gmt":"2016-08-03 19:57:08","comment_content":"This comment has been removed by the author.","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"102","comment_post_ID":"31","comment_author":"Unknown","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/16993012527576669853","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-08-03 06:35:55","comment_date_gmt":"2016-08-03 06:35:55","comment_content":"s\u1ea1c pin cho \u0111i\u1ec7n tho\u1ea1i \u0111\u00fang c\u00e1ch
M\u00e1y l\u1ea1nh Daikin<\/a>","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"103","comment_post_ID":"35","comment_author":"Th\u00edch Code","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/04305082584862174982","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-08-02 01:23:32","comment_date_gmt":"2016-08-02 01:23:32","comment_content":"Thanks b\u1ea1n ! M\u00ecnh tr\u1ea3 l\u1eddi 2 l\u1ed7i c\u1ee7a b\u1ea1n nh\u01b0 sau :
- N\u00fat "H\u1ed7 tr\u1ee3" kh\u00f4ng hi\u1ec3n th\u1ecb l\u00e0 do trong web c\u1ee7a b\u1ea1n \u0111\u00e3 c\u00f3 t\u00ean id ho\u1eb7c class tr\u00f9ng v\u1edbi code b\u00e0i vi\u1ebft.
- N\u00fat scroll kh\u00f4ng hi\u1ec3n th\u1ecb l\u00e0 do b\u1ea1n kh\u00f4ng d\u00f9ng Awesome-Font. B\u1ea1n xem chi ti\u1ebft v\u00e0 Awesom-Font theo link: http:\/\/www.thichcode.net\/p\/bang-ma.html.
Ch\u00fac b\u1ea1n th\u00e0nh c\u00f4ng ! :))","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"104","comment_post_ID":"35","comment_author":"Viettel Telecom","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/05688855887799325643","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-08-01 14:18:21","comment_date_gmt":"2016-08-01 14:18:21","comment_content":"ThicCode gi\u00fap m\u00ecnh v\u1edbi, m\u00ecnh l\u00e0m theo h\u01b0\u1edbng d\u1eabn nh\u01b0 tr\u00ean m\u00e0 kh\u00f4ng \u0111\u01b0\u1ee3c. N\u00f3 ch\u1ec9 hi\u1ec7n ra n\u00fat H\u1ed7 tr\u1ee3 nh\u01b0 h\u00ecnh n\u00e0y nh\u01b0ng kh\u00f4ng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng \u0111\u01b0\u1ee3c, c\u00f2n kh\u00f4ng th\u1ea5y n\u00fat Back to top lu\u00f4n.
https:\/\/4.bp.blogspot.com\/-q-b7ZMBdVk4\/V59aHviDSJI\/AAAAAAAApvU\/t1_yVj97diAF34Rl7zwzcZOQogb21JVvwCLcB\/s1600\/1111.PNG","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"105","comment_post_ID":"35","comment_author":"Viettel Telecom","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/05688855887799325643","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-08-01 14:04:11","comment_date_gmt":"2016-08-01 14:04:11","comment_content":"B\u00e0i vi\u1ebft r\u1ea5t hay. M\u00ecnh s\u1ebd \u00e1p d\u1ee5ng cho trang
ViettelSaiGon.Net<\/a> c\u1ee7a m\u00ecnh!
