Thẻ :

Cache-Control cho WordPress trên IIS

Cache-Control cho WordPress trên IIS

Sau đây là code để thêm Cache-Control cho website, đoạn code này được lưu trong file web.config (cùng thư mục root của website) Cache-Control cho phép một Client hoặc Server để truyền các chỉ thị đa dạng trong hoặc các yêu cầu hoặc các sự phản hồi. Những chỉ thị này có đặc trưng là […]

Thêm button vào TinyMCE

Đây là đoạn code thêm 01 button vào trình soạn thảo TinyMCE, mình lưu trữ tại đây để sau này sử dụng. Link Demo <script type="text/javascript"> tinymce.PluginManager.add('example', function(editor, url) { // Add a button that opens a window editor.addButton('example', { text: 'My button', icon: false, onclick: function() { // Open window editor.windowManager.open({ title: 'Example plugin', […]
Icon trong HTML 5

Icon trong HTML 5

Nếu bạn muốn bất kỳ ký tự nào được hiển thị trong HTML, bạn có thể sử dụng thực thể HTML được tìm thấy trong bảng bên dưới. Nếu ký tự không có thực thể HTML, bạn có thể sử dụng tham chiếu thập phân (dec) hoặc thập lục phân (hex). Ví dụ: <p>I will […]

Liên Hệ

Tp Mỹ Tho, Tiền Giang

0919 344 644