• Đăng ký
 • Đăng nhập

Các biến cần biết trong Blogspot

📅 — 👀 1057 — 👦

Trang này có hữu ích không?

👍 Có (17)        👎 Không (21)


Trong quá trình phát triển website trên nền Blogspot, các bạn cần biết 1 số biến sau được định nghĩa sẵn trong Template Blogspot để tiện lợi hơn trong việc thiết kế Template. Các bạn nên sử dụng tối đa các biến có sẵn, hạn chế dùng Javascript để cải thiện tốc độ load website hơn.

Các biến cần biết trong Blogspot
Các biến cần biết trong Blogspot


Nếu trong quá trình sử dụng, các bạn thấy còn thiếu những biến nào hay không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình bổ sung hoặc giải đáp cho các bạn hiểu hơn.

Sau đây là bảng lệt kê các biến trong Blogspot, có 1 số biến chỉ có giá trị trong Page Type hay Widget, các bạn chú ý điểm này.

Site Data
 • data:blog.title
 • data:blog.pageType: values of "index", "item", "archive".
 • data:blog.url
 • data:blog.homepageUrl
 • data:blog.pageTitle
 • data:blog.encoding
 • data:blog.languageDirection
 • data:blog.feedLinks
 • data:blog.enabledCommentProfileImages
 • data:blog.blogId
 • data:blog.metaDescription
 • data:blog.canonicalHomepageUrl
 • data:blog.plusone
 • data:blog.isMobileRequest
Blog (widget / posts)
 • data:feedLinks
 • data:olderPageUrl
 • data:olderPageTitle
 • data:newerPageUrl
 • data:newerPageTitle
 • data:commentLabel
 • data:authorLabel
 • data:timestampLabel
 • data:postLabelsLabel
 • data:backlinksLabel
 • data:numPosts
 • data:posts
  • data:post.dateHeader
  • data:post.id
  • data:post.title
  • data:post.body
  • data:post.snippet
  • data:post.author
  • data:post.authorAboutMe
  • data:post.authorProfileUrl
  • data:post.authorPhoto.url
  • data:post.url
  • data:post.timestamp
  • data:post.allowComments
  • data:post.numComments
  • data:post.embedCommentForm
  • data:post.allowNewComments
  • data:post.commentPagingRequired
  • data:post.showBacklinks
  • data:post.numBacklinks
  • data:post.addCommentUrl
  • data:post.emailPostUrl
  • data:post.editUrl
  • data:post.feedLinks
  • data:post.isFirstPost
  • data:post.isDateStart
  • data:post.includeAd
  • data:post.createLinkLabel
  • data:post.createLinkUrl
  • data:post.commentSource
  • data:post.showThreadedComments
  • data:post.commentJso
  • data:post.commentMsgs
  • data:post.commentConfig
  • data:post.communityId
  • data:post.commentHtml
  • data:post.commentLabelFull
  • data:post.noNewCommentsText
  • data:post.iframeCommentSrc
  • data:post.addCommentOnclick
  • data:post.labels
   • data:label.name
   • data:label.url
   • data:label.isLast
  • data:post.comments
   • data:comment.id
   • data:comment.body
   • data:comment.timestamp
   • data:comment.author
   • data:comment.authorUrl
   • data:comment.deleteUrl
   • data:comment.isDeleted
   • data:comment.authorAvatarImage
BlogArchive
 • data:title
 • data:style
 • data:data
  • data:data.name
  • data:data.post-count
  • data:data.url
  • data:data.data (recursive array)
  • data:data.posts
   • data:post.title
   • data:post.url
HTML / Text
 • data:title
 • data:content
Label
 • data:title
 • data:display
 • data:showFreqNumbers
 • data:labels
  • data:label.name
  • data:label.count
  • data:label.url
  • data:label.cssSize
BloggerButton
 • data:fullButton
Image
 • data:title
 • data:sourceUrl
 • data:width
 • data:height
 • data:caption
Stats
 • data:title
 • data:showSparkLine
 • data:showGraphicalCounter
 • data:showText
BlogList
 • data:title
 • data:items
  • data:item.blogUrl
  • data:item.displayStyle
  • data:item.blogTitle
  • data:item.blogIconUrl
  • data:item.showIcon
  • data:item.showItemThumbnail
  • data:item.itemTitle
  • data:item.itemUrl
  • data:item.itemThumbnail
   • data:item.itemThumbnail.height
   • data:item.itemThumbnail.width
   • data:item.itemThumbnail.url
PageList
 • data:title
 • data:links
  • data:link.title
  • data:link.href
  • data:link.isCurrentPage
LinkList
 • data:title
 • data:links
  • data:link.name
  • data:link.target
TextList
 • data:title
 • data:items
  • data:item
PlusFollowers
 • data:title
 • data:height
 • data:width
 • data:theme
 • data:profileUrl
PlusBadge
 • data:title
 • data:showCoverPhoto
 • data:layout
 • data:width
 • data:height
 • data:theme
 • data:showTagLine
 • data:badgeType
 • data:profileUrl
PlusOne
 • data:annotation
 • data:size
Translate
 • data:title
 • data:pageLanguage
 • data:layout
Profile
 • data:title
 • data:userUrl
 • data:location
 • data:aboutme
 • data:displayname
 • data:photo
  • data:photo.url
  • data:photo.width
  • data:photo.height
  • data:photo.alt
 • data:team
 • data:authors
  • data:author.displayname
  • data:author.userURL
PopularPosts
 • data:title
 • data:showThumbnails
 • data:showSnippets
 • data:thumbnailSize
 • data:posts
  • data:post.href
  • data:post.title
  • data:post.snippet
  • data:post.thumbnail

