Mẫu Template Blogspot rút gọn để phát triển landing page hoặc template mobile

Có thể bạn thích ?

Đây là mẫu template rút gọn dạng đơn giản nhất nhằm phát triển website cho mobile hoặc landing page.

Mẫu Template Blogspot rút gọn để phát triển landing page hoặc template mobile


Sau đây là code template, bạn chỉ cần copy/paste là được.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html expr:dir='data:blog.languageDirection' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>
&lt;head&gt;
<title>
<data:blog.pageTitle/>
</title>
&lt;style&gt;&lt;!--/*<b:skin><![CDATA[*/]]></b:skin>
&lt;/head&gt;&lt;!--<head/>--&gt;
<body>
<div id='outer-wrapper'>
<b:section class='header' id='header'/>
<b:section class='main' id='main' showaddelement='no'>
<b:widget id='Blog1' locked='true' title='Bài đăng trên Blog' type='Blog'>
<b:widget-settings>
<b:widget-setting name='commentLabel'>comments</b:widget-setting>
<b:widget-setting name='showShareButtons'>true</b:widget-setting>
<b:widget-setting name='authorLabel'>Posted by</b:widget-setting>
<b:widget-setting name='style.unittype'>TextAndImage</b:widget-setting>
<b:widget-setting name='timestampLabel'>at</b:widget-setting>
<b:widget-setting name='reactionsLabel'>Reactions:</b:widget-setting>
<b:widget-setting name='showAuthorProfile'>false</b:widget-setting>
<b:widget-setting name='style.layout'>1x1</b:widget-setting>
<b:widget-setting name='showLocation'>false</b:widget-setting>
<b:widget-setting name='showTimestamp'>false</b:widget-setting>
<b:widget-setting name='postsPerAd'>1</b:widget-setting>
<b:widget-setting name='style.bordercolor'>#ffffff</b:widget-setting>
<b:widget-setting name='backlinksLabel'>Links to this post</b:widget-setting>
<b:widget-setting name='showDateHeader'>true</b:widget-setting>
<b:widget-setting name='style.textcolor'>#000000</b:widget-setting>
<b:widget-setting name='showCommentLink'>true</b:widget-setting>
<b:widget-setting name='style.urlcolor'>#008000</b:widget-setting>
<b:widget-setting name='showAuthor'>false</b:widget-setting>
<b:widget-setting name='style.linkcolor'>#0000ff</b:widget-setting>
<b:widget-setting name='style.bgcolor'>#ffffff</b:widget-setting>
<b:widget-setting name='showLabels'>false</b:widget-setting>
<b:widget-setting name='postLabelsLabel'>Labels:</b:widget-setting>
<b:widget-setting name='showBacklinks'>false</b:widget-setting>
<b:widget-setting name='showInlineAds'>false</b:widget-setting>
<b:widget-setting name='showReactions'>false</b:widget-setting>
</b:widget-settings>
<b:includable id='main' var='top'>
<b:if cond='!data:mobile'>
<!-- posts -->
<div class='blog-posts hfeed'>

<b:include data='top' name='status-message'/>

<b:loop values='data:posts' var='post'>
<b:if cond='data:post.isDateStart and not data:post.isFirstPost'>
&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
</b:if>
<b:if cond='data:post.isDateStart'>
&lt;div class=&quot;date-outer&quot;&gt;
</b:if>
<b:if cond='data:post.dateHeader'>
<h2 class='date-header'><span><data:post.dateHeader/></span></h2>
</b:if>
<b:if cond='data:post.isDateStart'>
&lt;div class=&quot;date-posts&quot;&gt;
</b:if>
<div class='post-outer'>
<b:include data='post' name='post'/>
<b:include cond='data:blog.pageType in {&quot;static_page&quot;,&quot;item&quot;}' data='post' name='comment_picker'/>
</div>

<!-- Ad -->
<b:if cond='data:post.includeAd'>
<div class='inline-ad'>
<data:adCode/>
</div>
</b:if>
</b:loop>
<b:if cond='data:numPosts != 0'>
&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
</b:if>
</div>

