Thêm button vào TinyMCE

Đây là đoạn code thêm 01 button vào trình soạn thảo tinymce, mình lưu trữ tại đây để sau này sử…