Code Template hiển thị biến của Blogspot:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html>
<html b:version='2' class='v2' expr:dir='data:blog.languageDirection' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>
<head>
<!-- b:template-skin & b:skin {{{ -->
<b:skin>
<![CDATA[
* {
padding: 0px;
margin: 0px;
}
body {
background-color: #eeeeee;
font-family: "Open Sans", sans-serif;
font-size: 14px;
}
#body {
background-color: #ffffff;
box-shadow: 0px 0px 10px #adadad;
width: 920px;
padding: 15px;
margin-left: auto;
margin-right: auto;
}
#layout table {
display: none;
}
table {
border-collapse: collapse;
margin-bottom: 10px;
width: 720px;
}
table td {
border: 1px solid #ffffff;
height: 24px;
line-height: 24px;
white-space: nowrap;
overflow: hidden;
text-overflow: ellipsis;
padding: 0px 10px;
border: 1px solid #d8d8d8;
width: 480px;
max-width: 480px;
}
table tr td:first-child {
width: 200px;
max-width: 200px;
}
table tr {
background-color: #f8f8f8;
}
table tr:nth-child(odd) {
background-color: #ffffff;
}
.indent {
margin-left: 30px;
}
.section {
margin: 0px;
}
.copyright {
line-height: 30px;
height: 30px;
text-align: center;
border: 1px solid #a7a7a7;
background-color: #eeeeee;
}
.copyright a {
color: #810000;
text-decoration: none;
}
.copyright a:hover {
text-decoration: underline;
}
]]>
</b:skin>
<!-- }}} -->

<b:include data="blog" name="all-head-content" />
<b:include data="blog" name="google-analytics" />
<title>Developer Info - <data:blog.pageTitle /></title>
</head>
<body>
<b:section class="navbar" id="navbar" maxwidgets="1" showaddelement="no">
<b:widget id="Navbar1" locked="yes" type="Navbar" />
</b:section>

<div id="body">

<!-- Global Data {{{ -->
<h1>Global Data</h1>
<table>
<tr><td>data:blog.title</td><td><data:blog.title/></td></tr>
<tr><td>data:blog.pageType</td><td><data:blog.pageType/></td></tr>
<tr><td>data:blog.url</td><td><data:blog.url/></td></tr>
<tr><td>data:blog.homepageUrl</td><td><data:blog.homepageUrl/></td></tr>
<tr><td>data:blog.pageTitle</td><td><data:blog.pageTitle/></td></tr>
<tr><td>data:blog.encoding</td><td><data:blog.encoding/></td></tr>
<tr><td>data:blog.languageDirection</td><td><data:blog.languageDirection/></td></tr>
<tr><td>data:blog.feedLinks</td><td><data:blog.feedLinks/></td></tr>
<tr><td>data:blog.enabledCommentProfileImages</td><td><data:blog.enabledCommentProfileImages/></td></tr>
<tr><td>data:blog.blogId</td><td><data:blog.blogId/></td></tr>
<tr><td>data:blog.metaDescription</td><td><data:blog.metaDescription/></td></tr>
<tr><td>data:blog.canonicalHomepageUrl</td><td><data:blog.canonicalHomepageUrl/></td></tr>
<tr><td>data:blog.plusone</td><td><data:blog.plusone/></td></tr>
<tr><td>data:blog.isMobileRequest</td><td><data:blog.isMobileRequest/></td></tr>
</table>
<!-- }}} -->

