• Đăng ký
  • Đăng nhập

Mã ký tự đặt biệt trong HTML

📅 — 👀 1281 — 👦

Trang này có hữu ích không?

👍 Có (23)        👎 Không (25)

Trang này chứa danh sách các ký tự đặc biệt HTML. Trong HTML, các ký tự đặc biệt thường là những ký tự không thể gõ dễ dàng vào bàn phím hoặc có thể gây ra sự cố hiển thị nếu được nhập hoặc dán vào trang web.

Nếu bạn dự định sử dụng bất kỳ ký tự đặc biệt nào trên trang này, bạn nên sử dụng tên thực thể HTML hoặc số thực thể HTML. Điều này sẽ đảm bảo rằng nó hiển thị chính xác trong hầu hết / tất cả các trình duyệt.

Ví dụ, nếu bạn muốn hiển thị ký tự bản quyền  "©", thì bạn nên sử dụng mã là © or © trong code của bạn.

Ký tự dành riêng HTML

Các ký tự đặc biệt sau được bảo lưu trong HTML. Đó là bởi vì đây là những ký tự tạo nên ngôn ngữ HTML. Nếu bạn sử dụng một trong những ký tự này trong một bài viết, trình duyệt sẽ cố gắng diễn giải nó dưới dạng HTML. Do đó, bạn nên sử dụng tên thực thể hoặc số thực thể khi bạn muốn xuất bất kỳ ký tự dành riêng nào.

 

 

CharacterEntity NumberEntity NameDescription
"""quotation mark
'''apostrophe 
&&&ampersand
<&#60;&lt;less-than
>&#62;&gt;greater-than

General HTML Symbols

CharacterHTML Entity NumberHTML Entity NameDescription
Œ&#338;&OElig;capital ligature OE
œ&#339;&oelig;small ligature oe
Š&#352;&Scaron;capital S with caron
š&#353;&scaron;small S with caron
Ÿ&#376;&Yuml;capital Y with diaeres
ƒ&#402;&fnof;f with hook
ˆ&#710;&circ;modifier letter circumflex accent
˜&#732;&tilde;small tilde
&#8194;&ensp;en space
&#8195;&emsp;em space
&#8201;&thinsp;thin space
&#8204;&zwnj;zero width non-joiner
&#8205;&zwj;zero width joiner
&#8206;&lrm;left-to-right mark
&#8207;&rlm;right-to-left mark
&#8211;&ndash;en dash
&#8212;&mdash;em dash
&#8216;&lsquo;left single quotation mark
&#8217;&rsquo;right single quotation mark
&#8218;&sbquo;single low-9 quotation mark
&#8220;&ldquo;left double quotation mark
&#8221;&rdquo;right double quotation mark
&#8222;&bdquo;double low-9 quotation mark
&#8224;&dagger;dagger
&#8225;&Dagger;double dagger
&#8226;&bull;bullet
&#8230;&hellip;horizontal ellipsis
&#8240;&permil;per mille 
&#8242;&prime;minutes
&#8243;&Prime;seconds
&#8249;&lsaquo;single left angle quotation
&#8250;&rsaquo;single right angle quotation
&#8254;&oline;overline
&#8364;&euro;euro
&#8482;&trade;trademark
&#8592;&larr;left arrow
&#8593;&uarr;up arrow
&#8594;&rarr;right arrow
&#8595;&darr;down arrow
&#8596;&harr;left right arrow
&#8629;&crarr;carriage return arrow
&#8968;&lceil;left ceiling
&#8969;&rceil;right ceiling
&#8970;&lfloor;left floor
&#8971;&rfloor;right floor
&#9674;&loz;lozenge
&#9824;&spades;spade
&#9827;&clubs;club
&#9829;&hearts;heart
&#9830;&diams;diamond

