• Đăng ký
  • Đăng nhập

Mẫu Template Blogspot rút gọn để phát triển landing page hoặc template mobile

📅 — 👀 946 — 👦

Trang này có hữu ích không?

👍 Có (12)        👎 Không (11)


Đây là mẫu template rút gọn dạng đơn giản nhất nhằm phát triển website cho mobile hoặc landing page.


Sau đây là code template, bạn chỉ cần copy/paste là được.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html expr:dir='data:blog.languageDirection' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>
&lt;head&gt;
<title>
<data:blog.pageTitle/>
</title>
&lt;style&gt;&lt;!--/*<b:skin><![CDATA[*/]]></b:skin>
&lt;/head&gt;&lt;!--<head/>--&gt;
<body>
<div id='outer-wrapper'>
<b:section class='header' id='header'/>
<b:section class='main' id='main' showaddelement='no'>
<b:widget id='Blog1' locked='true' title='Bài đăng trên Blog' type='Blog'>
<b:widget-settings>
<b:widget-setting name='commentLabel'>comments</b:widget-setting>
<b:widget-setting name='showShareButtons'>true</b:widget-setting>
<b:widget-setting name='authorLabel'>Posted by</b:widget-setting>
<b:widget-setting name='style.unittype'>TextAndImage</b:widget-setting>
<b:widget-setting name='timestampLabel'>at</b:widget-setting>
<b:widget-setting name='reactionsLabel'>Reactions:</b:widget-setting>
<b:widget-setting name='showAuthorProfile'>false</b:widget-setting>
<b:widget-setting name='style.layout'>1x1</b:widget-setting>
<b:widget-setting name='showLocation'>false</b:widget-setting>
<b:widget-setting name='showTimestamp'>false</b:widget-setting>
<b:widget-setting name='postsPerAd'>1</b:widget-setting>
<b:widget-setting name='style.bordercolor'>#ffffff</b:widget-setting>
<b:widget-setting name='backlinksLabel'>Links to this post</b:widget-setting>
<b:widget-setting name='showDateHeader'>true</b:widget-setting>
<b:widget-setting name='style.textcolor'>#000000</b:widget-setting>
<b:widget-setting name='showCommentLink'>true</b:widget-setting>
<b:widget-setting name='style.urlcolor'>#008000</b:widget-setting>
<b:widget-setting name='showAuthor'>false</b:widget-setting>
<b:widget-setting name='style.linkcolor'>#0000ff</b:widget-setting>
<b:widget-setting name='style.bgcolor'>#ffffff</b:widget-setting>
<b:widget-setting name='showLabels'>false</b:widget-setting>
<b:widget-setting name='postLabelsLabel'>Labels:</b:widget-setting>
<b:widget-setting name='showBacklinks'>false</b:widget-setting>
<b:widget-setting name='showInlineAds'>false</b:widget-setting>
<b:widget-setting name='showReactions'>false</b:widget-setting>
</b:widget-settings>
<b:includable id='main' var='top'>
<b:if cond='!data:mobile'>
<!-- posts -->
<div class='blog-posts hfeed'>

<b:include data='top' name='status-message'/>

<b:loop values='data:posts' var='post'>
<b:if cond='data:post.isDateStart and not data:post.isFirstPost'>
&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
</b:if>
<b:if cond='data:post.isDateStart'>
&lt;div class=&quot;date-outer&quot;&gt;
</b:if>
<b:if cond='data:post.dateHeader'>
<h2 class='date-header'><span><data:post.dateHeader/></span></h2>
</b:if>
<b:if cond='data:post.isDateStart'>
&lt;div class=&quot;date-posts&quot;&gt;
</b:if>
<div class='post-outer'>
<b:include data='post' name='post'/>
<b:include cond='data:blog.pageType in {&quot;static_page&quot;,&quot;item&quot;}' data='post' name='comment_picker'/>
</div>

<!-- Ad -->
<b:if cond='data:post.includeAd'>
<div class='inline-ad'>
<data:adCode/>
</div>
</b:if>
</b:loop>
<b:if cond='data:numPosts != 0'>
&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
</b:if>
</div>