<b:section id="main" class="main" showaddelement="yes">

<!-- Blog Widget Tags {{{ -->
<b:widget id="Blog1" locked="yes" type="Blog">
<b:includable id="main">
<h1>Blog</h1>
<table>
<tr><td>data:feedLinks</td><td><data:feedLinks/></td></tr>
<tr><td>data:olderPageUrl</td><td><data:olderPageUrl/></td></tr>
<tr><td>data:olderPageTitle</td><td><data:olderPageTitle/></td></tr>
<tr><td>data:newerPageUrl</td><td><data:newerPageUrl/></td></tr>
<tr><td>data:newerPageTitle</td><td><data:newerPageTitle/></td></tr>
<tr><td>data:commentLabel</td><td><data:commentLabel/></td></tr>
<tr><td>data:authorLabel</td><td><data:authorLabel/></td></tr>
<tr><td>data:timestampLabel</td><td><data:timestampLabel/></td></tr>
<tr><td>data:postLabelsLabel</td><td><data:postLabelsLabel/></td></tr>
<tr><td>data:backlinksLabel</td><td><data:backlinksLabel/></td></tr>
<tr><td>data:numPosts</td><td><data:numPosts/></td></tr>
</table>
<div class="indent">
<h2>data:posts</h2>
<b:loop var="post" values="data:posts">
<table>
<tr><td>data:post.dateHeader</td><td><data:post.dateHeader/></td></tr>
<tr><td>data:post.id</td><td><data:post.id/></td></tr>
<tr><td>data:post.title</td><td><data:post.title/></td></tr>
<tr><td>data:post.body</td><td><data:post.body/></td></tr>
<tr><td>data:post.snippet</td><td><data:post.snippet/></td></tr>
<tr><td>data:post.author</td><td><data:post.author/></td></tr>
<tr><td>data:post.authorAboutMe</td><td><data:post.authorAboutMe/></td></tr>
<tr><td>data:post.authorProfileUrl</td><td><data:post.authorProfileUrl/></td></tr>
<tr><td>data:post.authorPhoto.url</td><td><data:post.authorPhoto.url/></td></tr>
<tr><td>data:post.url</td><td><data:post.url/></td></tr>
<tr><td>data:post.timestamp</td><td><data:post.timestamp/></td></tr>
<tr><td>data:post.allowComments</td><td><data:post.allowComments/></td></tr>
<tr><td>data:post.numComments</td><td><data:post.numComments/></td></tr>
<tr><td>data:post.embedCommentForm</td><td><data:post.embedCommentForm/></td></tr>
<tr><td>data:post.allowNewComments</td><td><data:post.allowNewComments/></td></tr>
<tr><td>data:post.commentPagingRequired</td><td><data:post.commentPagingRequired/></td></tr>
<tr><td>data:post.showBacklinks</td><td>Boolean: <b:if cond="data:post.showBacklinks">True<b:else/>False</b:if></td></tr>
<tr><td>data:post.numBacklinks</td><td><data:post.numBacklinks/></td></tr>
<tr><td>data:post.addCommentUrl</td><td><data:post.addCommentUrl/></td></tr>
<tr><td>data:post.emailPostUrl</td><td><data:post.emailPostUrl/></td></tr>
<tr><td>data:post.editUrl</td><td><data:post.editUrl/></td></tr>
<tr><td>data:post.feedLinks</td><td><data:post.feedLinks/></td></tr>
<tr><td>data:post.isFirstPost</td><td><data:post.isFirstPost/></td></tr>
<tr><td>data:post.isDateStart</td><td><data:post.isDateStart/></td></tr>
<tr><td>data:post.includeAd</td><td>Boolean: <b:if cond="data:post.includeAd">True<b:else/>False</b:if></td></tr>
<tr><td>data:post.createLinkLabel</td><td><data:post.createLinkLabel/></td></tr>
<tr><td>data:post.createLinkUrl</td><td><data:post.createLinkUrl/></td></tr>
<tr><td>data:post.commentSource</td><td><data:post.commentSource/></td></tr>
<tr><td>data:post.showThreadedComments</td><td><data:post.showThreadedComments/></td></tr>
<tr><td>data:post.commentJso</td><td><data:post.commentJso/></td></tr>
<tr><td>data:post.commentMsgs</td><td><data:post.commentMsgs/></td></tr>
<tr><td>data:post.commentConfig</td><td><data:post.commentConfig/></td></tr>
<tr><td>data:post.communityId</td><td><data:post.communityId/></td></tr>
<tr><td>data:post.commentHtml</td><td><data:post.commentHtml/></td></tr>
<tr><td>data:post.commentLabelFull</td><td><data:post.commentLabelFull/></td></tr>
<tr><td>data:post.noNewCommentsText</td><td><data:post.noNewCommentsText/></td></tr>
<tr><td>data:post.iframeCommentSrc</td><td><data:post.iframeCommentSrc/></td></tr>
<tr><td>data:post.addCommentOnclick</td><td><data:post.addCommentOnclick/></td></tr>
</table>
<!-- <b:include data='post' name='comment-form'/> -->
<div class="indent">
<h3>data:post.labels</h3>
<b:loop var="label" values="data:post.labels">
<table>
<tr><td>data:label.name</td><td><data:label.name/></td></tr>
<tr><td>data:label.url</td><td><data:label.url/></td></tr>
<tr><td>data:label.isLast</td><td>Boolean: <b:if cond="data:label.isLast">True<b:else/>False</b:if></td></tr>
</table>
</b:loop>