Xin ch\u00e2n th\u00e0nh c\u1ea3m \u01a1n ThichCode.Net :)","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"106","comment_post_ID":"89","comment_author":"Th\u00edch Code","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/04305082584862174982","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-07-31 06:56:42","comment_date_gmt":"2016-07-31 06:56:42","comment_content":"\u0110\u1ed1i v\u1edbi Blogspot, m\u00ecnh \u0111em JS + CSS sau khi n\u00e1n v\u00e0o widget. Kh\u00f4ng ph\u1ee5 thu\u1ed9c Host v\u00e0 load nhanh h\u01a1n :d","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"107","comment_post_ID":"89","comment_author":"Th\u00edch Code","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/04305082584862174982","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-07-31 06:54:53","comment_date_gmt":"2016-07-31 06:54:53","comment_content":"B\u1ea1n d\u00f9ng c\u00e1c tools n\u00e9n JS + CSS. Tools n\u00e9n m\u00ecnh t\u1eadp h\u1ee3p tr\u00ean menu ngang \u0111\u00f3 b\u1ea1n. :)","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"108","comment_post_ID":"89","comment_author":"Unknown","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/10843936406745179150","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-07-31 06:20:31","comment_date_gmt":"2016-07-31 06:20:31","comment_content":"l\u00ean google to\u00e0n th\u1ea5y \u0111\u01b0a l\u00ean google drive ko \u00e0. ch\u1ee9 kh\u00f4ng c\u00f3 host ri\u00eang c\u1ee7a blogspot. b\u00e1c \u1ea1","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"109","comment_post_ID":"89","comment_author":"Unknown","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/10843936406745179150","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-07-31 06:18:45","comment_date_gmt":"2016-07-31 06:18:45","comment_content":"B\u00e1c cho em h\u1ecfi. em d\u00f9ng template blogspot. th\u00ec upload css + js l\u00ean l\u00e0m sao \u0111\u1ec3 thu\u1ea7n css, thu\u1ea7n js \u0111\u01b0\u1ee3c \u1ea1?","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"110","comment_post_ID":"65","comment_author":"Admin","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/11240299832777209119","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-07-28 17:00:07","comment_date_gmt":"2016-07-28 17:00:07","comment_content":"This comment has been removed by the author.","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"111","comment_post_ID":"29","comment_author":"Quang Th\u1eafng","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/00771136225406911627","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-07-27 11:21:57","comment_date_gmt":"2016-07-27 11:21:57","comment_content":"C\u1ee7a m\u00ecnh t\u1eeb haha t\u1edbi gi\u1edd v\u1eabn pending l\u00e0 sao","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"112","comment_post_ID":"29","comment_author":"Th\u00edch Code","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/04305082584862174982","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-07-26 16:12:09","comment_date_gmt":"2016-07-26 16:12:09","comment_content":"M\u00ecnh ch\u01b0a th\u1ea5y tr\u01b0\u1eddng h\u1ee3p kh\u00f4ng c\u00f3 "Alway Use Https". M\u00ecnh ngh\u0129 n\u1ebfu kh\u00f4ng c\u00f3 th\u00ec b\u1ea1n ch\u1ecdn Alway Online c\u0169ng \u0111\u01b0\u1ee3c. Th\u1ef1c ra b\u01b0\u1edbc n\u00e0y l\u00e0 chuy\u1ec3n domain c\u1ee7a m\u00ecnh qua https. N\u1ebfu b\u1ea1n kh\u00f4ng ch\u1ecdn th\u00ec n\u00f3 s\u1ebd l\u00e0 Http nh\u01b0 b\u00ecnh th\u01b0\u1eddng.","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"113","comment_post_ID":"29","comment_author":"Quang Th\u1eafng","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/00771136225406911627","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-07-26 15:46:27","comment_date_gmt":"2016-07-26 15:46:27","comment_content":"Ad cho h\u1ecfi ko c\u00f3 alway use https th\u00ec ch\u1ecdn g\u00ec \u0111c?","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"114","comment_post_ID":"29","comment_author":"Th\u00edch Code","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/04305082584862174982","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-07-24 