<!-- navigation -->
<b:include name='nextprev'/>

<!-- feed links -->
<b:include name='feedLinks'/>

<b:else/>
<b:include name='mobile-main'/>
</b:if>

<b:include cond='data:top.showPlusOne' name='googlePlusBootstrap'/>
</b:includable>
<b:includable id='backlinkDeleteIcon' var='backlink'>
<span expr:class='&quot;item-control &quot; + data:backlink.adminClass'>
<a expr:href='data:backlink.deleteUrl' expr:title='data:top.deleteBacklinkMsg'>
<img src='https://resources.blogblog.com/img/icon_delete13.gif'/>
</a>
</span>
</b:includable>
<b:includable id='backlinks' var='post'>
<a name='links'/><h4><data:post.backlinksLabel/></h4>
<b:if cond='data:post.numBacklinks != 0'>
<dl class='comments-block' id='comments-block'>
<b:loop values='data:post.backlinks' var='backlink'>
<div class='collapsed-backlink backlink-control'>
<dt class='comment-title'>
<span class='backlink-toggle-zippy'>&#160;</span>
<a expr:href='data:backlink.url' rel='nofollow'><data:backlink.title/></a>
<b:include data='backlink' name='backlinkDeleteIcon'/>
</dt>
<dd class='comment-body collapseable'>
<data:backlink.snippet/>
</dd>
<dd class='comment-footer collapseable'>
<span class='comment-author'><data:post.authorLabel/> <data:backlink.author/></span>
<span class='comment-timestamp'><data:post.timestampLabel/> <data:backlink.timestamp/></span>
</dd>
</div>
</b:loop>
</dl>
</b:if>
<p class='comment-footer'>
<a class='comment-link' expr:href='data:post.createLinkUrl' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_backlinks-create-link&quot;' target='_blank'><data:post.createLinkLabel/></a>
</p>
</b:includable>
<b:includable id='comment-form' var='post'>
<div class='comment-form'>
<a name='comment-form'/>
<b:if cond='data:mobile'>
<h4 id='comment-post-message'>
<a expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_comment-editor-toggle-link&quot;' href='javascript:void(0)'><data:postCommentMsg/></a></h4>
<p><data:blogCommentMessage/></p>
<data:blogTeamBlogMessage/>
<a expr:href='data:post.commentFormIframeSrc' id='comment-editor-src'/>
<iframe allowtransparency='true' class='blogger-iframe-colorize blogger-comment-from-post' expr:height='data:cmtIframeInitialHeight' frameborder='0' id='comment-editor' name='comment-editor' src='' style='display: none' width='100%'/>
<b:else/>
<h4 id='comment-post-message'><data:postCommentMsg/></h4>
<p><data:blogCommentMessage/></p>
<data:blogTeamBlogMessage/>
<a expr:href='data:post.commentFormIframeSrc' id='comment-editor-src'/>
<iframe allowtransparency='true' class='blogger-iframe-colorize blogger-comment-from-post' expr:height='data:cmtIframeInitialHeight' frameborder='0' id='comment-editor' name='comment-editor' src='' width='100%'/>
</b:if>
<data:post.cmtfpIframe/>
<script type='text/javascript'>
BLOG_CMT_createIframe(&#39;<data:post.appRpcRelayPath/>&#39;);
</script>
</div>
</b:includable>
<b:includable id='commentDeleteIcon' var='comment'>
<span expr:class='&quot;item-control &quot; + data:comment.adminClass'>
<b:if cond='data:showCmtPopup'>
<div class='goog-toggle-button'>
<div class='goog-inline-block comment-action-icon'/>
</div>
<b:else/>
<a class='comment-delete' expr:href='data:comment.deleteUrl' expr:title='data:top.deleteCommentMsg'>
<img src='https://resources.blogblog.com/img/icon_delete13.gif'/>
</a>
</b:if>
</span>
</b:includable>
<b:includable id='comment_count_picker' var='post'>
<b:if cond='data:post.commentSource == 1'>
<span class='cmt_count_iframe_holder' expr:data-count='data:post.numComments' expr:data-onclick='data:post.addCommentOnclick' expr:data-post-url='data:post.url' expr:data-url='data:post.url.canonical.http'>
</span>
<b:else/>
<a class='comment-link' expr:href='data:post.addCommentUrl' expr:onclick='data:post.addCommentOnclick'>
<data:post.commentLabelFull/>:
</a>
</b:if>
</b:includable>
<b:includable id='comment_picker' var='post'>
<b:if cond='data:post.commentSource == 1'>
<b:include data='post' name='iframe_comments'/>
<b:elseif cond='data:post.showThreadedComments'/>
<b:include data='post' name='threaded_comments'/>
<b:else/>
<b:include data='post' name='comments'/>
</b:if>
</b:includable>
<b:includable id='comments' var='post'>
<div class='comments' id='comments'>
<a name='comments'/>
<b:if cond='data:post.allowComments'>
<h4><data:post.commentLabelFull/>:</h4>

<b:if cond='data:post.commentPagingRequired'>
<span class='paging-control-container'>
<b:if cond='data:post.hasOlderLinks'>
<a expr:class='data:post.oldLinkClass' expr:href='data:post.oldestLinkUrl'><data:post.oldestLinkText/></a>
&#160;
<a expr:class='data:post.oldLinkClass' expr:href='data:post.olderLinkUrl'><data:post.olderLinkText/></a>
&#160;
</b:if>