<h3>data:post.comments</h3>
<b:if cond='data:blog.pageType != "item"'>
<p>Comment's are not visible to pageType that != 'item'</p>
</b:if>
<b:loop var="comment" values="data:post.comments">
<table>
<tr><td>data:comment.id</td><td><data:comment.id/></td></tr>
<tr><td>data:comment.body</td><td><data:comment.body/></td></tr>
<tr><td>data:comment.timestamp</td><td><data:comment.timestamp/></td></tr>
<tr><td>data:comment.author</td><td><data:comment.author/></td></tr>
<tr><td>data:comment.authorUrl</td><td><data:comment.authorUrl/></td></tr>
<tr><td>data:comment.deleteUrl</td><td><data:comment.deleteUrl/></td></tr>
<tr><td>data:comment.isDeleted</td><td>Boolean: <b:if cond="data:comment.isDeleted">True<b:else/>False</b:if></td></tr>
<tr><td>data:comment.authorAvatarImage</td><td><data:comment.authorAvatarImage/></td></tr>
</table>
</b:loop>
</div>
</b:loop>
</div>
</b:includable>
</b:widget>
<!-- }}} -->

<!-- Header Widget Tags {{{ -->
<b:widget id="Header1" locked="yes" type="Header">
<b:includable id="main">
<h1>Header</h1>
<table>
<tr><td>data:title</td><td><data:title/></td></tr>
<tr><td>data:description</td><td><data:description/></td></tr>
<tr><td>data:useImage</td><td><data:useImage/></td></tr>
<tr><td>data:imagePlacement</td><td><data:imagePlacement/></td></tr>
<tr><td>data:mobile</td><td><data:mobile/></td></tr>
<tr><td>data:sourceUrl</td><td><data:sourceUrl/></td></tr>
<tr><td>data:backgroundPositionStyleStr</td><td><data:backgroundPositionStyleStr/></td></tr>
<tr><td>data:height</td><td><data:height/></td></tr>
<tr><td>data:width</td><td><data:width/></td></tr>
<tr><td>data:widthStyleStr</td><td><data:widthStyleStr/></td></tr>
</table>
</b:includable>
</b:widget>
<!-- }}} -->

<!-- Blog Archive Widget Tags {{{ -->
<b:widget id="BlogArchive1" locked="yes" type="BlogArchive">
<b:includable id="main">
<h1>BlogArchive</h1>
<table>
<tr><td>data:title</td><td><data:title/></td></tr>
<tr><td>data:style</td><td><data:style/></td></tr>
</table>