04:07:30","comment_date_gmt":"2016-07-24 04:07:30","comment_content":"N\u1ebfu b\u01b0\u1edbc n\u00e0y b\u1ea1n ch\u1ecdn kh\u00f4ng \u0111\u01b0\u1ee3c th\u00ec b\u1ecf qua c\u0169ng kh\u00f4ng \u1ea3nh h\u01b0\u1edfng \u0111\u1ebfn c\u00e1c b\u01b0\u1edbc chuy\u1ec3n \u0111\u1ed5i domain sang https. H\u00e3y Like & Share \u0111\u1ec3 \u1ee7ng h\u1ed9 m\u00ecnh nha !","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"115","comment_post_ID":"29","comment_author":"Anonymous","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-07-24 03:33:47","comment_date_gmt":"2016-07-24 03:33:47","comment_content":"admin cho e hoi: cai cho - Caching (ch\u1ecdn Purge Everything) em ko the chon duoc.","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"116","comment_post_ID":"32","comment_author":"Ng\u00f4 Quang Tr\u01b0\u1eddng","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/03257494693421172058","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-07-23 15:25:20","comment_date_gmt":"2016-07-23 15:25:20","comment_content":"c\u1ea3m \u01a1n v\u00ec b\u00e0i vi\u1ebft :)","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"117","comment_post_ID":"32","comment_author":"Ng\u00f4 Quang Tr\u01b0\u1eddng","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/03257494693421172058","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-07-23 15:25:07","comment_date_gmt":"2016-07-23 15:25:07","comment_content":"This comment has been removed by the author.","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"118","comment_post_ID":"35","comment_author":"Th\u00edch Code","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/04305082584862174982","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-07-12 02:43:09","comment_date_gmt":"2016-07-12 02:43:09","comment_content":"Cho m\u00ecnh bi\u1ebft thi\u1ebfu css n\u00e0o \u0111\u1ec3 m\u00ecnh b\u1ed5 sung. Thanks !","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"119","comment_post_ID":"35","comment_author":"Hu\u1ef3nh Ph\u1ee5ng Blogger","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/10972249140422727151","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-07-11 19:53:54","comment_date_gmt":"2016-07-11 19:53:54","comment_content":"Hi m\u00ecnh xin \u0111\u1ea5y, tuy nhi\u00ean b\u1ea1n copy thi\u1ebfu css r\u1ed3i =))","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"120","comment_post_ID":"38","comment_author":"Th\u1ecbnh Nguy\u1ec5n","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/00965209802129833288","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-07-07 04:33:43","comment_date_gmt":"2016-07-07 04:33:43","comment_content":"B\u00e0i vi\u1ebft qu\u00e1 hay :) (k)","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"121","comment_post_ID":"40","comment_author":"Th\u00edch Code","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/04305082584862174982","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-07-05 07:28:49","comment_date_gmt":"2016-07-05 07:28:49","comment_content":"M\u00ecnh ch\u1ea1y ok m\u00e0 :) http:\/\/www.thichcode.net\/p\/test-javascrip-online.html","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"122","comment_post_ID":"40","comment_author":"Hu\u1ef3nh Ph\u1ee5ng Blogger","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/10972249140422727151","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-07-05 06:20:30","comment_date_gmt":"2016-07-05 06:20:30","comment_content":"blogger ko chay dc","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"123","comment_post_ID":"53","comment_author":"PBXdigital","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/16018557158949584830","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-06-26 09:36:56","comment_date_gmt":"2016-06-26 09:36:56","comment_content":"M\u00ecnh \u00e1p d\u1ee5ng v\u00e0o http:\/\/www.hethongdiennhe.com\/ nh\u01b0ng kh\u00f4ng \u0111\u01b0\u1ee3c","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"125","comment_post_ID":"46","comment_author":"Quang Tuy\u00ean","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/07529836878564217664","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-06-21 