<data:post.commentRangeText/>

<b:if cond='data:post.hasNewerLinks'>
&#160;
<a expr:class='data:post.newLinkClass' expr:href='data:post.newerLinkUrl'><data:post.newerLinkText/></a>
&#160;
<a expr:class='data:post.newLinkClass' expr:href='data:post.newestLinkUrl'><data:post.newestLinkText/></a>
</b:if>
</span>
</b:if>

<div expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_comments-block-wrapper&quot;'>
<dl expr:class='data:post.avatarIndentClass' id='comments-block'>
<b:loop values='data:post.comments' var='comment'>
<dt expr:class='&quot;comment-author &quot; + data:comment.authorClass' expr:id='data:comment.anchorName'>
<b:if cond='data:comment.favicon'>
<img expr:src='data:comment.favicon' height='16px' style='margin-bottom:-2px;' width='16px'/>
</b:if>
<a expr:name='data:comment.anchorName'/>
<b:if cond='data:blog.enabledCommentProfileImages'>
<data:comment.authorAvatarImage/>
</b:if>
<b:if cond='data:comment.authorUrl'>
<a expr:href='data:comment.authorUrl' rel='nofollow'><data:comment.author/></a>
<b:else/>
<data:comment.author/>
</b:if>
<data:commentPostedByMsg/>
</dt>
<dd class='comment-body' expr:id='data:widget.instanceId + data:comment.cmtBodyIdPostfix'>
<b:if cond='data:comment.isDeleted'>
<span class='deleted-comment'><data:comment.body/></span>
<b:else/>
<p>
<data:comment.body/>
</p>
</b:if>
</dd>
<dd class='comment-footer'>
<span class='comment-timestamp'>
<a expr:href='data:comment.url' title='comment permalink'>
<data:comment.timestamp/>
</a>
<b:include data='comment' name='commentDeleteIcon'/>
</span>
</dd>
</b:loop>
</dl>
</div>

<b:if cond='data:post.commentPagingRequired'>
<span class='paging-control-container'>
<a expr:class='data:post.oldLinkClass' expr:href='data:post.oldestLinkUrl'>
<data:post.oldestLinkText/>
</a>
<a expr:class='data:post.oldLinkClass' expr:href='data:post.olderLinkUrl'>
<data:post.olderLinkText/>
</a>
&#160;
<data:post.commentRangeText/>
&#160;
<a expr:class='data:post.newLinkClass' expr:href='data:post.newerLinkUrl'>
<data:post.newerLinkText/>
</a>
<a expr:class='data:post.newLinkClass' expr:href='data:post.newestLinkUrl'>
<data:post.newestLinkText/>
</a>
</span>
</b:if>

<p class='comment-footer'>
<b:if cond='data:post.embedCommentForm'>
<b:if cond='data:post.allowNewComments'>
<b:include data='post' name='comment-form'/>
<b:else/>
<data:post.noNewCommentsText/>
</b:if>
<b:elseif cond='data:post.allowComments'/>
<a expr:href='data:post.addCommentUrl' expr:onclick='data:post.addCommentOnclick'><data:postCommentMsg/></a>
</b:if>
</p>
</b:if>
<b:if cond='data:showCmtPopup'>
<div id='comment-popup'>
<iframe allowtransparency='true' frameborder='0' id='comment-actions' name='comment-actions' scrolling='no'>
</iframe>
</div>
</b:if>

<div id='backlinks-container'>
<div expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_backlinks-container&quot;'>
<b:include cond='data:post.showBacklinks' data='post' name='backlinks'/>
</div>
</div>
</div>
</b:includable>
<b:includable id='feedLinks'>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'> <!-- Blog feed links -->
<b:if cond='data:feedLinks'>
<div class='blog-feeds'>
<b:include data='feedLinks' name='feedLinksBody'/>
</div>
</b:if>

<b:else/> <!--Post feed links -->
<div class='post-feeds'>
<b:loop values='data:posts' var='post'>
<b:include cond='data:post.allowComments and data:post.feedLinks' data='post.feedLinks' name='feedLinksBody'/>
</b:loop>
</div>
</b:if>
</b:includable>
<b:includable id='feedLinksBody' var='links'>
<div class='feed-links'>
<data:feedLinksMsg/>
<b:loop values='data:links' var='f'>
<a class='feed-link' expr:href='data:f.url' expr:type='data:f.mimeType' target='_blank'><data:f.name/> (<data:f.feedType/>)</a>
</b:loop>
</div>
</b:includable>
<b:includable id='iframe_comments' var='post'>

<b:if cond='data:post.allowIframeComments'>
<script expr:src='data:post.iframeCommentSrc' type='text/javascript'/>
<div class='cmt_iframe_holder' expr:data-href='data:post.url.canonical' expr:data-viewtype='data:post.viewType'/>