Mathematical Symbols

SymbolHTML Entity NumberHTML Entity NameDescription
&#8704;&forall;for all
&#8706;&part;part
&#8707;&exist;exists
&#8709;&empty;empty
&#8711;&nabla;nabla
&#8712;&isin;isin
&#8713;&notin;notin
&#8715;&ni;ni
&#8719;&prod;prod
&#8721;&sum;sum
&#8722;&minus;minus
&#8727;&lowast;lowast
&#8730;&radic;square root
&#8733;&prop;proportional to
&#8734;&infin;infinity
&#8736;&ang;angle
&#8743;&and;and
&#8744;&or;or
&#8745;&cap;cap
&#8746;&cup;cup
&#8747;&int;integral
&#8756;&there4;therefore
&#8764;&sim;similar to
&#8773;&cong;congruent to
&#8776;&asymp;almost equal
&#8800;&ne;not equal
&#8801;&equiv;equivalent
&#8804;&le;less or equal
&#8805;&ge;greater or equal
&#8834;&sub;subset of
&#8835;&sup;superset of
&#8836;&nsub;not subset of
&#8838;&sube;subset or equal
&#8839;&supe;superset or equal
&#8853;&oplus;circled plus
&#8855;&otimes;circled times
&#8869;&perp;perpendicular
&#8901;&sdot;dot operator

Greek Characters

Greek LetterHTML Entity NumberHTML Entity NameDescription
Α&#913;&Alpha;Alpha
Β&#914;&Beta;Beta
Γ&#915;&Gamma;Gamma
Δ&#916;&Delta;Delta
Ε&#917;&Epsilon;Epsilon
Ζ&#918;&Zeta;Zeta
Η&#919;&Eta;Eta
Θ&#920;&Theta;Theta
Ι&#921;&Iota;Iota
Κ&#922;&Kappa;Kappa
Λ&#923;&Lambda;Lambda
Μ&#924;&Mu;Mu
Ν&#925;&Nu;Nu
Ξ&#926;&Xi;Xi
Ο&#927;&Omicron;Omicron
Π&#928;&Pi;Pi
Ρ&#929;&Rho;Rho
 undefined Sigmaf
Σ&#931;&Sigma;Sigma
Τ&#932;&Tau;Tau
Υ&#933;&Upsilon;Upsilon
Φ&#934;&Phi;Phi
Χ&#935;&Chi;Chi
Ψ&#936;&Psi;Psi
Ω&#937;&Omega;Omega
α&#945;&alpha;alpha
β&#946;&beta;beta
γ&#947;&gamma;gamma
δ&#948;&delta;delta
ε&#949;&epsilon;epsilon
ζ&#950;&zeta;zeta
η&#951;&eta;eta
θ&#952;&theta;theta
ι&#953;&iota;iota
κ&#954;&kappa;kappa
λ&#955;&lambda;lambda
μ&#956;&mu;mu
ν&#957;&nu;nu
ξ&#958;&xi;xi
ο&#959;&omicron;omicron
π&#960;&pi;pi
ρ&#961;&rho;rho
ς&#962;&sigmaf;sigmaf
σ&#963;&sigma;sigma
τ&#964;&tau;tau
υ&#965;&upsilon;upsilon
φ&#966;&phi;phi
χ&#967;&chi;chi
ψ&#968;&psi;psi
ω&#969;&omega;omega
ϑ&#977;&thetasym;theta symbol
ϒ&#978;&upsih;upsilon symbol
ϖ&#982;&piv;pi symbol

ISO 8859-1 Characters

The following table displays the ISO 8859-1 characters.

