Chỉnh sửa giao diện đăng nhập mặc định của WordPress

Chỉnh sửa giao diện đăng nhập mặc định của WordPress

Có thể bạn thích ?

Như tiêu đề, thì đoạn code sau đây sẽ giúp trang login của bạn nhìn đẹp hơn. Rất đơn giản !!!

Thêm đạn code bên dưới vào file function.php là xong

//Code by ThichCode.NET
add_action( 'login_enqueue_scripts', function(){
	add_action('login_headerurl',function(){
		return get_home_url();
	});
	add_action('login_headertext',function(){
		return get_bloginfo("name");
	});
	
	$logo_url = wp_get_attachment_image_src(get_theme_mod( 'custom_logo' ), 'full');	
	?>
	<style type="text/css">
    #login h1 a, .login h1 a {
			background-image: url(<?php echo $logo_url[0]; ?>);
			height:65px;
			width:320px;
			background-size: 100% 100%;
			background-repeat: no-repeat;
    	padding-bottom: 30px;
    }
  </style>
	<script>
	document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(event) {
		var text = '__ <?php echo get_bloginfo("name");?>';
		var canvas = document.createElement("canvas");
		var fontSize = 15;
		canvas.setAttribute('height', 130);
		canvas.setAttribute('width', 100);
		var context = canvas.getContext('2d');
		context.rotate(45);
		context.fillStyle = 'rgba(0,0,0,0.2)';
		context.font = fontSize + 'px sans-serif';
		context.fillText(text, 0, fontSize);
		document.body.style.backgroundImage = "url(" + canvas.toDataURL("image/jpg") + ")";			
	});	
	</script>	
	<?php	
});

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Liên Hệ

Tp Mỹ Tho, Tiền Giang

0919 344 644