<b:if cond='data:post.embedCommentForm == &quot;false&quot;'>
<a expr:href='data:post.addCommentUrl' expr:onclick='data:post.addCommentOnclick'><data:postCommentMsg/></a>
</b:if>
</b:if>
</b:includable>
<b:includable id='mobile-index-post' var='post'>
<div class='mobile-date-outer date-outer'>
<b:if cond='data:post.dateHeader'>
<div class='date-header'>
<span><data:post.dateHeader/></span>
</div>
</b:if>

<div class='mobile-post-outer'>
<a expr:href='data:post.url'>
<h3 class='mobile-index-title entry-title' itemprop='name'>
<data:post.title/>
</h3>

<div class='mobile-index-arrow'>&amp;rsaquo;</div>

<div class='mobile-index-contents'>
<b:if cond='data:post.thumbnailUrl'>
<div class='mobile-index-thumbnail'>
<div class='Image'>
<img expr:src='data:post.thumbnailUrl'/>
</div>
</div>
</b:if>

<div class='post-body'>
<b:if cond='data:post.snippet'><data:post.snippet/></b:if>
</div>
</div>

<div style='clear: both;'/>
</a>

<div class='mobile-index-comment'>
<b:include cond='data:blog.pageType != &quot;static_page&quot; and data:post.allowComments and data:post.numComments != 0' data='post' name='comment_count_picker'/>
</div>
</div>
</div>
</b:includable>
<b:includable id='mobile-main' var='top'>
<!-- posts -->
<div class='blog-posts hfeed'>

<b:include data='top' name='status-message'/>

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
<b:loop values='data:posts' var='post'>
<b:include data='post' name='mobile-index-post'/>
</b:loop>
<b:else/>
<b:loop values='data:posts' var='post'>
<b:include data='post' name='mobile-post'/>
</b:loop>
</b:if>
</div>

<b:include name='mobile-nextprev'/>
</b:includable>
<b:includable id='mobile-nextprev'>
<div class='blog-pager' id='blog-pager'>
<b:if cond='data:newerPageUrl'>
<div class='mobile-link-button' id='blog-pager-newer-link'>
<a class='blog-pager-newer-link' expr:href='data:newerPageUrl' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_blog-pager-newer-link&quot;' expr:title='data:newerPageTitle'>&amp;lsaquo;</a>
</div>
</b:if>

<b:if cond='data:olderPageUrl'>
<div class='mobile-link-button' id='blog-pager-older-link'>
<a class='blog-pager-older-link' expr:href='data:olderPageUrl' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_blog-pager-older-link&quot;' expr:title='data:olderPageTitle'>&amp;rsaquo;</a>
</div>
</b:if>

<div class='mobile-link-button' id='blog-pager-home-link'>
<a class='home-link' expr:href='data:blog.homepageUrl'><data:homeMsg/></a>
</div>

<div class='mobile-desktop-link'>
<a class='home-link' expr:href='data:desktopLinkUrl'><data:desktopLinkMsg/></a>
</div>

</div>
<div class='clear'/>
</b:includable>
<b:includable id='mobile-post' var='post'>
<div class='date-outer'>
<b:if cond='data:post.dateHeader'>
<h2 class='date-header'><span><data:post.dateHeader/></span></h2>
</b:if>
<div class='date-posts'>
<div class='post-outer'>

<div class='post hentry uncustomized-post-template' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.org/BlogPosting'>
<b:if cond='data:post.thumbnailUrl'>
<meta expr:content='data:post.thumbnailUrl' itemprop='image_url'/>
</b:if>
<meta expr:content='data:blog.blogId' itemprop='blogId'/>
<meta expr:content='data:post.id' itemprop='postId'/>

<a expr:name='data:post.id'/>
<b:if cond='data:post.title'>
<h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
<b:if cond='data:post.link'>
<a expr:href='data:post.link'><data:post.title/></a>
<b:elseif cond='data:post.url and data:blog.url != data:post.url'/>
<a expr:href='data:post.url'><data:post.title/></a>
<b:else/>
<data:post.title/>
</b:if>
</h3>
</b:if>

<div class='post-header'>
<div class='post-header-line-1'/>
</div>

<div class='post-body entry-content' expr:id='&quot;post-body-&quot; + data:post.id' itemprop='articleBody'>
<data:post.body/>
<div style='clear: both;'/> <!-- clear for photos floats -->
</div>

