• Đăng ký
  • Đăng nhập

Elastic stroke Animation

📅 — 👀 175 — 👦

Trang này có hữu ích không?

👍 Có (7)        👎 Không (9)


Văn bản hoạt hình nét của văn bản với một bảng màu mát mẻ. Hiệu ứng này được thực hiện với CSS và SVG. Kết quả thật tuyệt vời!

Result

[html]<svg viewBox="0 0 800 600">
<symbol id="s-text">
<text text-anchor="middle" x="50%" y="35%" class="text--line">
Elastic
</text>
<text text-anchor="middle" x="50%" y="68%" class="text--line2">
Stroke
</text>

</symbol>

<g class="g-ants">
<use xlink:href="#s-text" class="text-copy"></use>
<use xlink:href="#s-text" class="text-copy"></use>
<use xlink:href="#s-text" class="text-copy"></use>
<use xlink:href="#s-text" class="text-copy"></use>
<use xlink:href="#s-text" class="text-copy"></use>
</g>

</svg>[/html][css]<style>
HTML,
BODY {
height: 100%;
}

BODY {
background: #082330;
background-size: .12em 100%;
font: 16em/1 Arial;
}

.text--line {
font-size: .5em;
}

svg {
position: absolute;
width: 100%;
height: 100%;
}

.text-copy {
fill: none;
stroke: white;
stroke-dasharray: 7% 28%;
stroke-width: 3px;
-webkit-animation: stroke-offset 9s infinite linear;
animation: stroke-offset 9s infinite linear;
}

.text-copy:nth-child(1) {
stroke: #360745;
stroke-dashoffset: 7%;
}

.text-copy:nth-child(2) {
stroke: #D61C59;
stroke-dashoffset: 14%;
}

.text-copy:nth-child(3) {
stroke: #E7D84B;
stroke-dashoffset: 21%;
}

.text-copy:nth-child(4) {
stroke: #EFEAC5;
stroke-dashoffset: 28%;
}

.text-copy:nth-child(5) {
stroke: #1B8798;
stroke-dashoffset: 35%;
}

@-webkit-keyframes stroke-offset {
50% {
stroke-dashoffset: 35%;
stroke-dasharray: 0 87.5%;
}
}

@keyframes stroke-offset {
50% {
stroke-dashoffset: 35%;
stroke-dasharray: 0 87.5%;
}
}
</style>[/css]

Trả lời


📁 Code Demo
🔖 ,