• Đăng ký
 • Đăng nhập

Minify Html trong ASP.NET mvc 5

📅 — 👀 2307 — 👦

Trang này có hữu ích không?

👍 Có (25)        👎 Không (27)


Nhằm tối ưu website hết mức có thể, hôm nay mình hướng dẫn các bạn tối ưu website trên nền tảng ASP.NET. Cái này mình thấy rất cần thiết. Các bạn hãy xem cách làm theo hướng dẫn bên dưới.

Kiến thức cần biết:

 1. Minify Html : loại bỏ các khoảng trắng, các dòng dư thừa trong code HTML khi bạn xem viewsource website.
 2. ASP.NET là nền tảng website của Microsoft, ở đây mình dùng ngôn ngữ C#. Cụ thể qua Visual Studio, công cụ này rất mạnh, có thể xây dựng được Web + App.
 3. MVC 5 : Model – View – Controller. Đây là mô hình thiết kế sử dụng trong kỹ thuật phần mềm. Mô hình source code thành 3 phần, tương ứng mỗi từ. (có thể search Google để tìm hiểu thêm). Hiện tại, phiên bản mới nhất là MVC 5.

Sau đây là cách làm:

Bước 1 : Tạo file mới trong thư mục Extra/KK_MinifyHtmlAttribute.cs

using System;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Web;
using System.Web.Mvc;
using System.Web.Optimization;
using ZetaProducerHtmlCompressor.Internal;

namespace ThichCode.Extra
{
  public class KK_MinifyHtmlAttribute : ActionFilterAttribute
  {
    public override void OnActionExecuting(
         ActionExecutingContext filterContext)
    {
      var response = filterContext.HttpContext.Response;
      var url = filterContext.HttpContext.Request.Url;

      /*không Minify Html khi trong Url có chứa chuỗi ?file= <= cái này là trang download file*/
      if (!url.Query.Contains("?file="))
      {
        if (response.Filter == null) return;

        HtmlCompressor compressor = new HtmlCompressor();
        ResponseFilterStream filter = new ResponseFilterStream(response.Filter);
        compressor.setRemoveComments(true);
        compressor.setCssCompressor(new CssCompressor(filterContext.HttpContext));
        compressor.setCompressCss(true);
        compressor.setJavaScriptCompressor(new JsCompressor(filterContext.HttpContext));
        compressor.setCompressJavaScript(true);
        filter.TransformString += s => { return compressor.compress(s); };
        response.Filter = filter;
      }
    }

    private class CssCompressor : ICompressor
    {
      HttpContextBase HttpContext { get; set; }
      public CssCompressor(HttpContextBase httpContext)
      {
        HttpContext = httpContext;
      }
      public string compress(string source)
      {
        var bundleVirtualPath = "~/Content/css";
        var bundleContext = new BundleContext(HttpContext, BundleTable.Bundles, bundleVirtualPath);
        var bundle = BundleTable.Bundles.Single(b => b.Path == bundleVirtualPath);
        /*
        var bundleContext = new BundleContext(HttpContext, BundleTable.Bundles, "~/css/inline");        
        var bundle = BundleTable.Bundles.Single(b => b.Path == "~/css/inline");
        */
        var bundleResponse = bundle.GenerateBundleResponse(bundleContext);
        bundleResponse.Content = source;
        bundleResponse.ContentType = "text/css";
        new CssMinify().Process(bundleContext, bundleResponse);
        if (bundleResponse.Content.Contains("Minification failed"))
        {
          return source;
        }
        return bundleResponse.Content;
      }
    }

    private class JsCompressor : ICompressor
    {
      HttpContextBase HttpContext { get; set; }
      public JsCompressor(HttpContextBase httpContext)
      {
        HttpContext = httpContext;
      }
      public string compress(string source)
      {        
        var bundleVirtualPath = "~/bundles/jquery";
        var bundleContext = new BundleContext(HttpContext, BundleTable.Bundles, bundleVirtualPath);
        var bundle = BundleTable.Bundles.Single(b => b.Path == bundleVirtualPath);
        var bundleResponse = bundle.GenerateBundleResponse(bundleContext);
        bundleResponse.Content = source;
        bundleResponse.ContentType = "text/javascript";

        new JsMinify().Process(bundleContext, bundleResponse);

        if (bundleResponse.Content.Contains("Minification failed"))
        {
          return source;
        }
        return bundleResponse.Content;
        