<div class='post-footer'>
<div class='post-footer-line post-footer-line-1'>
<span class='post-author vcard'>
<b:if cond='data:top.showAuthor'>
<b:if cond='data:post.authorProfileUrl'>
<span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.org/Person'>
<meta expr:content='data:post.authorProfileUrl' itemprop='url'/>
<a expr:href='data:post.authorProfileUrl' rel='author' title='author profile'>
<span itemprop='name'><data:post.author/></span>
</a>
</span>
<b:else/>
<span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.org/Person'>
<span itemprop='name'><data:post.author/></span>
</span>
</b:if>
</b:if>
</span>

<span class='post-timestamp'>
<b:if cond='data:top.showTimestamp'>
<data:top.timestampLabel/>
<b:if cond='data:post.url'>
<meta expr:content='data:post.url.canonical' itemprop='url'/>
<a class='timestamp-link' expr:href='data:post.url' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' expr:title='data:post.timestampISO8601' itemprop='datePublished'><data:post.timestamp/></abbr></a>
</b:if>
</b:if>
</span>

<span class='post-comment-link'>
<b:include cond='data:blog.pageType not in {&quot;item&quot;,&quot;static_page&quot;} and data:post.allowComments' data='post' name='comment_count_picker'/>
</span>
</div>

<div class='post-footer-line post-footer-line-2'>
<b:if cond='data:top.showMobileShare'>
<div class='mobile-link-button goog-inline-block' id='mobile-share-button'>
<a href='javascript:void(0);'><data:shareMsg/></a>
</div>
</b:if>
<b:if cond='data:top.showDummy'>
<div class='goog-inline-block dummy-container'><data:post.dummyTag/></div>
</b:if>
</div>

</div>
</div>

<b:include cond='data:blog.pageType in {&quot;static_page&quot;,&quot;item&quot;}' data='post' name='comment_picker'/>
</div>
</div>
</div>
</b:includable>
<b:includable id='nextprev'>
<div class='blog-pager' id='blog-pager'>
<b:if cond='data:newerPageUrl'>
<span id='blog-pager-newer-link'>
<a class='blog-pager-newer-link' expr:href='data:newerPageUrl' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_blog-pager-newer-link&quot;' expr:title='data:newerPageTitle'><data:newerPageTitle/></a>
</span>
</b:if>

<b:if cond='data:olderPageUrl'>
<span id='blog-pager-older-link'>
<a class='blog-pager-older-link' expr:href='data:olderPageUrl' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_blog-pager-older-link&quot;' expr:title='data:olderPageTitle'><data:olderPageTitle/></a>
</span>
</b:if>

<a class='home-link' expr:href='data:blog.homepageUrl'><data:homeMsg/></a>

<b:if cond='data:mobileLinkUrl'>
<div class='blog-mobile-link'>
<a expr:href='data:mobileLinkUrl'><data:mobileLinkMsg/></a>
</div>
</b:if>

</div>
<div class='clear'/>
</b:includable>
<b:includable id='post' var='post'>
<div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.org/BlogPosting'>
<b:if cond='data:post.firstImageUrl'>
<meta expr:content='data:post.firstImageUrl' itemprop='image_url'/>
</b:if>
<meta expr:content='data:blog.blogId' itemprop='blogId'/>
<meta expr:content='data:post.id' itemprop='postId'/>

<a expr:name='data:post.id'/>
<b:if cond='data:post.title'>
<h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
<b:if cond='data:post.link or (data:post.url and data:blog.url != data:post.url)'>
<a expr:href='data:post.link ? data:post.link : data:post.url'><data:post.title/></a>
<b:else/>
<data:post.title/>
</b:if>
</h3>
</b:if>

<div class='post-header'>
<div class='post-header-line-1'/>
</div>

<!-- Then use the post body as the schema.org description, for good G+/FB snippeting. -->
<div class='post-body entry-content' expr:id='&quot;post-body-&quot; + data:post.id' expr:itemprop='(data:blog.metaDescription ? &quot;&quot; : &quot;description &quot;) + &quot;articleBody&quot;'>
<data:post.body/>
<div style='clear: both;'/> <!-- clear for photos floats -->
</div>

<b:if cond='data:post.hasJumpLink'>
<div class='jump-link'>
<a expr:href='data:post.url + &quot;#more&quot;' expr:title='data:post.title'><data:post.jumpText/></a>
</div>
</b:if>

<div class='post-footer'>
<div class='post-footer-line post-footer-line-1'>
<span class='post-author vcard'>
<b:if cond='data:top.showAuthor'>
<data:top.authorLabel/>
<b:if cond='data:post.authorProfileUrl'>
<span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.org/Person'>
<meta expr:content='data:post.authorProfileUrl' itemprop='url'/>
<a class='g-profile' expr:href='data:post.authorProfileUrl' rel='author' title='author profile'>
<span itemprop='name'><data:post.author/></span>
</a>
</span>
<b:else/>
<span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.org/Person'>
<span itemprop='name'><data:post.author/></span>
</span>
</b:if>
</b:if>
</span>