07:17:05","comment_date_gmt":"2016-06-21 07:17:05","comment_content":"tks ad \u0111\u1eb9p zai :D","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"126","comment_post_ID":"47","comment_author":"Th\u00edch Code","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/04305082584862174982","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-06-19 04:32:30","comment_date_gmt":"2016-06-19 04:32:30","comment_content":"B\u1ea1n b\u1eadt ch\u1ebf \u0111\u1ed9 Mobile l\u00ean cho BLogspot, n\u00f3 c\u00f3 s\u1eb5n ch\u1ebf \u0111\u1ed9 Mobile lu\u00f4n nh\u01b0ng h\u01a1i x\u1ea5u t\u00fd th\u00f4i. B\u00e0i vi\u1ebft tr\u00ean ch\u1ec9 m\u00f4 t\u1ea3 1 ch\u1ee9c n\u0103ng c\u1ee5 th\u1ec3 v\u1ec1 loadTime, b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 d\u00f9ng loadTime n\u00e0y cho c\u00e1c m\u1ee5c d8i1ch kh\u00e1c nhau, nh\u01b0 l\u00e0 loaa hay kh\u00f4ng load Widget...","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"127","comment_post_ID":"47","comment_author":"Anonymous","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-06-19 04:12:36","comment_date_gmt":"2016-06-19 04:12:36","comment_content":"Blog m ko c\u00e0i ch\u1ebf \u0111\u1ed9 mobile th\u00ec l\u00e0m sao h\u1ea3 b\u1ea1n?","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"128","comment_post_ID":"53","comment_author":"Unknown","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/17312866315971406907","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-06-16 18:22:03","comment_date_gmt":"2016-06-16 18:22:03","comment_content":"c\u00e1i n\u00e0y th\u00ec ch\u1ee7 y\u1ebfu l\u1ea5y c\u01a1 ch\u1ebf chuy\u1ec3n h\u01b0\u1edbng link c\u00f3 \u0111i\u1ec1u ki\u1ec7n th\u00f4i nh\u01b0ng n\u00f3 k t\u1ed1t cho SEO l\u1eafm","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"129","comment_post_ID":"65","comment_author":"Th\u00edch Code","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/04305082584862174982","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-06-14 09:42:16","comment_date_gmt":"2016-06-14 09:42:16","comment_content":"H\u00e0m LoadLabel(title, div, label). Ch\u00fa \u00fd div l\u00e0 t\u00ean th\u1ebb div. V\u00ed d\u1ee5: div = $('#quang_cao') \/\/c\u00f3 ngh\u0129 l\u00e0 g\u00e1n th\u1ebb div l\u00e0 th\u1ebb c\u00f3 id='quang_cao'.
","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"130","comment_post_ID":"65","comment_author":"Nh\u1eadt Li\u00ean","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/17070749071665709359","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-06-13 09:28:03","comment_date_gmt":"2016-06-13 09:28:03","comment_content":"v\u00e0o b\u1ed1 c\u1ee5c th\u00eam ti\u1ec7n \u00edch java crip r\u1ed3i copy code n\u1ea7y post v\u00e0o h\u1ea3 b\u1ea1n . ch\u1ec9nh s\u1eeda http:\/\/www.thichcode.net\/ l\u1ea1i th\u00e0nh link blogpsot c\u1ee7a m\u00ecnh r\u1ed3i sao n\u1eefa b\u1ea1n :)","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"131","comment_post_ID":"53","comment_author":"Ph\u00f9ng H\u1eefu Long","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"http:\/\/www.key4vip.info","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-06-11 16:54:32","comment_date_gmt":"2016-06-11 16:54:32","comment_content":"Th\u1eadt b\u1ea5t ng\u1edd,m\u00ecnh ko ngh\u0129 blogspot l\u00e0m \u0111c th\u1ebf :) B\u1eefa th\u1ea5y b\u1ea1n n\u00f3i tr\u00ean Face c\u00f2n b\u00e1n t\u00edn b\u00e1n nghi. Gi\u1edd th\u00ec ................... :-x","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"132","comment_post_ID":"53","comment_author":"Unknown","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/00045051853355257825","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-06-11 15:06:29","comment_date_gmt":"2016-06-11 15:06:29","comment_content":"M\u00ecnh s\u1ebd \u00e1p d\u1ee5ng cho website c\u1ee7a m\u00ecnh
c\u0103n h\u1ed9 \u0110\u00e0 N\u00e3ng<\/a>, b\u00e0i vi\u1ebft r\u1ea5t hay","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"133","comment_post_ID":"53","comment_author":"Th\u00edch Code","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/04305082584862174982","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-06-11 08:05:08","comment_date_gmt":"2016-06-11 08:05:08","comment_content":"\u0111\u00e2y b\u1ea1n http:\/\/www.thichcode.net\/2015\/12\/fix-loi-khong-hien-thi-hinh-anh-tren.html