<div class="indent">
<h2>data:data</h2>
<b:loop values='data:data' var='data'>
<table>
<tr><td>data:data.name</td><td><data:data.name/></td></tr>
<tr><td>data:data.post-count</td><td><data:data.post-count/></td></tr>
<tr><td>data:data.url</td><td><data:interval.url/></td></tr>
<tr><td>data:data.data</td><td>[Array - Sub of this]</td></tr>
<tr><td>data:data.posts</td><td>[Array - data:title and data:url]</td></tr>
</table>
</b:loop>
</div>
</b:includable>
</b:widget>
<!-- }}} -->

<!-- HTML Widget Tags {{{ -->
<b:widget id="HTML1" locked="yes" type="HTML">
<b:includable id="main">
<h1>HTML</h1>
<table>
<tr><td>data:title</td><td><data:title/></td></tr>
<tr><td>data:content</td><td><data:title/></td></tr>
</table>
</b:includable>
</b:widget>
<!-- }}} -->

<!-- Text Widget Tags {{{ -->
<b:widget id="Text1" locked="yes" type="Text">
<b:includable id="main">
<h1>Text</h1>
<table>
<tr><td>data:title</td><td><data:title/></td></tr>
<tr><td>data:content</td><td><data:title/></td></tr>
</table>
</b:includable>
</b:widget>
<!-- }}} -->

<!-- Label Widget Tags {{{ -->
<b:widget id="Label1" locked="yes" type="Label">
<b:includable id="main">
<h1>Label</h1>
<table>
<tr><td>data:display</td><td><data:display/></td></tr>
<tr><td>data:title</td><td><data:title/></td></tr>
<tr><td>data:showFreqNumbers</td><td><data:showFreqNumbers/></td></tr>
</table>
<div class="indent">
<h2>data:labels</h2>
<b:loop var="label" values="data:labels">
<table>
<tr><td>data:label.name</td><td><data:label.name/></td></tr>
<tr><td>data:label.count</td><td><data:label.count/></td></tr>
<tr><td>data:label.url</td><td><data:label.url/></td></tr>
<tr><td>data:label.cssSize</td><td><data:label.cssSize/></td></tr>
</table>
</b:loop>
</div>
</b:includable>
</b:widget>
<!-- }}} -->

<!-- BloggerButton Widget Tags {{{ -->
<b:widget id="BloggerButton1" locked="yes" type="BloggerButton">
<b:includable id="main">
<h1>BloggerButton</h1>
<table>
<tr><td>data:fullButton</td><td><data:fullButton/></td></tr>
</table>
</b:includable>
</b:widget>
<!-- }}} -->

<!-- Image Widget Tags {{{ -->
<b:widget id="Image1" locked="yes" type="Image">
<b:includable id="main">
<h1>Image</h1>
<table>
<tr><td>data:title</td><td><data:title/></td></tr>
<tr><td>data:sourceUrl</td><td><data:sourceUrl/></td></tr>
<tr><td>data:width</td><td><data:width/></td></tr>
<tr><td>data:height</td><td><data:height/></td></tr>
<tr><td>data:caption</td><td><data:caption/></td></tr>
</table>
</b:includable>
</b:widget>
<!-- }}} -->

<!-- Stats Widget Tags {{{ -->
<b:widget id="Stats1" locked="yes" type="Stats">
<b:includable id="main">
<h1>Stats</h1>
<table>
<tr><td>data:title</td><td><data:title/></td></tr>
<tr><td>data:showSparkline</td><td><data:showSparkline/></td></tr>
<tr><td>data:showGraphicalCounter</td><td><data:showGraphicalCounter/></td></tr>
<tr><td>data:showText</td><td><data:showText/></td></tr>
</table>
</b:includable>
</b:widget>
<!-- }}} -->

