• Đăng ký
 • Đăng nhập

Meta for blogspot

📅 — 👀 1036 — 👦

Trang này có hữu ích không?

👍 Có (15)        👎 Không (12)


Thẻ meta là các đoạn văn bản mô tả nội dung của một trang; các thẻ meta don lồng xuất hiện trên chính trang đó, nhưng chỉ trong mã Mã trang. Chúng ta đều biết các thẻ từ văn hóa blog và các thẻ meta ít nhiều giống nhau, các mô tả nội dung nhỏ giúp cho các công cụ tìm kiếm biết trang web nói về cái gì.

<!-- set caching file -->
<include path='/assets/**.css' expiration='7d'/>
<include path='/assets/**.js' expiration='7d'/>
<include path='/assets/**.gif' expiration='7d'/>
<include path='/assets/**.jpg' expiration='7d'/>
<include path='/assets/**.jpeg' expiration='7d'/>
<include path='/assets/**.png' expiration='7d'/>
<!-- Allow run responsive on mobile -->
<meta content='width=device-width,initial-scale=1.0' name='viewport'/>  

<!-- Unicode for website -->
<meta content='text/html; charset=utf-8' http-equiv='Content-Type'/>

<!-- Name website -->
<meta expr:content='data:blog.title' property='og:site_name'/>

<!-- Author website -->
<meta content='ThichCode.NET' name='author'/>
<meta content='ThichCode.NET' name='og:author'/>

<!-- Location -->
<meta content='en_US' property='og:locale'/>

<!-- BlogID : only blogspot -->
<meta expr:content='data:blog.blogId' itemprop='blogId'/>

<!-- PostID : only blogspot -->
<meta expr:content='data:post.id' itemprop='postId'/>

<!-- set search engine -->
<meta content='index, follow' name='Robots'/>

<!-- Meta on page item -->
<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
 <!-- title -->
 <title><data:blog.pageTitle/></title> 
    <meta expr:content='data:blog.pageName' property='og:title'/>
 
 <!-- Link current -->
    <meta expr:content='data:blog.canonicalUrl' property='og:url'/>
 
 <!-- type is article on page item -->
    <meta content='article' property='og:type'/>
 
 <!-- set keywords search -->
 <meta expr:content='data:blog.pageName' name='keywords'/>
 
 <!-- check is metadescription [description for website] -->
    <b:if cond='data:blog.metaDescription'>
        <meta expr:content='data:blog.metaDescription' property='og:description'/>
 <meta expr:content='data:blog.metaDescription' itemprop='description'/>
    <b:else/>
        <meta expr:content='data:blog.pageName' property='og:description'/>
 <meta expr:content='data:blog.pageName' itemprop='description'/>
    </b:if>
<b:else/>
 <!-- Meta for homepage -->
 <b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
 
 <!-- keyword for hompage -->
 <meta content='thichcode.NET, C#, javascript, template for blogspot, tools' name='keywords'/>
 
 <!-- title -->
 <title><data:blog.title/></title>
 
 <!-- link homepage -->
 <meta expr:content='data:blog.homepageUrl' property='og:url'/>
 
 <!-- title -->
 <meta expr:content='data:blog.title' property='og:title'/>
 
 <!-- type : website -->
 <meta content='website' property='og:type'/>
 
 <!-- check metaDescription and show it -->
 <b:if cond='data:blog.metaDescription'>
  <meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='Description'/>
  <meta expr:content='data:blog.metaDescription' property='og:description'/>
 <b:else/>
  <meta expr:content='&quot;Visit &quot; + data:blog.pageTitle + &quot; To read more cool stuff.&quot;' property='og:description'/>
 </b:if>
 <b:else/>
 <!-- Meta for static_page and index -->
 <!-- title -->
 <title><data:blog.title/></title>
 <meta expr:content='data:blog.title' property='og:title'/>
 
 <!-- type : website -->
 <meta content='website' property='og:type'/>
 </b:if>
</b:if>

<!-- Set image for share on Facebook or other -->
<b:if cond='data:blog.postImageUrl'>
    <meta expr:content='data:blog.postImageUrl' property='og:image'/>
<b:else/>
    <b:if cond='data:blog.postImageThumbnailUrl'>
        <meta expr:content='data:blog.postThumbnailUrl' property='og:image'/>
 <b:else/>
 <!-- if no image set image defaultt -->
        <meta content='https://lh3.googleusercontent.com/-qiqL5GizsuY/Vi77FWiDNhI/AAAAAAAAGsQ/JHiZJFJp1Xsel1K_hmowkQxK-0syoMEkwCCo/s512-Ic42/myAvartar.jpg' property='og:image'/>
    </b:if>
</b:if>

<!-- Meta for Id application facebook -->
<meta content='247905662012629' property='fb:app_id'/>
<meta content='YOU FB ID' property='fb:admins'/>
<meta content='YOUR PAGE ID' property='fb:profile_id'/>

<!-- Meta for twitter -->
<meta expr:content='data:blog.title' name='twitter:site'/>
<meta content='summary_large_image' name='twitter:card'/>
<meta content='@YOUR TWITTER USERNAME' name='twitter:creator'/>

 

Trả lời


📁 Blogspot
🔖