Các biến cần biết trong Blogspot

📅 — 👀 950 — 👦

Trang này có hữu ích không?

👍 Có (130)        👎 Không (126)


Trong quá trình phát triển website trên nền Blogspot, các bạn cần biết 1 số biến sau được định nghĩa sẵn trong Template Blogspot để tiện lợi hơn trong việc thiết kế Template. Các bạn nên sử dụng tối đa các biến có sẵn, hạn chế dùng Javascript để cải thiện tốc độ load website hơn.


Nếu trong quá trình sử dụng, các bạn thấy còn thiếu những biến nào hay không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình bổ sung hoặc giải đáp cho các bạn hiểu hơn.

Sau đây là bảng lệt kê các biến trong Blogspot, có 1 số biến chỉ có giá trị trong Page Type hay Widget, các bạn chú ý điểm này.

Site Data
 • data:blog.title
 • data:blog.pageType: values of “index”, “item”, “archive”.
 • data:blog.url
 • data:blog.homepageUrl
 • data:blog.pageTitle
 • data:blog.encoding
 • data:blog.languageDirection
 • data:blog.feedLinks
 • data:blog.enabledCommentProfileImages
 • data:blog.blogId
 • data:blog.metaDescription
 • data:blog.canonicalHomepageUrl
 • data:blog.plusone
 • data:blog.isMobileRequest
Blog (widget / posts)
 • data:feedLinks
 • data:olderPageUrl
 • data:olderPageTitle
 • data:newerPageUrl
 • data:newerPageTitle
 • data:commentLabel
 • data:authorLabel
 • data:timestampLabel
 • data:postLabelsLabel
 • data:backlinksLabel
 • data:numPosts
 • data:posts
  • data:post.dateHeader
  • data:post.id
  • data:post.title
  • data:post.body
  • data:post.snippet
  • data:post.author
  • data:post.authorAboutMe
  • data:post.authorProfileUrl
  • data:post.authorPhoto.url
  • data:post.url
  • data:post.timestamp
  • data:post.allowComments
  • data:post.numComments
  • data:post.embedCommentForm
  • data:post.allowNewComments
  • data:post.commentPagingRequired
  • data:post.showBacklinks
  • data:post.numBacklinks
  • data:post.addCommentUrl
  • data:post.emailPostUrl
  • data:post.editUrl
  • data:post.feedLinks
  • data:post.isFirstPost
  • data:post.isDateStart
  • data:post.includeAd
  • data:post.createLinkLabel
  • data:post.createLinkUrl
  • data:post.commentSource
  • data:post.showThreadedComments
  • data:post.commentJso
  • data:post.commentMsgs
  • data:post.commentConfig
  • data:post.communityId
  • data:post.commentHtml
  • data:post.commentLabelFull
  • data:post.noNewCommentsText
  • data:post.iframeCommentSrc
  • data:post.addCommentOnclick
  • data:post.labels
   • data:label.name
   • data:label.url
   • data:label.isLast
  • data:post.comments
   • data:comment.id
   • data:comment.body
   • data:comment.timestamp
   • data:comment.author
   • data:comment.authorUrl
   • data:comment.deleteUrl
   • data:comment.isDeleted
   • data:comment.authorAvatarImage
BlogArchive
 • data:title
 • data:style
 • data:data
  • data:data.name
  • data:data.post-count
  • data:data.url
  • data:data.data (recursive array)
  • data:data.posts
   • data:post.title
   • data:post.url
HTML / Text
 • data:title
 • data:content
Label
 • data:title
 • data:display
 • data:showFreqNumbers
 • data:labels
  • data:label.name
  • data:label.count
  • data:label.url
  • data:label.cssSize
BloggerButton
 • data:fullButton
Image
 • data:title
 • data:sourceUrl
 • data:width
 • data:height
 • data:caption
Stats
 • data:title
 • data:showSparkLine
 • data:showGraphicalCounter
 • data:showText
BlogList
 • data:title
 • data:items
  • data:item.blogUrl
  • data:item.displayStyle
  • data:item.blogTitle
  • data:item.blogIconUrl
  • data:item.showIcon
  • data:item.showItemThumbnail
