• Đăng ký
 • Đăng nhập

Đếm số lần xuất hiện của số trong từng dòng

📅 — 👀 322 — 👦

Trang này có hữu ích không?

👍 Có (12)        👎 Không (12)


Dạo Facebook, thấy có bạn muốn làm theo yêu cầu như hình vẽ nên táy máy làm thử xem sao. Bài viết chỉ dùng Jquery.

Phân tích, theo như hình bên trên thì mỗi dòng trong textarea là tương ứng mỗi sòng trong hình vẽ.

Đếm số lần xuất hiện của số trong từng dòng

04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49,09,90,19,91,29,92,39,93,59,95,69,96,79,97,89,98,99,03,30,13,31,23,32,33,53,35,63,36,73,37,83,38,08,80,18,81,28,82,58,85,68,86,78,87,88

04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49,09,90,19,91,29,92,39,93,59,95,69,96,79,97,89,98,99,02,20,12,21,22,32,23,52,25,62,26,72,27,82,28,07,70,17,71,37,73,57,75,67,76,77,87,78

01,10,11,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,81,18,91,19,06,60,26,62,36,63,46,64,56,65,66,76,67,86,68,96,69,03,30,23,32,33,43,34,53,35,73,37,83,38,93,39,08,80,28,82,48,84,58,85,78,87,88,98,89

01,10,11,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,81,18,91,19,02,20,22,32,23,42,24,52,25,62,26,72,27,82,28,92,29,08,80,38,83,48,84,58,85,68,86,78,87,88,98,89,09,90,39,93,49,94,59,95,69,96,79,97,99

02,20,12,21,22,32,23,42,24,52,25,62,26,72,27,82,28,92,29,03,30,13,31,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,04,40,14,41,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49,05,50,15,51,55,65,56,75,57,85,58,95,59

06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,56,65,66,76,67,86,68,96,69,07,70,17,71,27,72,37,73,47,74,57,75,77,87,78,97,79,08,80,18,81,28,82,38,83,48,84,58,85,88,98,89,09,90,19,91,29,92,39,93,49,94,59,95,99

 

<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1/jquery.min.js"></script>

 

<button id='TimSoLanXuatHien'>Tìm số lần xuất hiện</button>
<div id='KetQuaTimSoLanXuatHien'></div>

 

$(function() {
  $('button#TimSoLanXuatHien').click(function() {
    var arr_all = $('textarea#str').val().split('\n');
    var arr_item_count = [];
    for (var i = 0; i < arr_all.length + 1; i++) {
      arr_item_count.push([]);
    }

    var count = 0;
    var tmp = '';

    for (var i = 0; i < arr_all.length; i++) {
      var arr_item = arr_all[i].split(',');
      for (var j = 0; j < arr_item.length; j++) {
        tmp = arr_item[j];
        for (var k = 0; k < arr_all.length; k++) {
          if (arr_all[k].includes(tmp)) {
            count = count + 1;
          }
        }
        if (!arr_item_count[count].includes(tmp)) arr_item_count[count].push(tmp);
        count = 0;
        tmp = '';
      }
    }

    $('div#KetQuaTimSoLanXuatHien').empty().append('
');
    for (var i = 0; i < arr_item_count.length; i++) { $('div#KetQuaTimSoLanXuatHien').append('Xuất hiện ' + i + ' => ' + arr_item_count[i].sort() + '
');
    }
  });
});// This is just a sample script. Paste your real code (javascript or HTML) here.

if ('this_is'==/an_example/){of_beautifier();}else{var a=b?(c%d):e[f];}


📁 Code Demo
🔖