<span class='post-timestamp'>
<b:if cond='data:top.showTimestamp'>
<data:top.timestampLabel/>
<b:if cond='data:post.url'>
<meta expr:content='data:post.url.canonical' itemprop='url'/>
<a class='timestamp-link' expr:href='data:post.url' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' expr:title='data:post.timestampISO8601' itemprop='datePublished'><data:post.timestamp/></abbr></a>
</b:if>
</b:if>
</span>

<span class='reaction-buttons'>
<b:if cond='data:top.showReactions'>
<table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'><tr>
<td class='reactions-label-cell' nowrap='nowrap' valign='top' width='1%'>
<span class='reactions-label'>
<data:top.reactionsLabel/></span>&#160;</td>
<td><iframe allowtransparency='true' class='reactions-iframe' expr:src='data:post.reactionsUrl' frameborder='0' name='reactions' scrolling='no'/></td>
</tr></table>
</b:if>
</span>

<span class='post-comment-link'>
<b:include cond='data:blog.pageType not in {&quot;item&quot;,&quot;static_page&quot;} and data:post.allowComments' data='post' name='comment_count_picker'/>
</span>

<!-- backlinks -->
<span class='post-backlinks post-comment-link'>
<b:if cond='data:blog.pageType not in {&quot;item&quot;,&quot;static_page&quot;} and data:post.showBacklinks'>
<a class='comment-link' expr:href='data:post.url + &quot;#links&quot;'><data:top.backlinkLabel/></a>
</b:if>
</span>

<span class='post-icons'>
<!-- email post links -->
<b:if cond='data:post.emailPostUrl'>
<span class='item-action'>
<a expr:href='data:post.emailPostUrl' expr:title='data:top.emailPostMsg'>
<img alt='' class='icon-action' height='13' src='https://resources.blogblog.com/img/icon18_email.gif' width='18'/>
</a>
</span>
</b:if>

<!-- quickedit pencil -->
<b:include data='post' name='postQuickEdit'/>
</span>

<!-- share buttons -->
<div class='post-share-buttons goog-inline-block'>
<b:include cond='data:post.sharePostUrl' data='post' name='shareButtons'/>
</div>

</div>

<div class='post-footer-line post-footer-line-2'>
<span class='post-labels'>
<b:if cond='data:top.showPostLabels and data:post.labels'>
<data:postLabelsLabel/>
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
<a expr:href='data:label.url' rel='tag'><data:label.name/></a><b:if cond='not data:label.isLast'>,</b:if>
</b:loop>
</b:if>
</span>
</div>