  • data:item.itemTitle
  • data:item.itemUrl
  • data:item.itemThumbnail
   • data:item.itemThumbnail.height
   • data:item.itemThumbnail.width
   • data:item.itemThumbnail.url
PageList
 • data:title
 • data:links
  • data:link.title
  • data:link.href
  • data:link.isCurrentPage
LinkList
 • data:title
 • data:links
  • data:link.name
  • data:link.target
TextList
 • data:title
 • data:items
  • data:item
PlusFollowers
 • data:title
 • data:height
 • data:width
 • data:theme
 • data:profileUrl
PlusBadge
 • data:title
 • data:showCoverPhoto
 • data:layout
 • data:width
 • data:height
 • data:theme
 • data:showTagLine
 • data:badgeType
 • data:profileUrl
PlusOne
 • data:annotation
 • data:size
Translate
 • data:title
 • data:pageLanguage
 • data:layout
Profile
 • data:title
 • data:userUrl
 • data:location
 • data:aboutme
 • data:displayname
 • data:photo
  • data:photo.url
  • data:photo.width
  • data:photo.height
  • data:photo.alt
 • data:team
 • data:authors
  • data:author.displayname
  • data:author.userURL
PopularPosts
 • data:title
 • data:showThumbnails
 • data:showSnippets
 • data:thumbnailSize
 • data:posts
  • data:post.href
  • data:post.title
  • data:post.snippet
  • data:post.thumbnail

Code Template hiển thị biến của Blogspot:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><!DOCTYPE html><html b:version='2' class='v2' expr:dir='data:blog.languageDirection' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'> <head> <!-- b:template-skin & b:skin {{{ --> <b:skin>  <![CDATA[  * {   padding: 0px;   margin: 0px;  }  body {   background-color: #eeeeee;   font-family: "Open Sans", sans-serif;   font-size: 14px;  }  #body {   background-color: #ffffff;   box-shadow: 0px 0px 10px #adadad;   width: 920px;   padding: 15px;   margin-left: auto;   margin-right: auto;  }  #layout table {   display: none;  }  table {   border-collapse: collapse;   margin-bottom: 10px;   width: 720px;  }  table td {   border: 1px solid #ffffff;   height: 24px;   line-height: 24px;   white-space: nowrap;   overflow: hidden;   text-overflow: ellipsis;   padding: 0px 10px;   border: 1px solid #d8d8d8;   width: 480px;   max-width: 480px;  }  table tr td:first-child {   width: 200px;   max-width: 200px;  }  table tr {   background-color: #f8f8f8;  }  table tr:nth-child(odd) {   background-color: #ffffff;  }  .indent {   margin-left: 30px;  }  .section {   margin: 0px;  }  .copyright {   line-height: 30px;   height: 30px;   text-align: center;   border: 1px solid #a7a7a7;   background-color: #eeeeee;  }  .copyright a {   color: #810000;   text-decoration: none;  }  .copyright a:hover {   text-decoration: underline;  }  ]]> </b:skin> <!-- }}} -->   <b:include data="blog" name="all-head-content" /> <b:include data="blog" name="google-analytics" /> <title>Developer Info - <data:blog.pageTitle /></title> </head> <body> <b:section class="navbar" id="navbar" maxwidgets="1" showaddelement="no">  <b:widget id="Navbar1" locked="yes" type="Navbar" /> </b:section> <div id="body"> <!