      }
    }
    /// <summary>
    /// A semi-generic Stream implementation for Response.Filter with
    /// an event interface for handling Content transformations via
    /// Stream or String.  
    /// <remarks>
    /// Use with care for large output as this implementation copies
    /// the output into a memory stream and so increases memory usage.
    /// </remarks>
    /// </summary>  
    private class ResponseFilterStream : Stream
    {
      /// <summary>
      /// The original stream
      /// </summary>
      Stream _stream;

      /// <summary>
      /// Current position in the original stream
      /// </summary>
      long _position;

      /// <summary>
      /// Stream that original content is read into
      /// and then passed to TransformStream function
      /// </summary>
      MemoryStream _cacheStream = new MemoryStream(5000);

      /// <summary>
      /// Internal pointer that that keeps track of the size
      /// of the cacheStream
      /// </summary>
      int _cachePointer = 0;


      /// <summary>
      /// 
      /// </summary>
      /// <param name="responseStream"></param>
      public ResponseFilterStream(Stream responseStream)
      {
        _stream = responseStream;
      }


      /// <summary>
      /// Determines whether the stream is captured
      /// </summary>
      private bool IsCaptured
      {
        get
        {

          if (CaptureStream != null || CaptureString != null ||
            TransformStream != null || TransformString != null)
            return true;

          return false;
        }
      }

      /// <summary>
      /// Determines whether the Write method is outputting data immediately
      /// or delaying output until Flush() is fired.
      /// </summary>
      private bool IsOutputDelayed
      {
        get
        {
          if (TransformStream != null || TransformString != null)
            return true;

          return false;
        }
      }


      /// <summary>
      /// Event that captures Response output and makes it available
      /// as a MemoryStream instance. Output is captured but won't 
      /// affect Response output.
      /// </summary>
      public event Action<MemoryStream> CaptureStream;

      /// <summary>
      /// Event that captures Response output and makes it available
      /// as a string. Output is captured but won't affect Response output.
      /// </summary>
      public event Action<string> CaptureString;      /// <summary>
      /// Event that allows you transform the stream as each chunk of
      /// the output is written in the Write() operation of the stream.
      /// This means that that it's possible/likely that the input 
      /// buffer will not contain the full response output but only
      /// one of potentially many chunks.
      /// 
      /// This event is called as part of the filter stream's Write() 
      /// operation.
      /// </summary>
      public event Func<byte[], byte[]> TransformWrite;


      /// <summary>
      /// Event that allows you to transform the response stream as
      /// each chunk of bytep[] output is written during the stream's write
      /// operation. This means it's possibly/likely that the string
      /// passed to the handler only contains a portion of the full
      /// output. Typical buffer chunks are around 16k a piece.
      /// 
      /// This event is called as part of the stream's Write operation.
      /// </summary>
      public event Func<string, string> TransformWriteString;

      /// <summary>
      /// This event allows capturing and transformation of the entire 
      /// output stream by caching all write operations and delaying final
      /// response output until Flush() is called on the stream.
      /// </summary>
      public event Func<MemoryStream, MemoryStream> TransformStream;