<div class='post-footer-line post-footer-line-3'>
<span class='post-location'>
<b:if cond='data:top.showLocation and data:post.location'>
<data:postLocationLabel/>
<a expr:href='data:post.location.mapsUrl' target='_blank'><data:post.location.name/></a>
</b:if>
</span>
</div>
<b:if cond='data:post.authorAboutMe'>
<div class='author-profile' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.org/Person'>
<b:if cond='data:post.authorPhoto.url'>
<img expr:src='data:post.authorPhoto.url' itemprop='image' width='50px'/>
</b:if>
<div>
<a class='g-profile' expr:href='data:post.authorProfileUrl' itemprop='url' rel='author' title='author profile'>
<span itemprop='name'><data:post.author/></span>
</a>
</div>
<span itemprop='description'><data:post.authorAboutMe/></span>
</div>
</b:if>
</div>
</div>
</b:includable>
<b:includable id='postQuickEdit' var='post'>
<b:if cond='data:post.editUrl'>
<span expr:class='&quot;item-control &quot; + data:post.adminClass'>
<a expr:href='data:post.editUrl' expr:title='data:top.editPostMsg'>
<img alt='' class='icon-action' height='18' src='https://resources.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif' width='18'/>
</a>
</span>
</b:if>
</b:includable>
<b:includable id='shareButtons' var='post'>
<b:if cond='data:top.showEmailButton'><a class='goog-inline-block share-button sb-email' expr:href='data:post.sharePostUrl + &quot;&amp;target=email&quot;' expr:title='data:top.emailThisMsg' target='_blank'><span class='share-button-link-text'><data:top.emailThisMsg/></span></a></b:if><b:if cond='data:top.showBlogThisButton'><a class='goog-inline-block share-button sb-blog' expr:href='data:post.sharePostUrl + &quot;&amp;target=blog&quot;' expr:onclick='&quot;window.open(this.href, &quot;_blank&quot;, &quot;height=270,width=475&quot;); return false;&quot;' expr:title='data:top.blogThisMsg' target='_blank'><span class='share-button-link-text'><data:top.blogThisMsg/></span></a></b:if><b:if cond='data:top.showTwitterButton'><a class='goog-inline-block share-button sb-twitter' expr:href='data:post.sharePostUrl + &quot;&amp;target=twitter&quot;' expr:title='data:top.shareToTwitterMsg' target='_blank'><span class='share-button-link-text'><data:top.shareToTwitterMsg/></span></a></b:if><b:if cond='data:top.showFacebookButton'><a class='goog-inline-block share-button sb-facebook' expr:href='data:post.sharePostUrl + &quot;&amp;target=facebook&quot;' expr:onclick='&quot;window.open(this.href, &quot;_blank&quot;, &quot;height=430,width=640&quot;); return false;&quot;' expr:title='data:top.shareToFacebookMsg' target='_blank'><span class='share-button-link-text'><data:top.shareToFacebookMsg/></span></a></b:if><b:if cond='data:top.showPinterestButton'><a class='goog-inline-block share-button sb-pinterest' expr:href='data:post.sharePostUrl + &quot;&amp;target=pinterest&quot;' expr:title='data:top.shareToPinterestMsg' target='_blank'><span class='share-button-link-text'><data:top.shareToPinterestMsg/></span></a></b:if><b:if cond='data:top.showPlusOne'><div class='goog-inline-block google-plus-share-container'><data:post.googlePlusShareTag/></div></b:if>
</b:includable>
<b:includable id='status-message'>
<b:if cond='data:navMessage'>
<div class='status-msg-wrap'>
<div class='status-msg-body'>
<data:navMessage/>
</div>
<div class='status-msg-border'>
<div class='status-msg-bg'>
<div class='status-msg-hidden'><data:navMessage/></div>
</div>
</div>
</div>
<div style='clear: both;'/>
</b:if>
</b:includable>
<b:includable id='threaded-comment-form' var='post'>
<div class='comment-form'>
<a name='comment-form'/>
<b:if cond='data:mobile'>
<p><data:blogCommentMessage/></p>
<data:blogTeamBlogMessage/>
<a expr:href='data:post.commentFormIframeSrc' id='comment-editor-src'/>
<iframe allowtransparency='true' class='blogger-iframe-colorize blogger-comment-from-post' expr:height='data:cmtIframeInitialHeight' frameborder='0' id='comment-editor' name='comment-editor' src='' style='display: none' width='100%'/>
<b:else/>
<p><data:blogCommentMessage/></p>
<data:blogTeamBlogMessage/>
<a expr:href='data:post.commentFormIframeSrc' id='comment-editor-src'/>
<iframe allowtransparency='true' class='blogger-iframe-colorize blogger-comment-from-post' expr:height='data:cmtIframeInitialHeight' frameborder='0' id='comment-editor' name='comment-editor' src='' width='100%'/>
</b:if>
<data:post.cmtfpIframe/>
<script type='text/javascript'>
BLOG_CMT_createIframe(&#39;<data:post.appRpcRelayPath/>&#39;);
</script>
</div>
</b:includable>
<b:includable id='threaded_comment_js' var='post'>
<script async='async' expr:src='data:post.commentSrc' type='text/javascript'/>

<script type='text/javascript'>
(function() {
var items = <data:post.commentJso/>;
var msgs = <data:post.commentMsgs/>;
var config = <data:post.commentConfig/>;

// <![CDATA[
var cursor = null;
if (items && items.length > 0) {
cursor = parseInt(items[items.length - 1].timestamp) + 1;
}

var bodyFromEntry = function(entry) {
if (entry.gd$extendedProperty) {
for (var k in entry.gd$extendedProperty) {
if (entry.gd$extendedProperty[k].name == 'blogger.contentRemoved') {
return '<span class="deleted-comment">' + entry.content.$t + '</span>';
}
}
}
return entry.content.$t;
}

var parse = function(data) {
cursor = null;
var comments = [];
if (data && data.feed && data.feed.entry) {
for (var i = 0, entry; entry = data.feed.entry[i]; i++) {
var comment = {};
// comment ID, parsed out of the original id format
var id = /blog-(d+).post-(d+)/.exec(entry.id.$t);
comment.id = id ? id[2] : null;
comment.body = bodyFromEntry(entry);
comment.timestamp = Date.parse(entry.published.$t) + '';
if (entry.author && entry.author.constructor === Array) {
var auth = entry.author[0];
if (auth) {
comment.author = {
name: (auth.name ? auth.name.$t : undefined),
profileUrl: (auth.uri ? auth.uri.$t : undefined),
avatarUrl: (auth.gd$image ? auth.gd$image.src : undefined)
};
}
}
if (entry.link) {
if (entry.link[2]) {
comment.link = comment.permalink = entry.link[2].href;
}
if (entry.link[3]) {
var pid = /.*comments/default/(d+)?.*/.exec(entry.link[3].href);
if (pid && pid[1]) {
comment.parentId = pid[1];
}
}
}
comment.deleteclass = 'item-control blog-admin';
if (entry.gd$extendedProperty) {
for (var k in entry.gd$extendedProperty) {
if (entry.gd$extendedProperty[k].name == 'blogger.itemClass') {
comment.deleteclass += ' ' + entry.gd$extendedProperty[k].value;
} else if (entry.gd$extendedProperty[k].name == 'blogger.displayTime') {
comment.displayTime = entry.gd$extendedProperty[k].value;
}
}
}
comments.push(comment);
}
}
return comments;
};