<!-- BlogList Widget Tags {{{ -->
<b:widget id="BlogList1" locked="yes" type="BlogList">
<b:includable id="main">
<h1>BlogList</h1>
<table>
<tr><td>data:title</td><td><data:title/></td></tr>
</table>
<div class="indent">
<h2>data:items</h2>
<b:loop var="item" values="data:items">
<table>
<tr><td>data:item.blogUrl</td><td><data:item.blogUrl/></td></tr>
<tr><td>data:item.displayStyle</td><td><data:item.displayStyle/></td></tr>
<tr><td>data:item.blogTitle</td><td><data:item.blogTitle/></td></tr>
<tr><td>data:item.blogIconUrl</td><td><data:item.blogIconUrl/></td></tr>
<tr><td>data:item.showIcon</td><td><data:item.showIcon/></td></tr>
<tr><td>data:item.showItemThumbnail</td><td><data:item.showItemThumbnail/></td></tr>
<tr><td>data:item.itemThumbnail</td><td><data:item.itemThumbnail/></td></tr>
<tr><td>data:item.itemThumbnail.height</td><td><data:item.itemThumbnail.height/></td></tr>
<tr><td>data:item.itemThumbnail.width</td><td><data:item.itemThumbnail.width/></td></tr>
<tr><td>data:item.itemThumbnail.url</td><td><data:item.itemThumbnail.url/></td></tr>
<tr><td>data:item.itemTitle</td><td><data:item.itemTitle/></td></tr>
<tr><td>data:item.itemUrl</td><td><data:item.itemUrl/></td></tr>
</table>
</b:loop>
</div>
</b:includable>
</b:widget>
<!-- }}} -->

<!-- PageList Widget Tags {{{ -->
<b:widget id="PageList1" locked="yes" type="PageList">
<b:includable id="main">
<h1>PageList</h1>
<table>
<tr><td>data:title</td><td><data:title/></td></tr>
</table>
<div class="indent">
<h2>data:links</h2>
<b:loop var="link" values="data:links">
<table>
<tr><td>data:link.title</td><td><data:link.title/></td></tr>
<tr><td>data:link.href</td><td><data:link.href/></td></tr>
<tr><td>data:link.isCurrentPage</td><td><data:link.isCurrentPage/></td></tr>
</table>
</b:loop>
</div>
</b:includable>
</b:widget>
<!-- }}} -->

<!-- LinkList Widget Tags {{{ -->
<b:widget id="LinkList1" locked="yes" type="LinkList">
<b:includable id="main">
<h1>LinkList</h1>
<table>
<tr><td>data:title</td><td><data:title/></td></tr>
</table>
<div class="indent">
<h2>data:links</h2>
<b:loop var="link" values="data:links">
<table>
<tr><td>data:link.target</td><td><data:link.target/></td></tr>
<tr><td>data:link.name</td><td><data:link.name/></td></tr>
</table>
</b:loop>
</div>
</b:includable>
</b:widget>
<!-- }}} -->

<!-- TextList Widget Tags {{{ -->
<b:widget id="TextList1" locked="yes" type="TextList">
<b:includable id="main">
<h1>TextList</h1>
<table>
<tr><td>data:title</td><td><data:title/></td></tr>
</table>
<div class="indent">
<h2>data:items</h2>
<b:loop var="item" values="data:items">
<table>
<tr><td>data:item</td><td><data:item/></td></tr>
</table>
</b:loop>
</div>
</b:includable>
</b:widget>
<!-- }}} -->

<!-- PlusFollowers Widget Tags {{{ -->
<b:widget id="PlusFollowers1" locked="yes" type="PlusFollowers">
<b:includable id="main">
<h1>PlusFollowers</h1>
<table>
<tr><td>data:title</td><td><data:title/></td></tr>
<tr><td>data:height</td><td><data:height/></td></tr>
<tr><td>data:theme</td><td><data:theme/></td></tr>
<tr><td>data:profileUrl</td><td><data:profileUrl/></td></tr>
<tr><td>data:width</td><td><data:width/></td></tr>
</table>
</b:includable>
</b:widget>
<!-- }}} -->

