Create simple DropDown Menu Mega with css and jquery

Có thể bạn thích ?

Tạo DropDown Menu Mega đơn giản

DEMO

Code HTML:

<header class="navbar navbar-fixed-top">
  <div class="navbar-inner">
    <div class="container">
      <!-- Mobile toggle button -->
      <button type="button" class="btn btn-navbar" data-toggle="collapse" data-target=".nav-collapse">
      <span class="icon-bar"></span>
      <span class="icon-bar"></span>
      <span class="icon-bar"></span>
      </button>
      <!-- Logo -->
      <a class="brand" href="#"><b>LOGO</b></a>

<!– Navigation –>
<nav class=”nav-collapse collapse”>
<ul class=”nav”>
<li><a href=”#top”>Home</a></li>
<li class=”dropdown”>
<a href=”#” class=”dropdown-toggle” data-toggle=”dropdown”>Mega Menu <b class=”caret”></b></a>
<ul class=”dropdown-menu mega-menu”>
<li class=”mega-menu-column”>
<ul>
<li class=”nav-header”>Mega menu 1</li>
<img src=”http://placehold.it/150×120″>
<li><a href=”#”>Mega-menu link</a></li>
<li><a href=”#”>Mega-menu link</a></li>
<li><a href=”#”>Mega-menu link</a></li>
<li><a href=”#”>Mega-menu link</a></li>
<li><a href=”#”>Mega-menu link</a></li>
<li><a href=”#”>Mega-menu link</a></li>
</ul>
</li>

<li class=”mega-menu-column”>
<ul>
<li class=”nav-header”>Mega menu 2</li>
<img src=”http://placehold.it/150×120″>
<li><a href=”#”>Mega-menu link</a></li>
<li><a href=”#”>Mega-menu link</a></li>
<li><a href=”#”>Mega-menu link</a></li>
<li><a href=”#”>Mega-menu link</a></li>
<li><a href=”#”>Mega-menu link</a></li>
<li><a href=”#”>Mega-menu link</a></li>
</ul>
</li>

<li class=”mega-menu-column”>
<ul>
<li class=”nav-header”>Mega menu 3</li>
<img src=”http://placehold.it/150×120″>
<li><a href=”#”>Mega-menu link</a></li>
<li><a href=”#”>Mega-menu link</a></li>
<li><a href=”#”>Mega-menu link</a></li>
<li><a href=”#”>Mega-menu link</a></li>
<li><a href=”#”>Mega-menu link</a></li>
<li><a href=”#”>Mega-menu link</a></li>
</ul>
</li>
</ul>

<!– dropdown-menu –>

</li>

<!– /.dropdown –>
<li><a href=”#about”>About Us</a></li>
<li><a href=”#pricing”>Our Pricing</a></li>
<li><a href=”#team”>Our Team</a></li>
<li><a href=”#contact”>Contact</a></li>
</ul>

<!– /.nav –>
</nav>
<!–/.nav-collapse –>
</div>
<!– /.container –>
</div>
<!– /.nav-inner –>
</header>

 

Code CSS:

/* page style */
a, a: focus, a: active, a: hover, object, embed {
  outline: none;text - decoration: none;
}: -moz - any - link: focus {
  outline: none;
}
input::-moz - focus - inner {
  border: 0;
}: focus {
  outline: 0;
}
body {
  background: #333; } 
.brand { padding: 10px 40px !important; }
.navbar { border-bottom: 4px solid # 888;
}

/* MEGA MENU STYLE
********************************/
.mega – menu {
padding: 10 px 0 px!important;
width: 540 px;
border – radius: 0;
margin – top: 0 px;
}

.mega – menu li {
display: inline – block;
float: left;
font – size: 0.94 rem;
padding: 3 px 0 px;
}

.mega – menu li.mega – menu – column {
margin – right: 20 px;
width: 150 px;
}

.mega – menu.nav – header {
padding: 0!important;
margin – bottom: 10 px;
display: inline – block;
width: 100 % ;
border – bottom: 1 px solid# ddd;
}
.mega – menu img {
padding – bottom: 10 px;
}

/* Disable Toggle style
********************************/

/* Dropdown Toggle on style */
.navbar.nav li.dropdown.open > .dropdown – toggle,
.navbar.nav li.dropdown.active > .dropdown – toggle,
.navbar.nav li.dropdown.open.active > .dropdown – toggle {
background: inherit; /* Set to inherit when using mouse hover to open dropdown */
color: inherit;
}
/* Toggle off style */
.navbar.nav li.dropdown.open.active > .dropdown – toggle,
.navbar.nav > li.dropdown > a: focus {
background: inherit;
color: inherit;
}
/* Toggle hover */
.navbar.nav li.dropdown > .dropdown – toggle: hover,
.navbar.nav li.dropdown.open > .dropdown – toggle: hover {
background – color: #DDDDDD;
}

/* Toggle caret*/
.navbar.nav li.dropdown > .dropdown – toggle.caret {
border – bottom – color: ;
border – top – color: ;
}
/* Toggle caret hover */
.navbar.nav li.dropdown > a: hover.caret,
.navbar.nav li.dropdown > a: focus.caret {
border – bottom – color: #333;
border-top-color: # 333;
}
/* Toggle caret active */
.navbar.nav li.dropdown.open > .dropdown – toggle.caret,
.navbar.nav li.dropdown.active > .dropdown – toggle.caret,
.navbar.nav li.dropdown.open.active > .dropdown – toggle.caret {
border – bottom – color: #333;
border-top-color: # 333;
}

/* Hover style
********************************/
.navbar.nav > li > a, .mega – menu a {
-webkit – transition: all 200 ms ease; – moz – transition: all 200 ms ease; – ms – transition: all 200 ms ease; – o – transition: all 200 ms ease;
transition: all 200 ms ease;

/* -webkit-transform: translate3d(0, 0, 0); Webkit Hardware Acceleration*/
– webkit – backface – visibility: hidden; /* Safari Flicker Fix #2 */ – webkit – transform: translateZ(0);
}

 

Code Javascript:

// Dropdown Menu Fade  
jQuery(document).ready(function() {
  $(".dropdown").hover(
    function() {
      $('.dropdown-menu', this).fadeIn("fast");
    },
    function() {
      $('.dropdown-menu', this).fadeOut("fast");
    });
});

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Liên Hệ

Tp Mỹ Tho, Tiền Giang

0919 344 644