Code resize image theo parrent tag (thẻ chứa image) bằng javascript

📅 — 👀 680 — 👦

Trang này có hữu ích không?

👍 Có (36)        👎 Không (43)


Đôi khi bạn lập trình web để hiển thị hình ảnh trên web, chúng ta rất khó chịu khi hình ảnh hiện rất khó coi (như ví dụ hình dưới thì hình ảnh bị kéo lại). Sau đây là một đoạn code javascript nhỏ giúp cho chúng ta cải thiện. Chú ý : Bạn cần nhúng jquery vào trước.

<script>

(function($) {  $.fn.resizeToParent = function(opts) {    var defaults = {      parent: 'div',      delay: 100    }    opts = $.extend(defaults, opts);    function positionImage(obj) {      // reset image (in case we're calling this a second time, for example on resize)      obj.css({        'width': '',        'height': '',        'margin-left': '',        'margin-top': ''      });      // dimensions of the parent      var parentWidth = obj.parents(opts.parent).width();      var parentHeight = obj.parents(opts.parent).height();      // dimensions of the image      var imageWidth = obj.width();      var imageHeight = obj.height();      // step 1 - calculate the percentage difference between image width and container width      var diff = imageWidth / parentWidth;      // step 2 - if height divided by difference is smaller than container height, resize by height. otherwise resize by width      if ((imageHeight / diff) < parentHeight) {        obj.css({          'width': 'auto',          'height': parentHeight        });        // set image variables to new dimensions        imageWidth = imageWidth / (imageHeight / parentHeight);        imageHeight = parentHeight;      } else {        obj.css({          'height': 'auto',          'width': parentWidth        });        // set image variables to new dimensions        imageWidth = parentWidth;        imageHeight = imageHeight / diff;      }      // step 3 - center image in container      var leftOffset = (imageWidth - parentWidth) / -2;      var topOffset = (imageHeight - parentHeight) / -2;      obj.css({        'margin-left': leftOffset,        'margin-top': topOffset      });    }    // run the position function on window resize (to make it responsive)    var tid;    var elems = this;    $(window).on('resize', function() {      clearTimeout(tid);      tid = setTimeout(function() {        elems.each(function() {          positionImage($(this));        });      }, opts.delay);    });    return this.each(function() {      var obj = $(this);      // hack to force ie to run the load function... ridiculous bug       // http://stackoverflow.com/questions/7137737/ie9-problems-with-jquery-load-event-not-firing      obj.attr("src", obj.attr("src"));      // bind to load of image      obj.load(function() {        positionImage(obj);      });      // run the position function if the image is cached      if (this.complete) {        positionImage(obj);      }    });  }})(jQuery);$("body img").each(function() {    $(this).resizeToParent();});</script>


📁 Code Demo