Thẻ :

Thêm button vào TinyMCE

Đây là đoạn code thêm 01 button vào trình soạn thảo TinyMCE, mình lưu trữ tại đây để sau này sử dụng. Link Demo <script type="text/javascript"> tinymce.PluginManager.add('example', function(editor, url) { // Add a button that opens a window editor.addButton('example', { text: 'My button', icon: false, onclick: function() { // Open window editor.windowManager.open({ title: 'Example plugin', […]
Icon trong HTML 5

Icon trong HTML 5

Nếu bạn muốn bất kỳ ký tự nào được hiển thị trong HTML, bạn có thể sử dụng thực thể HTML được tìm thấy trong bảng bên dưới. Nếu ký tự không có thực thể HTML, bạn có thể sử dụng tham chiếu thập phân (dec) hoặc thập lục phân (hex). Ví dụ: <p>I will […]
Tạo kết nối Google Blogger và Google Driver qua Console Google API

Tạo kết nối Google Blogger và Google Driver qua Console Google API

Để tiếp tục seri bài viết Auto Leech + Auto Post thì ở bài trước, mình đã làm xong cái Auto Leech. Bây giờ mình sẽ làm tiếp phần Auto Post. Post bài viết ở đây mình dùng nền tảng là Blogger, ở một bài viết khác thì mình sẽ hướng dẫn các bạn post […]

Liên Hệ

Tp Mỹ Tho, Tiền Giang

0919 344 644