","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"134","comment_post_ID":"53","comment_author":"Kh\u1edfi Minh","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"http:\/\/khoiminhland.com","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-06-11 07:48:06","comment_date_gmt":"2016-06-11 07:48:06","comment_content":"B\u00e1c c\u00f3 c\u00e1ch n\u00e0o kh\u1eafc ph\u1ee5c hi\u1ec7n th\u01b0\u1ee3ng h\u00ecnh \u1ea3nh tr\u00ean blogspot ko load dc khi v\u00e0o b\u1eb1ng m\u1ea1ng vnpt ko b\u00e1c","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"135","comment_post_ID":"57","comment_author":"Th\u00edch Code","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/04305082584862174982","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-06-07 18:32:19","comment_date_gmt":"2016-06-07 18:32:19","comment_content":"C\u00e1c b\u1ea1n c\u00f3 g\u00ec kh\u00f4ng hi\u1ec3u, \u0111\u1ec3 l\u1ea1i b\u00ecnh lu\u1eadn b\u00ean d\u01b0\u1edbi, m\u00ecnh s\u1ebd h\u01b0\u1edbng d\u1eabn chi ti\u1ebft. B\u00e0i vi\u1ebft sau m\u00ecnh s\u1ebd H\u01b0\u1edbng d\u1eabn c\u00e1c b\u1ea1n k\u1ebft n\u1ed1i Blogspot qua ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh. Th\u1ea5y hay th\u00ec like & Share gi\u00fap m\u00ecnh :)","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"136","comment_post_ID":"59","comment_author":"Unknown","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/07534259208357472998","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-06-06 07:04:17","comment_date_gmt":"2016-06-06 07:04:17","comment_content":"Hay l\u0103\u0301m ba\u0323n, mi\u0300nh mong ba\u0323n ra nh\u01b0\u0303ng seri ti\u00ea\u0301p theo.. ho\u0103\u0323c ba\u0323n co\u0301 th\u00ea\u0309 ta\u0323o m\u00f4\u0323t group fb chuy\u00ean v\u00ea\u0300 auto lech, post \u0111\u00ea\u0309 mo\u0323i ng\u01b0\u01a1\u0300i tham gia tha\u0309o lu\u00e2\u0323n \u0111\u01b0\u01a1\u0323c k? :D thanks","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"137","comment_post_ID":"61","comment_author":"Th\u00edch Code","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/04305082584862174982","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-06-02 02:39:40","comment_date_gmt":"2016-06-02 02:39:40","comment_content":"Ng\u00e0y c\u00e0ng ra nhi\u1ec3u website n\u00ean th\u1ee7 thu\u1eadt kh\u00f4ng xi nh\u00ea :))","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"138","comment_post_ID":"61","comment_author":"Anonymous","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-06-01 03:46:14","comment_date_gmt":"2016-06-01 03:46:14","comment_content":"l\u00ean \u0111\u00e2u ko th\u1ea5y m\u00e0 to\u00e1n th\u1ea5y xu\u1ed1ng :(","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"139","comment_post_ID":"61","comment_author":"Th\u00edch Code","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/04305082584862174982","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-05-31 06:03:18","comment_date_gmt":"2016-05-31 06:03:18","comment_content":"Nghe n\u00f3i gi\u00fap t\u0103ng rank alexa :)","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"140","comment_post_ID":"61","comment_author":"Anonymous","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-05-30 19:14:18","comment_date_gmt":"2016-05-30 19:14:18","comment_content":"nh\u00fang v\u00f4 t\u1ed9i n\u1eb7ng site ch\u1ea3 \u0111\u01b0\u1ee3c c\u00e1i ri g\u00ec","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"141","comment_post_ID":"92","comment_author":"Tr\u1ea7n Ng\u1ecdc C\u01b0\u01a1ng","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/04821026266686523492","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-05-30 16:56:43","comment_date_gmt":"2016-05-30 16:56:43","comment_content":"M\u00ecnh \u0111\u00e3 l\u00e0m \u0111\u01b0\u1ee3c v\u1edbi trang c\u1ee7a m\u00ecnh. C\u1ea3m \u01a1n AD nhi\u1ec1u
C\u00e1c b\u1ea1n v\u00e0o xem DEMO:
t\u1ea1i \u0111\u00e2y nha!<\/a>
Nh\u1edb b\u1ea5m k\u1ebft n\u1ed1i \u0111\u1ec3 trao \u0111\u1ed5i nhi\u1ec1u h\u01a1n nha.
