• Đăng ký
  • Đăng nhập

Thêm Widget bình luận mới nhất cho Blogspot

📅 — 👀 1070 — 👦

Trang này có hữu ích không?

👍 Có (10)        👎 Không (9)


Đôi khi chúng ta muốn xem bình luận mới nhất trong Blogspot nhưng rất phiền phức khi phải đăng nhập vào Blogger, vì vậy có 1 cách tốt hơn là ta thêm widget bình luận mới nhất trên trang chủ ở bất kỳ vị nào hay bất kỳ trang nào.

Sau đây là các bước làm :

1. Vào Blogger -> Layout -> Add a Gadget-> Chọn HTML/Javascript

2. Copy đoạn code sau đây vào Widget vừa mới tạo.
Sau đó tìm và thay thế thichcode.net bằng địa địa chỉ web của bạn.

<script style=text/javascript>
function showrecentcomments(json) {
for (var i = 0; i < a_rc; i++) {
var b_rc = json.feed.entry[i];
var c_rc;
if (i == json.feed.entry.length) break;
for (var k = 0; k < b_rc.link.length; k++) {
if (b_rc.link[k].rel == 'alternate') {
c_rc = b_rc.link[k].href;
break;
}
}
c_rc = c_rc.replace("#", "#");
var d_rc = c_rc.split("#");
d_rc = d_rc[0];
var e_rc = d_rc.split("/");
e_rc = e_rc[5];
e_rc = e_rc.split(".html");
e_rc = e_rc[0];
var f_rc = e_rc.replace(/-/g, " ");
f_rc = f_rc.link(d_rc);
var g_rc = b_rc.published.$t;
var h_rc = g_rc.substring(0, 4);
var i_rc = g_rc.substring(5, 7);
var j_rc = g_rc.substring(8, 10);
var k_rc = new Array();
k_rc[1] = "Jan";
k_rc[2] = "Feb";
k_rc[3] = "Mar";
k_rc[4] = "Apr";
k_rc[5] = "May";
k_rc[6] = "Jun";
k_rc[7] = "Jul";
k_rc[8] = "Aug";
k_rc[9] = "Sep";
k_rc[10] = "Oct";
k_rc[11] = "Nov";
k_rc[12] = "Dec";
if ("content" in b_rc) {
var l_rc = b_rc.content.$t;
} else if ("summary" in b_rc) {
var l_rc = b_rc.summary.$t;
} else var l_rc = "";
var re = /<S[^>]*>/g;
l_rc = l_rc.replace(re, "");
document.write('<div class="rcw-comments">');
if (m_rc == true) document.write('On ' + k_rc[parseInt(i_rc, 10)] + ' ' + j_rc + ' ');
document.write('<span class="author-rc"><a href="' + c_rc + '">' + b_rc.author[0].name.$t + '</a></span> đã bình luận');
if (n_rc == true) document.write(' trên ' + f_rc);

if (o_rc == 0) {
document.write('</div>');
} else {
document.write(': ');
if (l_rc.length < o_rc) {
document.write('<i>&#8220;');
document.write(l_rc);
document.write('&#8221;</i></div>');
} else {
document.write('<i>&#8220;');
l_rc = l_rc.substring(0, o_rc);
var p_rc = l_rc.lastIndexOf(" ");
l_rc = l_rc.substring(0, p_rc);
document.write(l_rc + '&hellip;&#8221;</i></div>');
document.write('');
}
}
}
}
</script>
<script style=text/javascript>
    var a_rc = 5;
    var m_rc = false;
    var n_rc = true;
    var o_rc = 100;
</script>
<script src=https://thichcode.net/feeds/comments/default?alt=json-in-script&callback=showrecentcomments></script>
<style type="text/css">
.rcw-comments a {
    text-transform: capitalize;
}

.rcw-comments {
    border-bottom: 1px dotted;
    padding-top: 7px!important;
    padding-bottom: 7px!important;
}
</style>

Trả lời


📁 Blogspot