Chuyện mục : Code tham khảo

Thêm button vào TinyMCE

Đây là đoạn code thêm 01 button vào trình soạn thảo TinyMCE, mình lưu trữ tại đây để sau này sử dụng. Link Demo <script type="text/javascript"> tinymce.PluginManager.add('example', function(editor, url) { // Add a button that opens a window editor.addButton('example', { text: 'My button', icon: false, onclick: function() { // Open window editor.windowManager.open({ title: 'Example plugin', […]

Liên Hệ

Tp Mỹ Tho, Tiền Giang

0919 344 644