<!-- navigation -->
<b:include name='nextprev'/>

<!-- feed links -->
<b:include name='feedLinks'/>

<b:else/>
<b:include name='mobile-main'/>
</b:if>

<b:include cond='data:top.showPlusOne' name='googlePlusBootstrap'/>
</b:includable>
<b:includable id='backlinkDeleteIcon' var='backlink'>
<span expr:class='&quot;item-control &quot; + data:backlink.adminClass'>
<a expr:href='data:backlink.deleteUrl' expr:title='data:top.deleteBacklinkMsg'>
<img src='https://resources.blogblog.com/img/icon_delete13.gif'/>
</a>
</span>
</b:includable>
<b:includable id='backlinks' var='post'>
<a name='links'/><h4><data:post.backlinksLabel/></h4>
<b:if cond='data:post.numBacklinks != 0'>
<dl class='comments-block' id='comments-block'>
<b:loop values='data:post.backlinks' var='backlink'>
<div class='collapsed-backlink backlink-control'>
<dt class='comment-title'>
<span class='backlink-toggle-zippy'>&#160;</span>
<a expr:href='data:backlink.url' rel='nofollow'><data:backlink.title/></a>
<b:include data='backlink' name='backlinkDeleteIcon'/>
</dt>
<dd class='comment-body collapseable'>
<data:backlink.snippet/>
</dd>
<dd class='comment-footer collapseable'>
<span class='comment-author'><data:post.authorLabel/> <data:backlink.author/></span>
<span class='comment-timestamp'><data:post.timestampLabel/> <data:backlink.timestamp/></span>
</dd>
</div>
</b:loop>
</dl>
</b:if>
<p class='comment-footer'>
<a class='comment-link' expr:href='data:post.createLinkUrl' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_backlinks-create-link&quot;' target='_blank'><data:post.createLinkLabel/></a>
</p>
</b:includable>
<b:includable id='comment-form' var='post'>
<div class='comment-form'>
<a name='comment-form'/>
<b:if cond='data:mobile'>
<h4 id='comment-post-message'>
<a expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_comment-editor-toggle-link&quot;' href='javascript:void(0)'><data:postCommentMsg/></a></h4>
<p><data:blogCommentMessage/></p>
<data:blogTeamBlogMessage/>
<a expr:href='data:post.commentFormIframeSrc' id='comment-editor-src'/>
<iframe allowtransparency='true' class='blogger-iframe-colorize blogger-comment-from-post' expr:height='data:cmtIframeInitialHeight' frameborder='0' id='comment-editor' name='comment-editor' src='' style='display: none' width='100%'/>
<b:else/>
<h4 id='comment-post-message'><data:postCommentMsg/></h4>
<p><data:blogCommentMessage/></p>
<data:blogTeamBlogMessage/>
<a expr:href='data:post.commentFormIframeSrc' id='comment-editor-src'/>
<iframe allowtransparency='true' class='blogger-iframe-colorize blogger-comment-from-post' expr:height='data:cmtIframeInitialHeight' frameborder='0' id='comment-editor' name='comment-editor' src='' width='100%'/>
</b:if>
<data:post.cmtfpIframe/>
<script type='text/javascript'>
BLOG_CMT_createIframe(&#39;<data:post.appRpcRelayPath/>&#39;);
</script>
</div>
</b:includable>
<b:includable id='commentDeleteIcon' var='comment'>
<span expr:class='&quot;item-control &quot; + data:comment.adminClass'>
<b:if cond='data:showCmtPopup'>
<div class='goog-toggle-button'>
<div class='goog-inline-block comment-action-icon'/>
</div>
<b:else/>
<a class='comment-delete' expr:href='data:comment.deleteUrl' expr:title='data:top.deleteCommentMsg'>
<img src='https://resources.blogblog.com/img/icon_delete13.gif'/>
</a>
</b:if>
</span>
</b:includable>
<b:includable id='comment_count_picker' var='post'>
<b:if cond='data:post.commentSource == 1'>
<span class='cmt_count_iframe_holder' expr:data-count='data:post.numComments' expr:data-onclick='data:post.addCommentOnclick' expr:data-post-url='data:post.url' expr:data-url='data:post.url.canonical.http'>
</span>
<b:else/>
<a class='comment-link' expr:href='data:post.addCommentUrl' expr:onclick='data:post.addCommentOnclick'>
<data:post.commentLabelFull/>:
</a>
</b:if>
</b:includable>
<b:includable id='comment_picker' var='post'>
<b:if cond='data:post.commentSource == 1'>
<b:include data='post' name='iframe_comments'/>
<b:elseif cond='data:post.showThreadedComments'/>
<b:include data='post' name='threaded_comments'/>
<b:else/>
<b:include data='post' name='comments'/>
</b:if>
</b:includable>
<b:includable id='comments' var='post'>
<div class='comments' id='comments'>
<a name='comments'/>
<b:if cond='data:post.allowComments'>
<h4><data:post.commentLabelFull/>:</h4>

<b:if cond='data:post.commentPagingRequired'>
<span class='paging-control-container'>
<b:if cond='data:post.hasOlderLinks'>
<a expr:class='data:post.oldLinkClass' expr:href='data:post.oldestLinkUrl'><data:post.oldestLinkText/></a>
&#160;
<a expr:class='data:post.oldLinkClass' expr:href='data:post.olderLinkUrl'><data:post.olderLinkText/></a>
&#160;
</b:if>