var paginator = function(callback) {
if (hasMore()) {
var url = config.feed + '?alt=json&v=2&orderby=published&reverse=false&max-results=50';
if (cursor) {
url += '&published-min=' + new Date(cursor).toISOString();
}
window.bloggercomments = function(data) {
var parsed = parse(data);
cursor = parsed.length < 50 ? null
: parseInt(parsed[parsed.length - 1].timestamp) + 1
callback(parsed);
window.bloggercomments = null;
}
url += '&callback=bloggercomments';
var script = document.createElement('script');
script.type = 'text/javascript';
script.src = url;
document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(script);
}
};
var hasMore = function() {
return !!cursor;
};
var getMeta = function(key, comment) {
if ('iswriter' == key) {
var matches = !!comment.author
&& comment.author.name == config.authorName
&& comment.author.profileUrl == config.authorUrl;
return matches ? 'true' : '';
} else if ('deletelink' == key) {
return config.baseUri + '/delete-comment.g?blogID='
+ config.blogId + '&postID=' + comment.id;
} else if ('deleteclass' == key) {
return comment.deleteclass;
}
return '';
};

var replybox = null;
var replyUrlParts = null;
var replyParent = undefined;

var onReply = function(commentId, domId) {
if (replybox == null) {
// lazily cache replybox, and adjust to suit this style:
replybox = document.getElementById('comment-editor');
if (replybox != null) {
replybox.height = '250px';
replybox.style.display = 'block';
replyUrlParts = replybox.src.split('#');
}
}
if (replybox && (commentId !== replyParent)) {
replybox.src = '';
document.getElementById(domId).insertBefore(replybox, null);
replybox.src = replyUrlParts[0]
+ (commentId ? '&parentID=' + commentId : '')
+ '#' + replyUrlParts[1];
replyParent = commentId;
}
};

var hash = (window.location.hash || '#').substring(1);
var startThread, targetComment;
if (/^comment-form_/.test(hash)) {
startThread = hash.substring('comment-form_'.length);
} else if (/^c[0-9]+$/.test(hash)) {
targetComment = hash.substring(1);
}

// Configure commenting API:
var configJso = {
'maxDepth': config.maxThreadDepth
};
var provider = {
'id': config.postId,
'data': items,
'loadNext': paginator,
'hasMore': hasMore,
'getMeta': getMeta,
'onReply': onReply,
'rendered': true,
'initComment': targetComment,
'initReplyThread': startThread,
'config': configJso,
'messages': msgs
};

var render = function() {
if (window.goog && window.goog.comments) {
var holder = document.getElementById('comment-holder');
window.goog.comments.render(holder, provider);
}
};

// render now, or queue to render when library loads:
if (window.goog && window.goog.comments) {
render();
} else {
window.goog = window.goog || {};
window.goog.comments = window.goog.comments || {};
window.goog.comments.loadQueue = window.goog.comments.loadQueue || [];
window.goog.comments.loadQueue.push(render);
}
})();
// ]]>
</script>
</b:includable>
<b:includable id='threaded_comments' var='post'>
<div class='comments' id='comments'>
<a name='comments'/>
<h4><data:post.commentLabelFull/>:</h4>

<div class='comments-content'>
<b:include cond='data:post.embedCommentForm' data='post' name='threaded_comment_js'/>
<div id='comment-holder'>
<data:post.commentHtml/>
</div>
</div>

<p class='comment-footer'>
<b:if cond='data:post.allowNewComments'>
<b:include data='post' name='threaded-comment-form'/>
<b:else/>
<data:post.noNewCommentsText/>
</b:if>
</p>

<b:if cond='data:showCmtPopup'>
<div id='comment-popup'>
<iframe allowtransparency='true' frameborder='0' id='comment-actions' name='comment-actions' scrolling='no'>
</iframe>
</div>
</b:if>

<div id='backlinks-container'>
<div expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_backlinks-container&quot;'>
<b:include cond='data:post.showBacklinks' data='post' name='backlinks'/>
</div>
</div>
</div>
</b:includable>
</b:widget>
</b:section>
</div>
&lt;!--</body>--&gt; &lt;/body&gt;
</html>

Trả lời


📁 Template