Thank!","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"142","comment_post_ID":"97","comment_author":"Th\u00edch Code","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/04305082584862174982","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-03-27 11:18:50","comment_date_gmt":"2016-03-27 11:18:50","comment_content":"Thanks! B\u1ea1n c\u00f3 g\u00ec ko hi\u1ec3u v\u1ec1 code, post t\u1ea1i \u0111\u00e2y. M\u00ecnh s\u1ebd c\u1ed1 g\u1eafng gi\u1ea3i \u0111\u00e1p :)","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"143","comment_post_ID":"97","comment_author":"Unknown","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/00366518113387802485","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-03-24 15:15:23","comment_date_gmt":"2016-03-24 15:15:23","comment_content":"thanks ban nhieu","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"144","comment_post_ID":"86","comment_author":"Unknown","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/14465316293334447269","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-03-11 07:36:55","comment_date_gmt":"2016-03-11 07:36:55","comment_content":"This is good tutorial, I really love it. thanks for sharing with us. Reade,
True Cambodia Travel<\/a>
","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"145","comment_post_ID":"86","comment_author":"Th\u00edch Code","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/04305082584862174982","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-02-17 08:11:24","comment_date_gmt":"2016-02-17 08:11:24","comment_content":"Thank you for your interest. If you need help on Blogspot, send me a message.","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"146","comment_post_ID":"86","comment_author":"Unknown","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/01567105743228924532","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-02-13 09:59:50","comment_date_gmt":"2016-02-13 09:59:50","comment_content":"I like this tutorial, thanks for give sharing this to all together.
Regards -
Blot Tutorial Supporter<\/a>","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"},{"comment_ID":"147","comment_post_ID":"96","comment_author":"Unknown","comment_author_email":"noreply@blogger.com","comment_author_url":"https:\/\/www.blogger.com\/profile\/01567105743228924532","comment_author_IP":"127.0.0.1","comment_date":"2016-02-13 09:58:40","comment_date_gmt":"2016-02-13 09:58:40","comment_content":"This is awesome tutorial that be a tool that blogger does not provide, now everyone found here. Thanks for give sharing this to all together.

Regards -
Blog Tutorial Supporter<\/a>","comment_karma":"0","comment_approved":"1","comment_agent":"","comment_type":"comment","comment_parent":"0","user_id":"0"}]
cho phép nhận xét hay không
12comments_open()1trạng thái nhận xét
13get_comments_number()5số lần nhận xét
14get_to_ping(86)
[]
trang thái ping
15post_password_required()[string] mật khẩu
16get_the_permalink()https://thichcode.net/tao-bai-viet-lien-quan-trong-blogspot/link
17has_post_thumbnail()return true or false
18get_the_post_thumbnail()hình ảnh
19get_the_post_thumbnail_url()link hình ảnh
20get_the_category()
[{"term_id":3,"name":"Blogspot","slug":"blogspot","term_group":0,"term_taxonomy_id":3,"taxonomy":"category","description":"","parent":0,"count":26,"filter":"raw","cat_ID":3,"category_count":26,"category_description":"","cat_name":"Blogspot","category_nicename":"blogspot","category_parent":0}]
danh mục
21get_the_tags()
[{"term_id":27,"name":"seo","slug":"seo","term_group":0,"term_taxonomy_id":27,"taxonomy":"post_tag","description":"","parent":0,"count":14,"filter":"raw"}]
tags
comments_template();

Liên Hệ

Tp Mỹ Tho, Tiền Giang

0919 344 644