<data:post.commentRangeText/>

<b:if cond='data:post.hasNewerLinks'>
&#160;
<a expr:class='data:post.newLinkClass' expr:href='data:post.newerLinkUrl'><data:post.newerLinkText/></a>
&#160;
<a expr:class='data:post.newLinkClass' expr:href='data:post.newestLinkUrl'><data:post.newestLinkText/></a>
</b:if>
</span>
</b:if>

<div expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_comments-block-wrapper&quot;'>
<dl expr:class='data:post.avatarIndentClass' id='comments-block'>
<b:loop values='data:post.comments' var='comment'>
<dt expr:class='&quot;comment-author &quot; + data:comment.authorClass' expr:id='data:comment.anchorName'>
<b:if cond='data:comment.favicon'>
<img expr:src='data:comment.favicon' height='16px' style='margin-bottom:-2px;' width='16px'/>
</b:if>
<a expr:name='data:comment.anchorName'/>
<b:if cond='data:blog.enabledCommentProfileImages'>
<data:comment.authorAvatarImage/>
</b:if>
<b:if cond='data:comment.authorUrl'>
<a expr:href='data:comment.authorUrl' rel='nofollow'><data:comment.author/></a>
<b:else/>
<data:comment.author/>
</b:if>
<data:commentPostedByMsg/>
</dt>
<dd class='comment-body' expr:id='data:widget.instanceId + data:comment.cmtBodyIdPostfix'>
<b:if cond='data:comment.isDeleted'>
<span class='deleted-comment'><data:comment.body/></span>
<b:else/>
<p>
<data:comment.body/>
</p>
</b:if>
</dd>
<dd class='comment-footer'>
<span class='comment-timestamp'>
<a expr:href='data:comment.url' title='comment permalink'>
<data:comment.timestamp/>
</a>
<b:include data='comment' name='commentDeleteIcon'/>
</span>
</dd>
</b:loop>
</dl>
</div>

<b:if cond='data:post.commentPagingRequired'>
<span class='paging-control-container'>
<a expr:class='data:post.oldLinkClass' expr:href='data:post.oldestLinkUrl'>
<data:post.oldestLinkText/>
</a>
<a expr:class='data:post.oldLinkClass' expr:href='data:post.olderLinkUrl'>
<data:post.olderLinkText/>
</a>
&#160;
<data:post.commentRangeText/>
&#160;
<a expr:class='data:post.newLinkClass' expr:href='data:post.newerLinkUrl'>
<data:post.newerLinkText/>
</a>
<a expr:class='data:post.newLinkClass' expr:href='data:post.newestLinkUrl'>
<data:post.newestLinkText/>
</a>
</span>
</b:if>

<p class='comment-footer'>
<b:if cond='data:post.embedCommentForm'>
<b:if cond='data:post.allowNewComments'>
<b:include data='post' name='comment-form'/>
<b:else/>
<data:post.noNewCommentsText/>
</b:if>
<b:elseif cond='data:post.allowComments'/>
<a expr:href='data:post.addCommentUrl' expr:onclick='data:post.addCommentOnclick'><data:postCommentMsg/></a>
</b:if>
</p>
</b:if>
<b:if cond='data:showCmtPopup'>
<div id='comment-popup'>
<iframe allowtransparency='true' frameborder='0' id='comment-actions' name='comment-actions' scrolling='no'>
</iframe>
</div>
</b:if>

<div id='backlinks-container'>
<div expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_backlinks-container&quot;'>
<b:include cond='data:post.showBacklinks' data='post' name='backlinks'/>
</div>
</div>
</div>
</b:includable>
<b:includable id='feedLinks'>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'> <!-- Blog feed links -->
<b:if cond='data:feedLinks'>
<div class='blog-feeds'>
<b:include data='feedLinks' name='feedLinksBody'/>
</div>
</b:if>

<b:else/> <!--Post feed links -->
<div class='post-feeds'>
<b:loop values='data:posts' var='post'>
<b:include cond='data:post.allowComments and data:post.feedLinks' data='post.feedLinks' name='feedLinksBody'/>
</b:loop>
</div>
</b:if>
</b:includable>
<b:includable id='feedLinksBody' var='links'>
<div class='feed-links'>
<data:feedLinksMsg/>
<b:loop values='data:links' var='f'>
<a class='feed-link' expr:href='data:f.url' expr:type='data:f.mimeType' target='_blank'><data:f.name/> (<data:f.feedType/>)</a>
</b:loop>
</div>
</b:includable>
<b:includable id='iframe_comments' var='post'>

<b:if cond='data:post.allowIframeComments'>
<script expr:src='data:post.iframeCommentSrc' type='text/javascript'/>
<div class='cmt_iframe_holder' expr:data-href='data:post.url.canonical' expr:data-viewtype='data:post.viewType'/>

