• Đăng ký
  • Đăng nhập
Thêm button vào TinyMCE

Thêm button vào TinyMCE

Đây là đoạn code thêm 01 button vào trình soạn thảo TinyMCE, mình lưu trữ tại đây để sau này sử dụng....