Character/GlyphHTML Entity NumberHTML Entity NameDescription
À&#192;&Agrave;capital a, grave accent
Á&#193;&Aacute;capital a, acute accent
Â&#194;&Acirc;capital a, circumflex accent
Ã&#195;&Atilde;capital a, tilde
Ä&#196;&Auml;capital a, umlaut mark
Å&#197;&Aring;capital a, ring
Æ&#198;&AElig;capital ae
Ç&#199;&Ccedil;capital c, cedilla
È&#200;&Egrave;capital e, grave accent
É&#201;&Eacute;capital e, acute accent
Ê&#202;&Ecirc;capital e, circumflex accent
Ë&#203;&Euml;capital e, umlaut mark
Ì&#204;&Igrave;capital i, grave accent
Í&#205;&Iacute;capital i, acute accent
Î&#206;&Icirc;capital i, circumflex accent
Ï&#207;&Iuml;capital i, umlaut mark
Ð&#208;&ETH;capital eth, Icelandic
Ñ&#209;&Ntilde;capital n, tilde
Ò&#210;&Ograve;capital o, grave accent
Ó&#211;&Oacute;capital o, acute accent
Ô&#212;&Ocirc;capital o, circumflex accent
Õ&#213;&Otilde;capital o, tilde
Ö&#214;&Ouml;capital o, umlaut mark
Ø&#216;&Oslash;capital o, slash
Ù&#217;&Ugrave;capital u, grave accent
Ú&#218;&Uacute;capital u, acute accent
Û&#219;&Ucirc;capital u, circumflex accent
Ü&#220;&Uuml;capital u, umlaut mark
Ý&#221;&Yacute;capital y, acute accent
Þ&#222;&THORN;capital THORN, Icelandic
ß&#223;&szlig;small sharp s, German
à&#224;&agrave;small a, grave accent
á&#225;&aacute;small a, acute accent
â&#226;&acirc;small a, circumflex accent
ã&#227;&atilde;small a, tilde
ä&#228;&auml;small a, umlaut mark
å&#229;&aring;small a, ring
æ&#230;&aelig;small ae
ç&#231;&ccedil;small c, cedilla
è&#232;&egrave;small e, grave accent
é&#233;&eacute;small e, acute accent
ê&#234;&ecirc;small e, circumflex accent
ë&#235;&euml;small e, umlaut mark
ì&#236;&igrave;small i, grave accent
í&#237;&iacute;small i, acute accent
î&#238;&icirc;small i, circumflex accent
ï&#239;&iuml;small i, umlaut mark
ð&#240;&eth;small eth, Icelandic
ñ&#241;&ntilde;small n, tilde
ò&#242;&ograve;small o, grave accent
ó&#243;&oacute;small o, acute accent
ô&#244;&ocirc;small o, circumflex accent
õ&#245;&otilde;small o, tilde
ö&#246;&ouml;small o, umlaut mark
ø&#248;&oslash;small o, slash
ù&#249;&ugrave;small u, grave accent
ú&#250;&uacute;small u, acute accent
û&#251;&ucirc;small u, circumflex accent
ü&#252;&uuml;small u, umlaut mark
ý&#253;&yacute;small y, acute accent
þ&#254;&thorn;small thorn, Icelandic
ÿ&#255;&yuml;small y, umlaut mark

ISO 8859-1 Symbols

The following table contains ISO 8859-1 symbols that you might find useful when coding web pages.

Character/GlyphHTML Entity NumberHTML Entity NameDescription
 &#160;&nbsp;non-breaking space
¡&#161;&iexcl;inverted exclamation mark
¢&#162;&cent;cent
£&#163;&pound;pound
¤&#164;&curren;currency
¥&#165;&yen;yen
¦&#166;&brvbar;broken vertical bar
§&#167;&sect;section
¨&#168;&uml;spacing diaeresis
©&#169;&copy;copyright
ª&#170;&ordf;feminine ordinal indicator
«&#171;&laquo;angle quotation mark (left)
¬&#172;&not;negation
­&#173;&shy;soft hyphen
®&#174;&reg;registered trademark
¯&#175;&macr;spacing macron
°&#176;&deg;degree
±&#177;&plusmn;plus-or-minus 
²&#178;&sup2;superscript 2
³&#179;&sup3;superscript 3
´&#180;&acute;spacing acute
µ&#181;&micro;micro
&#182;&para;paragraph
·&#183;&middot;middle dot
¸&#184;&cedil;spacing cedilla
¹&#185;&sup1;superscript 1
º&#186;&ordm;masculine ordinal indicator
»&#187;&raquo;angle quotation mark (right)
¼&#188;&frac14;fraction 1/4
½&#189;&frac12;fraction 1/2
¾&#190;&frac34;fraction 3/4
¿&#191;&iquest;inverted question mark
×&#215;&times;multiplication
÷&#247;&divide;division
 

Trả lời


📁 Knowledge
🔖