<b:if cond='data:post.embedCommentForm == &quot;false&quot;'>
<a expr:href='data:post.addCommentUrl' expr:onclick='data:post.addCommentOnclick'><data:postCommentMsg/></a>
</b:if>
</b:if>
</b:includable>
<b:includable id='mobile-index-post' var='post'>
<div class='mobile-date-outer date-outer'>
<b:if cond='data:post.dateHeader'>
<div class='date-header'>
<span><data:post.dateHeader/></span>
</div>
</b:if>

<div class='mobile-post-outer'>
<a expr:href='data:post.url'>
<h3 class='mobile-index-title entry-title' itemprop='name'>
<data:post.title/>
</h3>

<div class='mobile-index-arrow'>&amp;rsaquo;</div>

<div class='mobile-index-contents'>
<b:if cond='data:post.thumbnailUrl'>
<div class='mobile-index-thumbnail'>
<div class='Image'>
<img expr:src='data:post.thumbnailUrl'/>
</div>
</div>
</b:if>

<div class='post-body'>
<b:if cond='data:post.snippet'><data:post.snippet/></b:if>
</div>
</div>

<div style='clear: both;'/>
</a>

<div class='mobile-index-comment'>
<b:include cond='data:blog.pageType != &quot;static_page&quot; and data:post.allowComments and data:post.numComments != 0' data='post' name='comment_count_picker'/>
</div>
</div>
</div>
</b:includable>
<b:includable id='mobile-main' var='top'>
<!-- posts -->
<div class='blog-posts hfeed'>

<b:include data='top' name='status-message'/>

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
<b:loop values='data:posts' var='post'>
<b:include data='post' name='mobile-index-post'/>
</b:loop>
<b:else/>
<b:loop values='data:posts' var='post'>
<b:include data='post' name='mobile-post'/>
</b:loop>
</b:if>
</div>

<b:include name='mobile-nextprev'/>
</b:includable>
<b:includable id='mobile-nextprev'>
<div class='blog-pager' id='blog-pager'>
<b:if cond='data:newerPageUrl'>
<div class='mobile-link-button' id='blog-pager-newer-link'>
<a class='blog-pager-newer-link' expr:href='data:newerPageUrl' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_blog-pager-newer-link&quot;' expr:title='data:newerPageTitle'>&amp;lsaquo;</a>
</div>
</b:if>

<b:if cond='data:olderPageUrl'>
<div class='mobile-link-button' id='blog-pager-older-link'>
<a class='blog-pager-older-link' expr:href='data:olderPageUrl' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_blog-pager-older-link&quot;' expr:title='data:olderPageTitle'>&amp;rsaquo;</a>
</div>
</b:if>

<div class='mobile-link-button' id='blog-pager-home-link'>
<a class='home-link' expr:href='data:blog.homepageUrl'><data:homeMsg/></a>
</div>

<div class='mobile-desktop-link'>
<a class='home-link' expr:href='data:desktopLinkUrl'><data:desktopLinkMsg/></a>
</div>

</div>
<div class='clear'/>
</b:includable>
<b:includable id='mobile-post' var='post'>
<div class='date-outer'>
<b:if cond='data:post.dateHeader'>
<h2 class='date-header'><span><data:post.dateHeader/></span></h2>
</b:if>
<div class='date-posts'>
<div class='post-outer'>

<div class='post hentry uncustomized-post-template' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.org/BlogPosting'>
<b:if cond='data:post.thumbnailUrl'>
<meta expr:content='data:post.thumbnailUrl' itemprop='image_url'/>
</b:if>
<meta expr:content='data:blog.blogId' itemprop='blogId'/>
<meta expr:content='data:post.id' itemprop='postId'/>

<a expr:name='data:post.id'/>
<b:if cond='data:post.title'>
<h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
<b:if cond='data:post.link'>
<a expr:href='data:post.link'><data:post.title/></a>
<b:elseif cond='data:post.url and data:blog.url != data:post.url'/>
<a expr:href='data:post.url'><data:post.title/></a>
<b:else/>
<data:post.title/>
</b:if>
</h3>
</b:if>

<div class='post-header'>
<div class='post-header-line-1'/>
</div>

<div class='post-body entry-content' expr:id='&quot;post-body-&quot; + data:post.id' itemprop='articleBody'>
<data:post.body/>
<div style='clear: both;'/> <!-- clear for photos floats -->
</div>

<div class='post-footer'>
<div class='post-footer-line post-footer-line-1'>
<span class='post-author vcard'>
<b:if cond='data:top.showAuthor'>
<b:if cond='data:post.authorProfileUrl'>
<span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.org/Person'>
<meta expr:content='data:post.authorProfileUrl' itemprop='url'/>
<a expr:href='data:post.authorProfileUrl' rel='author' title='author profile'>
<span itemprop='name'><data:post.author/></span>
</a>
</span>
<b:else/>
<span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.org/Person'>
<span itemprop='name'><data:post.author/></span>
</span>
</b:if>
</b:if>
</span>