      /// <summary>
      /// Event that can be hooked up to handle Response.Filter
      /// Transformation. Passed a string that you can modify and
      /// return back as a return value. The modified content
      /// will become the final output.
      /// </summary>
      public event Func<string, string> TransformString;


      protected virtual void OnCaptureStream(MemoryStream ms)
      {
        if (CaptureStream != null)
          CaptureStream(ms);
      }


      private void OnCaptureStringInternal(MemoryStream ms)
      {
        if (CaptureString != null)
        {
          string content = HttpContext.Current.Response.ContentEncoding.GetString(ms.ToArray());
          OnCaptureString(content);
        }
      }

      protected virtual void OnCaptureString(string output)
      {
        if (CaptureString != null)
          CaptureString(output);
      }

      protected virtual byte[] OnTransformWrite(byte[] buffer)
      {
        if (TransformWrite != null)
          return TransformWrite(buffer);
        return buffer;
      }

      private byte[] OnTransformWriteStringInternal(byte[] buffer)
      {
        Encoding encoding = HttpContext.Current.Response.ContentEncoding;
        string output = OnTransformWriteString(encoding.GetString(buffer));
        return encoding.GetBytes(output);
      }

      private string OnTransformWriteString(string value)
      {
        if (TransformWriteString != null)
          return TransformWriteString(value);
        return value;
      }


      protected virtual MemoryStream OnTransformCompleteStream(MemoryStream ms)
      {
        if (TransformStream != null)
          return TransformStream(ms);

        return ms;
      }
      /// <summary>
      /// Allows transforming of strings
      /// 
      /// Note this handler is internal and not meant to be overridden
      /// as the TransformString Event has to be hooked up in order
      /// for this handler to even fire to avoid the overhead of string
      /// conversion on every pass through.
      /// </summary>
      /// <param name="responseText"></param>
      /// <returns></returns>
      private string OnTransformCompleteString(string responseText)
      {
        if (TransformString != null)
          TransformString(responseText);

        return responseText;
      }

      /// <summary>
      /// Wrapper method form OnTransformString that handles
      /// stream to string and vice versa conversions
      /// </summary>
      /// <param name="ms"></param>
      /// <returns></returns>
      internal MemoryStream OnTransformCompleteStringInternal(MemoryStream ms)
      {
        if (TransformString == null)
          return ms;

        //string content = ms.GetAsString();
        string content = HttpContext.Current.Response.ContentEncoding.GetString(ms.ToArray());

        content = TransformString(content);
        byte[] buffer = HttpContext.Current.Response.ContentEncoding.GetBytes(content);
        ms = new MemoryStream();
        ms.Write(buffer, 0, buffer.Length);
        //ms.WriteString(content);

        return ms;
      }

      /// <summary>
      /// 
      /// </summary>
      public override bool CanRead
      {
        get { return true; }
      }

      public override bool CanSeek
      {
        get { return true; }
      }
      /// <summary>
      /// 
      /// </summary>
      public override bool CanWrite
      {
        get { return true; }
      }

      /// <summary>
      /// 
      /// </summary>
      public override long Length
      {
        get { return 0; }
      }

      /// <summary>
      /// 
      /// </summary>
      public override long Position
      {
        get { return _position; }
        set { _position = value; }
      }

      /// <summary>
      /// 
      /// </summary>
      /// <param name="offset"></param>
      /// <param name="direction"></param>
      /// <returns></returns>
      public override long Seek(long offset, System.IO.SeekOrigin direction)
      {
        return _stream.Seek(offset, direction);
      }

      /// <summary>
      /// 
      /// </summary>
      /// <param name="length"></param>
      public override void SetLength(long length)
      {
        _stream.SetLength(length);
      }

      /// <summary>
      /// 
      /// </summary>
      public override void Close()
      {
        _stream.Close();
      }

      /// <summary>
      /// Override flush by writing out the cached stream data
      /// </summary>
      public override void Flush()
      {

        if (IsCaptured && _cacheStream.Length > 0)
        {
          // Check for transform implementations
          _cacheStream = OnTransformCompleteStream(_cacheStream);
          _cacheStream = OnTransformCompleteStringInternal(_cacheStream);

          OnCaptureStream(_cacheStream);
          OnCaptureStringInternal(_cacheStream);

          // write the stream back out if output was delayed
          if (IsOutputDelayed)
            _stream.Write(_cacheStream.ToArray(), 0, (int)_cacheStream.Length);

