• Đăng ký
 • Đăng nhập

Kiểm tra IP và hiển thị liên kết rút gọn với Javascript để tối ưu hóa kiếm tiền trực tuyến

📅 — 👀 353 — 👦

Trang này có hữu ích không?

👍 Có (6)        👎 Không (10)


Với tiêu đề của bài viết, tôi sẽ xây dựng một mã trong Javascript để giúp bạn tối ưu hóa liên kết để kiếm tiền thông qua nhiều dịch vụ như 123link, adf.ly, ouo.io, shirk.me, linkshirk.net ... Ở đây tôi sẽ hướng dẫn bạn cách làm.

Trước hết, tôi sẽ nói ngắn gọn về liên kết rút gọn và cách kiếm tiền: Hiện tại có nhiều trang web cho phép chúng tôi tạo liên kết ngắn để kiếm thu nhập thông qua chia sẻ liên kết (thu nhập được tính theo số Xem liên kết giảm, từ 1 -3 USD / 1000 lượt xem - tùy theo quốc gia). Nhưng ở đây, dịch vụ sẽ được giới hạn như sau: 1 ngày chỉ truy cập tối đa 2ip vào liên kết được cung cấp bởi nhà cung cấp để tính phí cho chúng tôi. Vì vậy, tôi sẽ viết mã để điều hướng liên kết ban đầu thông qua liên kết rút gọn của nhà cung cấp khác khi tôi có đủ quyền truy cập 2ip cho nhà cung cấp dịch vụ trước đó.

Tôi sử dụng blogger vì vậy tôi sẽ giới hạn ngôn ngữ web (chỉ có thể sử dụng javascript) vì vậy không thể sử dụng api của các nhà cung cấp liên kết rút gọn (nếu bạn có máy chủ riêng có thể sử dụng php hoặc C # để bảo mật Liên kết ban đầu của chúng tôi - nếu bạn có cần tự inbox bằng trang FaceBook.com/thichcode.net). Vâng, nói rất nhiều nhưng thực sự mã rất ngắn, bạn xem ví dụ dưới đây.

Lưu ý: Mã ở trên áp dụng cho Plugin Jquery + Cookie. Nếu trang web của bạn không có sẵn thì hãy chèn hai tệp này trước thẻ </head>. Theo bạn, mã rất dễ, bạn có thể thấy nên tôi không nói nhiều nhé.

<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
<script src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery-cookie/1.4.1/jquery.cookie.min.js'></script>
<div id="Blog1">
  <a href='http://www.mediafire.com/file/a00gwpzrecaj8jd/%5Bkktruyen%5D+y-vo-de-ton+%28convert%29.prc'>Link Down 1</a>
  <a href='http://www.mediafire.com/file/a00gwpzrecaj8jd/%5Bkktruyen%5D+y-vo-de-ton+%28convert%29.prc'
    style='margin-left:150px;'>Link Down 2</a>
</div>
<hr />
<div id='cookie'>
  Cookie</div>
<hr />
<a href='javascript:void(0);' onclick='ResetCookie()'>Reset cookie</a>[/html][js]<!-- Code by ThichCode.NET -->
<script>
  function ResetCookie() {
    var date = new Date();
    date.setTime(date.getTime() + (5 * 60 * 1000));
    $.cookie('kk_kiem_tien', ip_client + '|0|0', {
      expires: date,
      path: '/'
    });
    $('div#cookie').text('Cookie : ' + $.cookie('kk_kiem_tien'));
  }

  var arr_ads = ["http://123link.co/st?api=1f82a4d689ef8afa738e5fe68160bfebf3f16b80&url=", "http://adf.ly/5925108/", "http://ouo.io/s/liThE2fW?s=", "http://shink.me/s/371435?s=", "http://linkshrink.net/z23e="];

  $.getJSON("https://api.ipify.org/?format=json", function (e) {
    ip_client = e.ip;
    /* if url is "http://gd.geobytes.com/GetCityDetails?callback=?" - this 16,384 requests per hour
    ip_client = e.geobytesremoteip;
    */
    var date = new Date();
    date.setTime(date.getTime() + (5 * 60 * 1000));
    if ($.cookie('kk_kiem_tien') === undefined) $.cookie('kk_kiem_tien', ip_client + '|0|0', {
      expires: date,
      path: '/'
    });
    $('div#cookie').text('Cookie : ' + $.cookie('kk_kiem_tien'));

    $('#Blog1 a').each(function () {
      $(this).attr("data-href", $(this).attr("href")).attr('href', 'javascript:void(0);').attr('target', '_blank');
      $(this).click(function () {
        var datahref = $(this).attr('data-href');
        var kk_ip_client = $.cookie('kk_kiem_tien').split('|')[0];
        if (kk_ip_client == ip_client) {
          var stt = parseInt($.cookie('kk_kiem_tien').split('|')[1]);
          var kk_clicks_ads = parseInt($.cookie('kk_kiem_tien').split('|')[2]);

          if (kk_clicks_ads < 2) { } else {
            if (stt < arr_ads.length - 1) stt++;
            else stt = 0;
            kk_clicks_ads = 0;
          }
          $.cookie('kk_kiem_tien', ip_client + '|' + stt + '|' + (kk_clicks_ads + 1), {
            expires: date,
            path: '/'
          });
          $('div#cookie').text('Cookie : ' + $.cookie('kk_kiem_tien'));
          window.open(arr_ads[stt] + datahref, '_blank');
        } else $.cookie('kk_kiem_tien', ip_client + '|0|1', {
          expires: date,
          path: '/'
        });
      });
    });
  });
</script>


📁 Code Demo
🔖