<span class='post-timestamp'>
<b:if cond='data:top.showTimestamp'>
<data:top.timestampLabel/>
<b:if cond='data:post.url'>
<meta expr:content='data:post.url.canonical' itemprop='url'/>
<a class='timestamp-link' expr:href='data:post.url' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' expr:title='data:post.timestampISO8601' itemprop='datePublished'><data:post.timestamp/></abbr></a>
</b:if>
</b:if>
</span>

<span class='post-comment-link'>
<b:include cond='data:blog.pageType not in {&quot;item&quot;,&quot;static_page&quot;} and data:post.allowComments' data='post' name='comment_count_picker'/>
</span>
</div>

<div class='post-footer-line post-footer-line-2'>
<b:if cond='data:top.showMobileShare'>
<div class='mobile-link-button goog-inline-block' id='mobile-share-button'>
<a href='javascript:void(0);'><data:shareMsg/></a>
</div>
</b:if>
<b:if cond='data:top.showDummy'>
<div class='goog-inline-block dummy-container'><data:post.dummyTag/></div>
</b:if>
</div>

</div>
</div>

<b:include cond='data:blog.pageType in {&quot;static_page&quot;,&quot;item&quot;}' data='post' name='comment_picker'/>
</div>
</div>
</div>
</b:includable>
<b:includable id='nextprev'>
<div class='blog-pager' id='blog-pager'>
<b:if cond='data:newerPageUrl'>
<span id='blog-pager-newer-link'>
<a class='blog-pager-newer-link' expr:href='data:newerPageUrl' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_blog-pager-newer-link&quot;' expr:title='data:newerPageTitle'><data:newerPageTitle/></a>
</span>
</b:if>

<b:if cond='data:olderPageUrl'>
<span id='blog-pager-older-link'>
<a class='blog-pager-older-link' expr:href='data:olderPageUrl' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_blog-pager-older-link&quot;' expr:title='data:olderPageTitle'><data:olderPageTitle/></a>
</span>
</b:if>

<a class='home-link' expr:href='data:blog.homepageUrl'><data:homeMsg/></a>

<b:if cond='data:mobileLinkUrl'>
<div class='blog-mobile-link'>
<a expr:href='data:mobileLinkUrl'><data:mobileLinkMsg/></a>
</div>
</b:if>

</div>
<div class='clear'/>
</b:includable>
<b:includable id='post' var='post'>
<div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.org/BlogPosting'>
<b:if cond='data:post.firstImageUrl'>
<meta expr:content='data:post.firstImageUrl' itemprop='image_url'/>
</b:if>
<meta expr:content='data:blog.blogId' itemprop='blogId'/>
<meta expr:content='data:post.id' itemprop='postId'/>

<a expr:name='data:post.id'/>
<b:if cond='data:post.title'>
<h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
<b:if cond='data:post.link or (data:post.url and data:blog.url != data:post.url)'>
<a expr:href='data:post.link ? data:post.link : data:post.url'><data:post.title/></a>
<b:else/>
<data:post.title/>
</b:if>
</h3>
</b:if>

<div class='post-header'>
<div class='post-header-line-1'/>
</div>

<!-- Then use the post body as the schema.org description, for good G+/FB snippeting. -->
<div class='post-body entry-content' expr:id='&quot;post-body-&quot; + data:post.id' expr:itemprop='(data:blog.metaDescription ? &quot;&quot; : &quot;description &quot;) + &quot;articleBody&quot;'>
<data:post.body/>
<div style='clear: both;'/> <!-- clear for photos floats -->
</div>

<b:if cond='data:post.hasJumpLink'>
<div class='jump-link'>
<a expr:href='data:post.url + &quot;#more&quot;' expr:title='data:post.title'><data:post.jumpText/></a>
</div>
</b:if>

<div class='post-footer'>
<div class='post-footer-line post-footer-line-1'>
<span class='post-author vcard'>
<b:if cond='data:top.showAuthor'>
<data:top.authorLabel/>
<b:if cond='data:post.authorProfileUrl'>
<span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.org/Person'>
<meta expr:content='data:post.authorProfileUrl' itemprop='url'/>
<a class='g-profile' expr:href='data:post.authorProfileUrl' rel='author' title='author profile'>
<span itemprop='name'><data:post.author/></span>
</a>
</span>
<b:else/>
<span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.org/Person'>
<span itemprop='name'><data:post.author/></span>
</span>
</b:if>
</b:if>
</span>