          // Clear the cache once we've written it out
          _cacheStream.SetLength(0);
        }

        // default flush behavior
        _stream.Flush();
      }

      /// <summary>
      /// 
      /// </summary>
      /// <param name="buffer"></param>
      /// <param name="offset"></param>
      /// <param name="count"></param>
      /// <returns></returns>
      public override int Read(byte[] buffer, int offset, int count)
      {
        return _stream.Read(buffer, offset, count);
      }


      /// <summary>
      /// Overriden to capture output written by ASP.NET and captured
      /// into a cached stream that is written out later when Flush()
      /// is called.
      /// </summary>
      /// <param name="buffer"></param>
      /// <param name="offset"></param>
      /// <param name="count"></param>
      public override void Write(byte[] buffer, int offset, int count)
      {
        if (IsCaptured)
        {
          // copy to holding buffer only - we'll write out later
          _cacheStream.Write(buffer, 0, count);
          _cachePointer += count;
        }

        // just transform this buffer
        if (TransformWrite != null)
          buffer = OnTransformWrite(buffer);
        if (TransformWriteString != null)
          buffer = OnTransformWriteStringInternal(buffer);

        if (!IsOutputDelayed)
          _stream.Write(buffer, offset, buffer.Length);
      }

    }
  }
}

 

Bước 2 : Chỉnh sửa nội dung file App_Start/FilterConfig.cs như code bên dưới

using System.Web.Mvc;
using ThichCode.Extra;

namespace TTG
{
  public class FilterConfig
  {
    public static void RegisterGlobalFilters(GlobalFilterCollection filters)
    {
      //filters.Add(new HandleErrorAttribute());
      filters.Add(new KK_MinifyHtmlAttribute());
    }
  }
}

 

Như vậy, tới đây là bạn đã Minify được website của mình. Nhưng, đối với mình thì chưa đủ vì những file nhúng từ bên ngoài (extenal file) như JS, CSS thì nó chưa được minify. Vậy chúng ta làm tiếp bước sau:

Bước 3 : Tạo file mới trong thư mục Extra/KK_Html_Minify_Inline.cs

using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Mvc;
using System.Web.Optimization;

namespace ThichCode.Extra
{
  public static class KK_Html_Minify_Inline
  {
    public static IHtmlString InlineScripts(this HtmlHelper htmlHelper, string bundleVirtualPath)
    {
      return htmlHelper.InlineBundle(bundleVirtualPath, htmlTagName: "script");
    }

    public static IHtmlString InlineStyles(this HtmlHelper htmlHelper, string bundleVirtualPath)
    {
      return htmlHelper.InlineBundle(bundleVirtualPath, htmlTagName: "style");
    }

    private static IHtmlString InlineBundle(this HtmlHelper htmlHelper, string bundleVirtualPath, string htmlTagName)
    {
      string bundleContent = LoadBundleContent(htmlHelper.ViewContext.HttpContext, bundleVirtualPath);
      string htmlTag = string.Format("<{0}>{1}</{0}>", htmlTagName, bundleContent);

      return new HtmlString(htmlTag);
    }

    private static string LoadBundleContent(HttpContextBase httpContext, string bundleVirtualPath)
    {
      var bundleContext = new BundleContext(httpContext, BundleTable.Bundles, bundleVirtualPath);

      List<string> list = new List<string>();
      foreach (var item in BundleTable.Bundles)
      {
        list.Add(item.Path);
      }

      var tmp = BundleTable.Bundles.ToList();

      var bundle = BundleTable.Bundles.Single(b => b.Path == bundleVirtualPath);
      var bundleResponse = bundle.GenerateBundleResponse(bundleContext);

      return bundleResponse.Content;
    }
  }
}

 

Cách dùng là thay vì bạn dùng cấu trúc <script src="[url_file]"></script> hoặc <link src="[url_file]"/> thì bạn thay đổi theo dạng sau @Html.InlineScripts("[url_file]")@Html.InlineStyles("[url_file]")

Trả lời


📁 Visual Studio
🔖 , ,