<!-- Profile Widget Tags {{{ -->
<b:widget id="Profile1" locked="yes" type="Profile">
<b:includable id="main">
<h1>Profile</h1>
<table>
<tr><td>data:title</td><td><data:title/></td></tr>
<tr><td>data:userUrl</td><td><data:userUrl/></td></tr>
<tr><td>data:location</td><td><data:location/></td></tr>
<tr><td>data:aboutme</td><td><data:aboutme/></td></tr>
<tr><td>data:displayname</td><td><data:displayname/></td></tr>
<tr><td>data:photo.url</td><td><data:photo.url/></td></tr>
<tr><td>data:photo.width</td><td><data:photo.width/></td></tr>
<tr><td>data:photo.height</td><td><data:photo.height/></td></tr>
<tr><td>data:photo.alt</td><td><data:photo.alt/></td></tr>
<tr><td>data:team</td><td><data:team/></td></tr>
</table>
<div class="indent">
<h2>Team Blogs - data:authors</h2>
<b:loop var="author" values="data:authors">
<table>
<tr><td>data:author.displayname</td><td><data:author.displayname/></td></tr>
<tr><td>data:author.userURL</td><td><data:author.userURL/></td></tr>
</table>
</b:loop>
</div>
</b:includable>
</b:widget>
<!-- }}} -->

<!-- PlusBadge {{{ -->
<b:widget id="PlusBadge1" locked="yes" type="PlusBadge">
<b:includable id="main">
<h1>PlusBadge</h1>
<table>
<tr><td>data:title</td><td><data:title/></td></tr>
<tr><td>data:showCoverPhoto</td><td><data:showCoverPhoto/></td></tr>
<tr><td>data:layout</td><td><data:layout/></td></tr>
<tr><td>data:width</td><td><data:width/></td></tr>
<tr><td>data:height</td><td><data:height/></td></tr>
<tr><td>data:theme</td><td><data:theme/></td></tr>
<tr><td>data:showTagLine</td><td><data:showTagLine/></td></tr>
<tr><td>data:badgeType</td><td><data:badgeType/></td></tr>
<tr><td>data:profileUrl</td><td><data:profileUrl/></td></tr>
</table>
</b:includable>
</b:widget>
<!-- }}} -->

<!-- PlusOne {{{ -->
<b:widget id="PlusOne1" locked="yes" type="PlusOne">
<b:includable id="main">
<h1>PlusOne</h1>
<table>
<tr><td>data:annotation</td><td><data:annotation/></td></tr>
<tr><td>data:size</td><td><data:size/></td></tr>
</table>
</b:includable>
</b:widget>
<!-- }}} -->

<!-- Feed {{{ -->
<b:widget id="Feed1" locked="yes" type="Feed">
<b:includable id="main">
<h1>Feed</h1>
<table>
<tr><td>data:title</td><td><data:title/></td></tr>
<tr><td>data:feedUrl</td><td><data:feedUrl/></td></tr>
</table>
</b:includable>
</b:widget>
<!-- }}} -->

<!-- Translate {{{ -->
<b:widget id="Translate1" locked="yes" type="Translate">
<b:includable id="main">
<h1>Translate</h1>
<table>
<tr><td>data:title</td><td><data:title/></td></tr>
<tr><td>data:pageLanguage</td><td><data:pageLanguage/></td></tr>
<tr><td>data:layout</td><td><data:layout/></td></tr>
</table>
</b:includable>
</b:widget>
<!-- }}} -->

<!-- PopularPosts {{{ -->
<b:widget id="PopularPosts1" locked="yes" type="PopularPosts">
<b:includable id="main">
<h1>PopularPosts</h1>
<table>
<tr><td>data:title</td><td><data:title/></td></tr>
<tr><td>data:showThumbnails</td><td><data:showThumbnails/></td></tr>
<tr><td>data:showSnippets</td><td><data:showSnippets/></td></tr>
<tr><td>data:thumbnailSize</td><td><data:thumbnailSize/></td></tr>
</table>

<div class="indent">
<h2>data:posts</h2>
<b:loop var="post" values="data:posts">
<table>
<tr><td>data:post.href</td><td><data:post.href/></td></tr>
<tr><td>data:post.title</td><td><data:post.title/></td></tr>
<tr><td>data:post.snippet</td><td><data:post.snippet/></td></tr>
<tr><td>data:post.thumbnail</td><td><data:post.thumbnail/></td></tr>
</table>
</b:loop>
</div>
</b:includable>
</b:widget>
<!-- }}} -->

<b:widget id="Attribution1" locked="yes" type="Attribution" />
</b:section>
<div class="copyright">
Copyright <a href="https://thichcode.net" target="_blank">Thích Code</a> - All Rights Reserved
</div>
</div>
</body>
</html>

Trả lời


📁 Blogspot