<span class='post-timestamp'>
<b:if cond='data:top.showTimestamp'>
<data:top.timestampLabel/>
<b:if cond='data:post.url'>
<meta expr:content='data:post.url.canonical' itemprop='url'/>
<a class='timestamp-link' expr:href='data:post.url' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' expr:title='data:post.timestampISO8601' itemprop='datePublished'><data:post.timestamp/></abbr></a>
</b:if>
</b:if>
</span>

<span class='reaction-buttons'>
<b:if cond='data:top.showReactions'>
<table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'><tr>
<td class='reactions-label-cell' nowrap='nowrap' valign='top' width='1%'>
<span class='reactions-label'>
<data:top.reactionsLabel/></span>&#160;</td>
<td><iframe allowtransparency='true' class='reactions-iframe' expr:src='data:post.reactionsUrl' frameborder='0' name='reactions' scrolling='no'/></td>
</tr></table>
</b:if>
</span>

<span class='post-comment-link'>
<b:include cond='data:blog.pageType not in {&quot;item&quot;,&quot;static_page&quot;} and data:post.allowComments' data='post' name='comment_count_picker'/>
</span>

<!-- backlinks -->
<span class='post-backlinks post-comment-link'>
<b:if cond='data:blog.pageType not in {&quot;item&quot;,&quot;static_page&quot;} and data:post.showBacklinks'>
<a class='comment-link' expr:href='data:post.url + &quot;#links&quot;'><data:top.backlinkLabel/></a>
</b:if>
</span>

<span class='post-icons'>
<!-- email post links -->
<b:if cond='data:post.emailPostUrl'>
<span class='item-action'>
<a expr:href='data:post.emailPostUrl' expr:title='data:top.emailPostMsg'>
<img alt='' class='icon-action' height='13' src='https://resources.blogblog.com/img/icon18_email.gif' width='18'/>
</a>
</span>
</b:if>

<!-- quickedit pencil -->
<b:include data='post' name='postQuickEdit'/>
</span>

<!-- share buttons -->
<div class='post-share-buttons goog-inline-block'>
<b:include cond='data:post.sharePostUrl' data='post' name='shareButtons'/>
</div>

</div>

<div class='post-footer-line post-footer-line-2'>
<span class='post-labels'>
<b:if cond='data:top.showPostLabels and data:post.labels'>
<data:postLabelsLabel/>
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
<a expr:href='data:label.url' rel='tag'><data:label.name/></a><b:if cond='not data:label.isLast'>,</b:if>
</b:loop>
</b:if>
</span>
</div>