-- Global Data {{{ --> <h1>Global Data</h1> <table>  <tr><td>data:blog.title</td><td><data:blog.title/></td></tr>  <tr><td>data:blog.pageType</td><td><data:blog.pageType/></td></tr>  <tr><td>data:blog.url</td><td><data:blog.url/></td></tr>  <tr><td>data:blog.homepageUrl</td><td><data:blog.homepageUrl/></td></tr>  <tr><td>data:blog.pageTitle</td><td><data:blog.pageTitle/></td></tr>  <tr><td>data:blog.encoding</td><td><data:blog.encoding/></td></tr>  <tr><td>data:blog.languageDirection</td><td><data:blog.languageDirection/></td></tr>  <tr><td>data:blog.feedLinks</td><td><data:blog.feedLinks/></td></tr>  <tr><td>data:blog.enabledCommentProfileImages</td><td><data:blog.enabledCommentProfileImages/></td></tr>  <tr><td>data:blog.blogId</td><td><data:blog.blogId/></td></tr>  <tr><td>data:blog.metaDescription</td><td><data:blog.metaDescription/></td></tr>  <tr><td>data:blog.canonicalHomepageUrl</td><td><data:blog.canonicalHomepageUrl/></td></tr>  <tr><td>data:blog.plusone</td><td><data:blog.plusone/></td></tr>  <tr><td>data:blog.isMobileRequest</td><td><data:blog.isMobileRequest/></td></tr> </table> <!-- }}} --> <b:section id="main" class="main" showaddelement="yes">  <!-- Blog Widget Tags {{{ -->  <b:widget id="Blog1" locked="yes" type="Blog">  <b:includable id="main">   <h1>Blog</h1>   <table>   <tr><td>data:feedLinks</td><td><data:feedLinks/></td></tr>   <tr><td>data:olderPageUrl</td><td><data:olderPageUrl/></td></tr>   <tr><td>data:olderPageTitle</td><td><data:olderPageTitle/></td></tr>   <tr><td>data:newerPageUrl</td><td><data:newerPageUrl/></td></tr>   <tr><td>data:newerPageTitle</td><td><data:newerPageTitle/></td></tr>   <tr><td>data:commentLabel</td><td><data:commentLabel/></td></tr>   <tr><td>data:authorLabel</td><td><data:authorLabel/></td></tr>   <tr><td>data:timestampLabel</td><td><data:timestampLabel/></td></tr>   <tr><td>data:postLabelsLabel</td><td><data:postLabelsLabel/></td></tr>   <tr><td>data:backlinksLabel</td><td><data:backlinksLabel/></td></tr>   <tr><td>data:numPosts</td><td><data:numPosts/></td></tr>   </table>   <div class="indent">   <h2>data:posts</h2>   <b:loop var="post" values="data:posts">    <table>    <tr><td>data:post.dateHeader</td><td><data:post.dateHeader/></td></tr>    <tr><td>data:post.id</td><td><data:post.id/></td></tr>    <tr><td>data:post.title</td><td><data:post.title/></td></tr>    <tr><td>data:post.body</td><td><data:post.body/></td></tr>    <tr><td>data:post.snippet</td><td><data:post.snippet/></td></tr>    <tr><td>data:post.author</td><td><data:post.author/></td></tr>    <tr><td>data:post.authorAboutMe</td><td><data:post.authorAboutMe/></td></tr>    <tr><td>data:post.authorProfileUrl</td><td><data:post.authorProfileUrl/></td></tr>    <tr><td>data:post.authorPhoto.url</td><td><data:post.authorPhoto.url/></td></tr>    <tr><td>data:post.url</td><td><data:post.url/></td></tr>    <tr><td>data:post.timestamp</td><td><data:post.timestamp/></td></tr>    <tr><td>data:post.allowComments</td><td><data:post.allowComments/></td></tr>    <tr><td>data:post.numComments</td><td><data:post.numComments/></td></tr>    <tr><td>data:post.embedCommentForm</td><td><data:post.embedCommentForm/></td></tr>    <tr><td>data:post.allowNewComments</td><td><data:post.allowNewComments/></td></tr>    <tr><td>data:post.commentPagingRequired</td><td><data:post.commentPagingRequired/></td></tr>    <tr><td>data:post.showBacklinks</td><td>Boolean: <b:if cond="data:post.showBacklinks">True<b:else/>False</b:if></td></tr>    <tr><td>data:post.numBacklinks</td><td><data:post.numBacklinks/></td></tr>    <tr><td>data:post.addCommentUrl</td><td><data:post.addCommentUrl/></td></tr>    <tr><td>data:post.emailPostUrl</td><td><data:post.emailPostUrl/></td></tr>    <tr><td>data:post.editUrl</td><td><data:post.editUrl/></td></tr>    <tr><td>data:post.feedLinks</td><td><data:post.feedLinks/></td></tr>    <tr><td>data:post.isFirstPost</td><td><data:post.isFirstPost/></td></tr>    <tr><td>data:post.isDateStart</td><td><data:post.isDateStart/></td></tr>    <tr><td>data:post.includeAd</td><td>Boolean: <b:if cond="data:post.includeAd">True<b:else/>False</b:if></td></tr>    <tr><td>data:post.createLinkLabel</td><td><data:post.createLinkLabel/></td></tr>    <tr><td>data:post.createLinkUrl</td><td><data:post.createLinkUrl/></td></tr>    <tr><td>data:post.commentSource</td><td><data:post.commentSource/></td></tr>    <tr><td>data:post.showThreadedComments</td><td><data:post.showThreadedComments/></td></tr>    <tr><td>data:post.commentJso</td><td><data:post.commentJso/></td></tr>    <tr><td>data:post.commentMsgs</td><td><data:post.commentMsgs/></td></tr>    <tr><td>data:post.commentConfig</td><td><data:post.commentConfig/></td></tr>    <tr><td>data:post.communityId</td><td><data:post.communityId/></td></tr>    <tr><td>data:post.commentHtml</td><td><data:post.commentHtml/></td></tr>    <tr><td>data:post.commentLabelFull</td><td><data:post.commentLabelFull/></td></tr>    <tr><td>data:post.noNewCommentsText</td><td><data:post.noNewCommentsText/></td></tr>    <tr><td>data:post.iframeCommentSrc</td><td><data:post.iframeCommentSrc/></td></tr>    <tr><td>data:post.addCommentOnclick</td><td><data:post.addCommentOnclick/></td></tr>    </table>    <!-- <b:include data='post' name='comment-form'/> -->    <div class="indent">    <h3>data:post.labels</h3>    <b:loop var="label" values="data:post.labels">     <table>     <tr><td>data:label.name</td><td><data:label.name/></td></tr>     <tr><td>data:label.url</td><td><data:label.url/></td></tr>     <tr><td>data:label.isLast</td><td>Boolean: <b:if cond="data:label.isLast">True<b:else/>False</b:if></td></tr>     </table>    </b:loop>    <h3>data:post.comments</h3>    <b:if cond='data:blog.pageType != "item"'>     <p>Comment's are not visible to pageType that != 'item'</p>    </b:if>    <b:loop var="comment" values="data:post.comments">     <table>     <tr><td>data:comment.id</td><td><data:comment.id/></td></tr>     <tr><td>data:comment.body</td><td><data:comment.body/></td></tr>     <tr><td>data:comment.timestamp</td><td><data:comment.timestamp/></td></tr>     <tr><td>data:comment.author</td><td><data:comment.author/></td></tr>     <tr><td>data:comment.authorUrl</td><td><data:comment.authorUrl/></td></tr>     <tr><td>data:comment.deleteUrl</td><td><data:comment.deleteUrl/></td></tr>     <tr><td>data:comment.isDeleted</td><td>Boolean: <b:if cond="data:comment.isDeleted">True<b:else/>False</b:if></td></tr>     <tr><td>data:comment.authorAvatarImage</td><td><data:comment.authorAvatarImage/></td></tr>     </table>    </b:loop>    </div>   </b:loop>   </div>  </b:includable>  </b:widget>  <!-- }}} -->  <!-- Header Widget Tags {{{ -->  <b:widget id="Header1" locked="yes" type="Header">  <b:includable id="main">   <h1>Header</h1>   <table>   <tr><td>data:title</td><td><data:title/></td></tr>   <tr><td>data:description</td><td><data:description/></td></tr>   <tr><td>data:useImage</td><td><data:useImage/></td></tr>   <tr><td>data:imagePlacement</td><td><data:imagePlacement/></td></tr>   <tr><td>data:mobile</td><td><data:mobile/></td></tr>   <tr><td>data:sourceUrl</td><td><data:sourceUrl/></td></tr>   <tr><td>data:backgroundPositionStyleStr</td><td><data:backgroundPositionStyleStr/></td></tr>   <tr><td>data:height</td><td><data:height/></td></tr>   <tr><td>data:width</td><td><data:width/></td></tr>   <tr><td>data:widthStyleStr</td><td><data:widthStyleStr/></td></tr>   </table>  </b:includable>  </b:widget>  <!-- }}} -->  <!