• Đăng ký
  • Đăng nhập

Thay đổi link cho Blogspot (không có label và datetime trong url)

📅 — 👀 1638 — 👦

Trang này có hữu ích không?

👍 Có (33)        👎 Không (33)


Thấy nhiều bạn sử dụng Blogspot không hài lòng lắm với đường dẫn hiện tại của Blogspot. Như có label, datetime trong đường dẫn. Hôm nay mình viết bài viết này để giúp các bạn cách thay đổi đường dẫn. Ưu điểm thì thấy chuyên nghiệp hơn, có thể seo cho từ khóa bất kỳ trong url (chưa test nên không dám khẳng định).

Có 2 cách để thay đổi link bài viết, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thứ nhất, cách thứ 2 mình sẽ hướng dẫn sau.

Cách 1: Cách này rất đơn giản, ta lần lượt thay đổi link label và link bài viết dạng như sau: (bạn thay đổi www.thichcode.net bằng tên website của bạn)
- Link cho Label :    www.thichcode.net/chuyen-muc/<label>
- Link cho bài viết : www.thichcode.net/xem-tin/<url hoặc từ khóa cần seo>-<id bài viết>

Ví dụ:

https://thichcode.net/danh-muc/Auto Leech - Auto Post

https://thichcode.net/xem-tin/lay-tin-va-luu-vao-database-cho-auto-leech-auto-post-1480442424214061557

Như vậy, khi bạn click vào link thì website sẽ chuyển hướng đến trang "Not Found", ta cần xử lý hàm tại đây. Ta thêm đoạn code này vào thẻ post-body

<b:if cond='data:blog.pageType == "error_page"'>

    <script>

  //Xử lý với url có chứa "xem-tin". Ở đây mình chỉ dùng indexOf đơn giản, có thể sẽ trùng với đoạn sau.

  //Nếu bạn muốn chặt chẻ hơn thì phân url ra mảng .split('/'), sau đó lấy phần tử thứ 2 xem có = "xem-tin" hay không ?

        if (location.href.indexOf("xem-tin") != -1) {

            var html_content = "";

            var blogid = "<data:blog.blogId/>";

            var tmp_post_id = location.href.split('-');

            var post_id = tmp_post_id[tmp_post_id.length - 1];

            var _link = "https://www.blogger.com/feeds/" + blogid + "/posts/default/" + post_id + "?alt=json-in-script";

            $.ajax({

                url: _link,

                type: "get",

                dataType: "jsonp",

                error: function(XMLHttpRequest, textStatus, errorThrown) {

                    alert("error")

                    handler(XMLHttpRequest.responseText);

                },

                success: function(data, textStatus, XMLHttpRequest) {

                  //Tạo biến để hiển thị label

                    var html_category = "";

                    for (var g = 0; g & lt; data.entry.category.length; g++) {

                        html_category += "<a href='https://thichcode.net/search/label/blogspot' rel='tag'>" + data.entry.category[g].term + "</a>";

                        c = data.entry.category[g].term;

                        var f = c.lastIndexOf(";");

                        if (f == -1) {

                            html_category += "<span>.</span>";

                        }

                    }

                    html_category = "<div class='article-category'>" + html_category + "</div>";

                    var html_datetime = "";

                    var tmp_timestamp = data.entry.published.$t.split('T');

                    var timestamp = tmp_timestamp[0];

                 

                    if (timestamp != '') {

                        var timesplit = timestamp.split('-');

                        html_datetime = "<div class='post-date'><span class='post-month' style='word-spacing: -3px;'>" + timesplit[2] + " - " + timesplit[1] + "</span><div class='clr'></div><strong class='post-day'>" + timesplit[0] + "</strong></div>";

                    }

                    $("h2.a1-title").empty().append("Xem tin");

                    $("title").empty().append(data.entry.title.$t + " | Thích Code");

                    html_content += "<div class='post hentry'>" + html_category + "<div class='clr'></div><div class='item-infos'>" + html_datetime + "<h1 class='article-title'>" + data.entry.title.$t + "</h1></div><div class='clr'></div><div class='post-body entry-content'>" + data.entry.content.$t + "</div></div>";

                    $(".blog-posts").append(html_content);                  

                }

            });

        } else if (location.href.indexOf("danh-muc") != -1) {

            //Viết hàm xử lý Load Label

            document.write("Viết hàm load chuyên mục tại đây !");

        }

    </script>

</b:if>

Như vậy, với cách xử lý như trên thì ta đã change được link. Với cách này mình chưa có test với Google Index.

Xem cách load Label tại đây

Bạn có thể xem demo tại đây:

Cách 2: Sẽ cập nhật sớm...

Trả lời


📁 Blogspot, Code Demo