<div class='post-footer-line post-footer-line-3'>
<span class='post-location'>
<b:if cond='data:top.showLocation and data:post.location'>
<data:postLocationLabel/>
<a expr:href='data:post.location.mapsUrl' target='_blank'><data:post.location.name/></a>
</b:if>
</span>
</div>
<b:if cond='data:post.authorAboutMe'>
<div class='author-profile' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.org/Person'>
<b:if cond='data:post.authorPhoto.url'>
<img expr:src='data:post.authorPhoto.url' itemprop='image' width='50px'/>
</b:if>
<div>
<a class='g-profile' expr:href='data:post.authorProfileUrl' itemprop='url' rel='author' title='author profile'>
<span itemprop='name'><data:post.author/></span>
</a>
</div>
<span itemprop='description'><data:post.authorAboutMe/></span>
</div>
</b:if>
</div>
</div>
</b:includable>
<b:includable id='postQuickEdit' var='post'>
<b:if cond='data:post.editUrl'>
<span expr:class='&quot;item-control &quot; + data:post.adminClass'>
<a expr:href='data:post.editUrl' expr:title='data:top.editPostMsg'>
<img alt='' class='icon-action' height='18' src='https://resources.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif' width='18'/>
</a>
</span>
</b:if>
</b:includable>
<b:includable id='shareButtons' var='post'>
<b:if cond='data:top.showEmailButton'><a class='goog-inline-block share-button sb-email' expr:href='data:post.sharePostUrl + &quot;&amp;target=email&quot;' expr:title='data:top.emailThisMsg' target='_blank'><span class='share-button-link-text'><data:top.emailThisMsg/></span></a></b:if><b:if cond='data:top.showBlogThisButton'><a class='goog-inline-block share-button sb-blog' expr:href='data:post.sharePostUrl + &quot;&amp;target=blog&quot;' expr:onclick='&quot;window.open(this.href, &quot;_blank&quot;, &quot;height=270,width=475&quot;); return false;&quot;' expr:title='data:top.blogThisMsg' target='_blank'><span class='share-button-link-text'><data:top.blogThisMsg/></span></a></b:if><b:if cond='data:top.showTwitterButton'><a class='goog-inline-block share-button sb-twitter' expr:href='data:post.sharePostUrl + &quot;&amp;target=twitter&quot;' expr:title='data:top.shareToTwitterMsg' target='_blank'><span class='share-button-link-text'><data:top.shareToTwitterMsg/></span></a></b:if><b:if cond='data:top.showFacebookButton'><a class='goog-inline-block share-button sb-facebook' expr:href='data:post.sharePostUrl + &quot;&amp;target=facebook&quot;' expr:onclick='&quot;window.open(this.href, &quot;_blank&quot;, &quot;height=430,width=640&quot;); return false;&quot;' expr:title='data:top.shareToFacebookMsg' target='_blank'><span class='share-button-link-text'><data:top.shareToFacebookMsg/></span></a></b:if><b:if cond='data:top.showPinterestButton'><a class='goog-inline-block share-button sb-pinterest' expr:href='data:post.sharePostUrl + &quot;&amp;target=pinterest&quot;' expr:title='data:top.shareToPinterestMsg' target='_blank'><span class='share-button-link-text'><data:top.shareToPinterestMsg/></span></a></b:if><b:if cond='data:top.showPlusOne'><div class='goog-inline-block google-plus-share-container'><data:post.googlePlusShareTag/></div></b:if>
</b:includable>
<b:includable id='status-message'>
<b:if cond='data:navMessage'>
<div class='status-msg-wrap'>
<div class='status-msg-body'>
<data:navMessage/>
</div>
<div class='status-msg-border'>
<div class='status-msg-bg'>
<div class='status-msg-hidden'><data:navMessage/></div>
</div>
</div>
</div>
<div style='clear: both;'/>
</b:if>
</b:includable>
<b:includable id='threaded-comment-form' var='post'>
<div class='comment-form'>
<a name='comment-form'/>
<b:if cond='data:mobile'>
<p><data:blogCommentMessage/></p>
<data:blogTeamBlogMessage/>
<a expr:href='data:post.commentFormIframeSrc' id='comment-editor-src'/>
<iframe allowtransparency='true' class='blogger-iframe-colorize blogger-comment-from-post' expr:height='data:cmtIframeInitialHeight' frameborder='0' id='comment-editor' name='comment-editor' src='' style='display: none' width='100%'/>
<b:else/>
<p><data:blogCommentMessage/></p>
<data:blogTeamBlogMessage/>
<a expr:href='data:post.commentFormIframeSrc' id='comment-editor-src'/>
<iframe allowtransparency='true' class='blogger-iframe-colorize blogger-comment-from-post' expr:height='data:cmtIframeInitialHeight' frameborder='0' id='comment-editor' name='comment-editor' src='' width='100%'/>
</b:if>
<data:post.cmtfpIframe/>
<script type='text/javascript'>
BLOG_CMT_createIframe(&#39;<data:post.appRpcRelayPath/>&#39;);
</script>
</div>
</b:includable>
<b:includable id='threaded_comment_js' var='post'>
<script async='async' expr:src='data:post.commentSrc' type='text/javascript'/>

<script type='text/javascript'>
(function() {
var items = <data:post.commentJso/>;
var msgs = <data:post.commentMsgs/>;
var config = <data:post.commentConfig/>;

// <![CDATA[
var cursor = null;
if (items && items.length > 0) {
cursor = parseInt(items[items.length - 1].timestamp) + 1;
}

var bodyFromEntry = function(entry) {
if (entry.gd$extendedProperty) {
for (var k in entry.gd$extendedProperty) {
if (entry.gd$extendedProperty[k].name == 'blogger.contentRemoved') {
return '<span class="deleted-comment">' + entry.content.$t + '</span>';
}
}
}
return entry.content.$t;
}

var parse = function(data) {
cursor = null;
var comments = [];
if (data && data.feed && data.feed.entry) {
for (var i = 0, entry; entry = data.feed.entry[i]; i++) {
var comment = {};
// comment ID, parsed out of the original id format
var id = /blog-(d+).post-(d+)/.exec(entry.id.$t);
comment.id = id ? id[2] : null;
comment.body = bodyFromEntry(entry);
comment.timestamp = Date.parse(entry.published.$t) + '';
if (entry.author && entry.author.constructor === Array) {
var auth = entry.author[0];
if (auth) {
comment.author = {
name: (auth.name ? auth.name.$t : undefined),
profileUrl: (auth.uri ? auth.uri.$t : undefined),
avatarUrl: (auth.gd$image ? auth.gd$image.src : undefined)
};
}
}
if (entry.link) {
if (entry.link[2]) {
comment.link = comment.permalink = entry.link[2].href;
}
if (entry.link[3]) {
var pid = /.*comments/default/(d+)?.*/.exec(entry.link[3].href);
if (pid && pid[1]) {
comment.parentId = pid[1];
}
}
}
comment.deleteclass = 'item-control blog-admin';
if (entry.gd$extendedProperty) {
for (var k in entry.gd$extendedProperty) {
if (entry.gd$extendedProperty[k].name == 'blogger.itemClass') {
comment.deleteclass += ' ' + entry.gd$extendedProperty[k].value;
} else if (entry.gd$extendedProperty[k].name == 'blogger.displayTime') {
comment.displayTime = entry.gd$extendedProperty[k].value;
}
}
}
comments.push(comment);
}
}
return comments;
};