-- Blog Archive Widget Tags {{{ -->  <b:widget id="BlogArchive1" locked="yes" type="BlogArchive">  <b:includable id="main">   <h1>BlogArchive</h1>   <table>   <tr><td>data:title</td><td><data:title/></td></tr>   <tr><td>data:style</td><td><data:style/></td></tr>   </table>     <div class="indent">   <h2>data:data</h2>   <b:loop values='data:data' var='data'>    <table>    <tr><td>data:data.name</td><td><data:data.name/></td></tr>    <tr><td>data:data.post-count</td><td><data:data.post-count/></td></tr>    <tr><td>data:data.url</td><td><data:interval.url/></td></tr>    <tr><td>data:data.data</td><td>[Array - Sub of this]</td></tr>    <tr><td>data:data.posts</td><td>[Array - data:title and data:url]</td></tr>    </table>   </b:loop>   </div>  </b:includable>  </b:widget>  <!-- }}} -->  <!-- HTML Widget Tags {{{ -->  <b:widget id="HTML1" locked="yes" type="HTML">  <b:includable id="main">   <h1>HTML</h1>   <table>   <tr><td>data:title</td><td><data:title/></td></tr>   <tr><td>data:content</td><td><data:title/></td></tr>   </table>  </b:includable>  </b:widget>  <!-- }}} -->  <!-- Text Widget Tags {{{ -->  <b:widget id="Text1" locked="yes" type="Text">  <b:includable id="main">   <h1>Text</h1>   <table>   <tr><td>data:title</td><td><data:title/></td></tr>   <tr><td>data:content</td><td><data:title/></td></tr>   </table>  </b:includable>  </b:widget>  <!-- }}} -->  <!-- Label Widget Tags {{{ -->  <b:widget id="Label1" locked="yes" type="Label">  <b:includable id="main">   <h1>Label</h1>   <table>   <tr><td>data:display</td><td><data:display/></td></tr>   <tr><td>data:title</td><td><data:title/></td></tr>   <tr><td>data:showFreqNumbers</td><td><data:showFreqNumbers/></td></tr>   </table>   <div class="indent">   <h2>data:labels</h2>   <b:loop var="label" values="data:labels">   <table>    <tr><td>data:label.name</td><td><data:label.name/></td></tr>    <tr><td>data:label.count</td><td><data:label.count/></td></tr>    <tr><td>data:label.url</td><td><data:label.url/></td></tr>    <tr><td>data:label.cssSize</td><td><data:label.cssSize/></td></tr>   </table>   </b:loop>   </div>  </b:includable>  </b:widget>  <!-- }}} -->   <!-- BloggerButton Widget Tags {{{ -->  <b:widget id="BloggerButton1" locked="yes" type="BloggerButton">  <b:includable id="main">   <h1>BloggerButton</h1>   <table>   <tr><td>data:fullButton</td><td><data:fullButton/></td></tr>   </table>  </b:includable>  </b:widget>  <!-- }}} -->  <!-- Image Widget Tags {{{ -->  <b:widget id="Image1" locked="yes" type="Image">  <b:includable id="main">   <h1>Image</h1>   <table>   <tr><td>data:title</td><td><data:title/></td></tr>   <tr><td>data:sourceUrl</td><td><data:sourceUrl/></td></tr>   <tr><td>data:width</td><td><data:width/></td></tr>   <tr><td>data:height</td><td><data:height/></td></tr>   <tr><td>data:caption</td><td><data:caption/></td></tr>   </table>  </b:includable>  </b:widget>  <!-- }}} -->  <!-- Stats Widget Tags {{{ -->  <b:widget id="Stats1" locked="yes" type="Stats">  <b:includable id="main">   <h1>Stats</h1>   <table>   <tr><td>data:title</td><td><data:title/></td></tr>   <tr><td>data:showSparkline</td><td><data:showSparkline/></td></tr>   <tr><td>data:showGraphicalCounter</td><td><data:showGraphicalCounter/></td></tr>   <tr><td>data:showText</td><td><data:showText/></td></tr>   </table>  </b:includable>  </b:widget>  <!-- }}} -->  <!