Lấy dữ liệu từ API và trả về Json trong Flutter

Đây là đoạn code đơn giản lấy dữ liệu từ api và trả về dạng json trong flutter. các bạn có thể…

Sử dụng shared_preferences trên Flutter Web

do máy mình code flutter có cấu hình yếu nên mình debug code trên web. nhưng khi dùng thư viện shared_preferences…