var paginator = function(callback) {
if (hasMore()) {
var url = config.feed + '?alt=json&v=2&orderby=published&reverse=false&max-results=50';
if (cursor) {
url += '&published-min=' + new Date(cursor).toISOString();
}
window.bloggercomments = function(data) {
var parsed = parse(data);
cursor = parsed.length < 50 ? null
: parseInt(parsed[parsed.length - 1].timestamp) + 1
callback(parsed);
window.bloggercomments = null;
}
url += '&callback=bloggercomments';
var script = document.createElement('script');
script.type = 'text/javascript';
script.src = url;
document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(script);
}
};
var hasMore = function() {
return !!cursor;
};
var getMeta = function(key, comment) {
if ('iswriter' == key) {
var matches = !!comment.author
&& comment.author.name == config.authorName
&& comment.author.profileUrl == config.authorUrl;
return matches ? 'true' : '';
} else if ('deletelink' == key) {
return config.baseUri + '/delete-comment.g?blogID='
+ config.blogId + '&postID=' + comment.id;
} else if ('deleteclass' == key) {
return comment.deleteclass;
}
return '';
};

var replybox = null;
var replyUrlParts = null;
var replyParent = undefined;

var onReply = function(commentId, domId) {
if (replybox == null) {
// lazily cache replybox, and adjust to suit this style:
replybox = document.getElementById('comment-editor');
if (replybox != null) {
replybox.height = '250px';
replybox.style.display = 'block';
replyUrlParts = replybox.src.split('#');
}
}
if (replybox && (commentId !== replyParent)) {
replybox.src = '';
document.getElementById(domId).insertBefore(replybox, null);
replybox.src = replyUrlParts[0]
+ (commentId ? '&parentID=' + commentId : '')
+ '#' + replyUrlParts[1];
replyParent = commentId;
}
};

var hash = (window.location.hash || '#').substring(1);
var startThread, targetComment;
if (/^comment-form_/.test(hash)) {
startThread = hash.substring('comment-form_'.length);
} else if (/^c[0-9]+$/.test(hash)) {
targetComment = hash.substring(1);
}

// Configure commenting API:
var configJso = {
'maxDepth': config.maxThreadDepth
};
var provider = {
'id': config.postId,
'data': items,
'loadNext': paginator,
'hasMore': hasMore,
'getMeta': getMeta,
'onReply': onReply,
'rendered': true,
'initComment': targetComment,
'initReplyThread': startThread,
'config': configJso,
'messages': msgs
};

var render = function() {
if (window.goog && window.goog.comments) {
var holder = document.getElementById('comment-holder');
window.goog.comments.render(holder, provider);
}
};

// render now, or queue to render when library loads:
if (window.goog && window.goog.comments) {
render();
} else {
window.goog = window.goog || {};
window.goog.comments = window.goog.comments || {};
window.goog.comments.loadQueue = window.goog.comments.loadQueue || [];
window.goog.comments.loadQueue.push(render);
}
})();
// ]]>
</script>
</b:includable>
<b:includable id='threaded_comments' var='post'>
<div class='comments' id='comments'>
<a name='comments'/>
<h4><data:post.commentLabelFull/>:</h4>

<div class='comments-content'>
<b:include cond='data:post.embedCommentForm' data='post' name='threaded_comment_js'/>
<div id='comment-holder'>
<data:post.commentHtml/>
</div>
</div>

<p class='comment-footer'>
<b:if cond='data:post.allowNewComments'>
<b:include data='post' name='threaded-comment-form'/>
<b:else/>
<data:post.noNewCommentsText/>
</b:if>
</p>

<b:if cond='data:showCmtPopup'>
<div id='comment-popup'>
<iframe allowtransparency='true' frameborder='0' id='comment-actions' name='comment-actions' scrolling='no'>
</iframe>
</div>
</b:if>

<div id='backlinks-container'>
<div expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_backlinks-container&quot;'>
<b:include cond='data:post.showBacklinks' data='post' name='backlinks'/>
</div>
</div>
</div>
</b:includable>
</b:widget>
</b:section>
</div>
&lt;!--</body>--&gt; &lt;/body&gt;
</html>

2 bình luận trên “Mẫu Template Blogspot rút gọn để phát triển landing page hoặc template mobile

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Liên Hệ

Tp Mỹ Tho, Tiền Giang

0919 344 644