-- BlogList Widget Tags {{{ -->  <b:widget id="BlogList1" locked="yes" type="BlogList">  <b:includable id="main">   <h1>BlogList</h1>   <table>   <tr><td>data:title</td><td><data:title/></td></tr>   </table>   <div class="indent">   <h2>data:items</h2>   <b:loop var="item" values="data:items">   <table>    <tr><td>data:item.blogUrl</td><td><data:item.blogUrl/></td></tr>    <tr><td>data:item.displayStyle</td><td><data:item.displayStyle/></td></tr>    <tr><td>data:item.blogTitle</td><td><data:item.blogTitle/></td></tr>    <tr><td>data:item.blogIconUrl</td><td><data:item.blogIconUrl/></td></tr>    <tr><td>data:item.showIcon</td><td><data:item.showIcon/></td></tr>    <tr><td>data:item.showItemThumbnail</td><td><data:item.showItemThumbnail/></td></tr>    <tr><td>data:item.itemThumbnail</td><td><data:item.itemThumbnail/></td></tr>    <tr><td>data:item.itemThumbnail.height</td><td><data:item.itemThumbnail.height/></td></tr>    <tr><td>data:item.itemThumbnail.width</td><td><data:item.itemThumbnail.width/></td></tr>    <tr><td>data:item.itemThumbnail.url</td><td><data:item.itemThumbnail.url/></td></tr>    <tr><td>data:item.itemTitle</td><td><data:item.itemTitle/></td></tr>    <tr><td>data:item.itemUrl</td><td><data:item.itemUrl/></td></tr>   </table>   </b:loop>   </div>  </b:includable>  </b:widget>  <!-- }}} -->  <!-- PageList Widget Tags {{{ -->  <b:widget id="PageList1" locked="yes" type="PageList">  <b:includable id="main">   <h1>PageList</h1>   <table>   <tr><td>data:title</td><td><data:title/></td></tr>   </table>   <div class="indent">   <h2>data:links</h2>   <b:loop var="link" values="data:links">   <table>    <tr><td>data:link.title</td><td><data:link.title/></td></tr>    <tr><td>data:link.href</td><td><data:link.href/></td></tr>    <tr><td>data:link.isCurrentPage</td><td><data:link.isCurrentPage/></td></tr>   </table>   </b:loop>   </div>  </b:includable>  </b:widget>  <!-- }}} -->  <!-- LinkList Widget Tags {{{ -->  <b:widget id="LinkList1" locked="yes" type="LinkList">  <b:includable id="main">   <h1>LinkList</h1>   <table>   <tr><td>data:title</td><td><data:title/></td></tr>   </table>   <div class="indent">   <h2>data:links</h2>   <b:loop var="link" values="data:links">   <table>    <tr><td>data:link.target</td><td><data:link.target/></td></tr>    <tr><td>data:link.name</td><td><data:link.name/></td></tr>   </table>   </b:loop>   </div>  </b:includable>  </b:widget>  <!-- }}} -->  <!-- TextList Widget Tags {{{ -->  <b:widget id="TextList1" locked="yes" type="TextList">  <b:includable id="main">   <h1>TextList</h1>   <table>   <tr><td>data:title</td><td><data:title/></td></tr>   </table>   <div class="indent">   <h2>data:items</h2>   <b:loop var="item" values="data:items">   <table>    <tr><td>data:item</td><td><data:item/></td></tr>   </table>   </b:loop>   </div>  </b:includable>  </b:widget>  <!-- }}} -->  <!-- PlusFollowers Widget Tags {{{ -->  <b:widget id="PlusFollowers1" locked="yes" type="PlusFollowers">  <b:includable id="main">   <h1>PlusFollowers</h1>   <table>   <tr><td>data:title</td><td><data:title/></td></tr>   <tr><td>data:height</td><td><data:height/></td></tr>   <tr><td>data:theme</td><td><data:theme/></td></tr>   <tr><td>data:profileUrl</td><td><data:profileUrl/></td></tr>   <tr><td>data:width</td><td><data:width/></td></tr>   </table>  </b:includable>  </b:widget>  <!-- }}} -->  <!