Thêm Widget bình luận mới nhất cho Blogspot

📅 — 👀 989 — 👦

Trang này có hữu ích không?

👍 Có (157)        👎 Không (156)


Đôi khi chúng ta muốn xem bình luận mới nhất trong Blogspot nhưng rất phiền phức khi phải đăng nhập vào Blogger, vì vậy có 1 cách tốt hơn là ta thêm widget bình luận mới nhất trên trang chủ ở bất kỳ vị nào hay bất kỳ trang nào.

Sau đây là các bước làm :

1. Vào Blogger -> Layout -> Add a Gadget-> Chọn HTML/Javascript

2. Copy đoạn code sau đây vào Widget vừa mới tạo.
Sau đó tìm và thay thế thichcode.net bằng địa địa chỉ web của bạn.

<script style=text/javascript>function showrecentcomments(json) {  for (var i = 0; i < a_rc; i++) {    var b_rc = json.feed.entry[i];    var c_rc;    if (i == json.feed.entry.length) break;    for (var k = 0; k < b_rc.link.length; k++) {      if (b_rc.link[k].rel == 'alternate') {        c_rc = b_rc.link[k].href;        break;      }    }    c_rc = c_rc.replace("#", "#");    var d_rc = c_rc.split("#");    d_rc = d_rc[0];    var e_rc = d_rc.split("/");    e_rc = e_rc[5];    e_rc = e_rc.split(".html");    e_rc = e_rc[0];    var f_rc = e_rc.replace(/-/g, " ");    f_rc = f_rc.link(d_rc);    var g_rc = b_rc.published.$t;    var h_rc = g_rc.substring(0, 4);    var i_rc = g_rc.substring(5, 7);    var j_rc = g_rc.substring(8, 10);    var k_rc = new Array();    k_rc[1] = "Jan";    k_rc[2] = "Feb";    k_rc[3] = "Mar";    k_rc[4] = "Apr";    k_rc[5] = "May";    k_rc[6] = "Jun";    k_rc[7] = "Jul";    k_rc[8] = "Aug";    k_rc[9] = "Sep";    k_rc[10] = "Oct";    k_rc[11] = "Nov";    k_rc[12] = "Dec";    if ("content" in b_rc) {      var l_rc = b_rc.content.$t;    } else if ("summary" in b_rc) {      var l_rc = b_rc.summary.$t;    } else var l_rc = "";    var re = /<S[^>]*>/g;    l_rc = l_rc.replace(re, "");    document.write('<div class="rcw-comments">');    if (m_rc == true) document.write('On ' + k_rc[parseInt(i_rc, 10)] + ' ' + j_rc + ' ');    document.write('<span class="author-rc"><a href="' + c_rc + '">' + b_rc.author[0].name.$t + '</a></span> đã bình luận');    if (n_rc == true) document.write(' trên ' + f_rc);    if (o_rc == 0) {      document.write('</div>');    } else {      document.write(': ');      if (l_rc.length < o_rc) {        document.write('<i>&#8220;');        document.write(l_rc);        document.write('&#8221;</i></div>');      } else {        document.write('<i>&#8220;');        l_rc = l_rc.substring(0, o_rc);        var p_rc = l_rc.lastIndexOf(" ");        l_rc = l_rc.substring(0, p_rc);        document.write(l_rc + '&hellip;&#8221;</i></div>');        document.write('');      }    }  }}</script><script style=text/javascript>    var a_rc = 5;    var m_rc = false;    var n_rc = true;    var o_rc = 100;</script><script src=https://thichcode.net/feeds/comments/default?alt=json-in-script&callback=showrecentcomments></script><style type="text/css">.rcw-comments a {    text-transform: capitalize;}.rcw-comments {    border-bottom: 1px dotted;    padding-top: 7px!important;    padding-bottom: 7px!important;}</style>


📁 Blogspot