-- Profile Widget Tags {{{ -->  <b:widget id="Profile1" locked="yes" type="Profile">  <b:includable id="main">   <h1>Profile</h1>   <table>   <tr><td>data:title</td><td><data:title/></td></tr>   <tr><td>data:userUrl</td><td><data:userUrl/></td></tr>   <tr><td>data:location</td><td><data:location/></td></tr>   <tr><td>data:aboutme</td><td><data:aboutme/></td></tr>   <tr><td>data:displayname</td><td><data:displayname/></td></tr>   <tr><td>data:photo.url</td><td><data:photo.url/></td></tr>   <tr><td>data:photo.width</td><td><data:photo.width/></td></tr>   <tr><td>data:photo.height</td><td><data:photo.height/></td></tr>   <tr><td>data:photo.alt</td><td><data:photo.alt/></td></tr>   <tr><td>data:team</td><td><data:team/></td></tr>   </table>   <div class="indent">   <h2>Team Blogs - data:authors</h2>   <b:loop var="author" values="data:authors">    <table>    <tr><td>data:author.displayname</td><td><data:author.displayname/></td></tr>    <tr><td>data:author.userURL</td><td><data:author.userURL/></td></tr>    </table>   </b:loop>   </div>  </b:includable>  </b:widget>  <!-- }}} -->  <!-- PlusBadge {{{ -->  <b:widget id="PlusBadge1" locked="yes" type="PlusBadge">  <b:includable id="main">   <h1>PlusBadge</h1>   <table>   <tr><td>data:title</td><td><data:title/></td></tr>   <tr><td>data:showCoverPhoto</td><td><data:showCoverPhoto/></td></tr>   <tr><td>data:layout</td><td><data:layout/></td></tr>   <tr><td>data:width</td><td><data:width/></td></tr>   <tr><td>data:height</td><td><data:height/></td></tr>   <tr><td>data:theme</td><td><data:theme/></td></tr>   <tr><td>data:showTagLine</td><td><data:showTagLine/></td></tr>   <tr><td>data:badgeType</td><td><data:badgeType/></td></tr>   <tr><td>data:profileUrl</td><td><data:profileUrl/></td></tr>   </table>  </b:includable>  </b:widget>  <!-- }}} -->  <!-- PlusOne {{{ -->  <b:widget id="PlusOne1" locked="yes" type="PlusOne">  <b:includable id="main">   <h1>PlusOne</h1>   <table>   <tr><td>data:annotation</td><td><data:annotation/></td></tr>   <tr><td>data:size</td><td><data:size/></td></tr>   </table>  </b:includable>  </b:widget>  <!-- }}} -->  <!-- Feed {{{ -->  <b:widget id="Feed1" locked="yes" type="Feed">  <b:includable id="main">   <h1>Feed</h1>   <table>   <tr><td>data:title</td><td><data:title/></td></tr>   <tr><td>data:feedUrl</td><td><data:feedUrl/></td></tr>   </table>  </b:includable>  </b:widget>  <!-- }}} -->  <!-- Translate {{{ -->  <b:widget id="Translate1" locked="yes" type="Translate">  <b:includable id="main">   <h1>Translate</h1>   <table>   <tr><td>data:title</td><td><data:title/></td></tr>   <tr><td>data:pageLanguage</td><td><data:pageLanguage/></td></tr>   <tr><td>data:layout</td><td><data:layout/></td></tr>   </table>  </b:includable>  </b:widget>  <!-- }}} -->  <!-- PopularPosts {{{ -->  <b:widget id="PopularPosts1" locked="yes" type="PopularPosts">  <b:includable id="main">   <h1>PopularPosts</h1>   <table>   <tr><td>data:title</td><td><data:title/></td></tr>   <tr><td>data:showThumbnails</td><td><data:showThumbnails/></td></tr>   <tr><td>data:showSnippets</td><td><data:showSnippets/></td></tr>   <tr><td>data:thumbnailSize</td><td><data:thumbnailSize/></td></tr>   </table>   <div class="indent">   <h2>data:posts</h2>   <b:loop var="post" values="data:posts">    <table>    <tr><td>data:post.href</td><td><data:post.href/></td></tr>    <tr><td>data:post.title</td><td><data:post.title/></td></tr>    <tr><td>data:post.snippet</td><td><data:post.snippet/></td></tr>    <tr><td>data:post.thumbnail</td><td><data:post.thumbnail/></td></tr>    </table>   </b:loop>   </div>  </b:includable>  </b:widget>  <!-- }}} -->  <b:widget id="Attribution1" locked="yes" type="Attribution" /> </b:section> <div class="copyright">  Copyright <a href="http://www.thichcode.net" target="_blank">Thích Code</a> - All Rights Reserved </div> </div> </body></html>


📁 Blogspot