• Đăng ký
  • Đăng nhập

Cách tạo site map với loại bỏ label không cần thiết

📅 — 👀 1137 — 👦

Trang này có hữu ích không?

👍 Có (26)        👎 Không (34)


Chào các bạn, trong quá trình phát triển trang thichcode.net thì thấy website thiếu phần site map. Site Map là rất cần thiết cho 1 một website. Lợi ích cụ thể là giúp cho người dùng duyệt web tiện lợi, xem nhanh được cách tiêu đề bài viết, ngoài ra nếu website có site map thì giúp google index nhanh hơn, điều này cải thiện seo cho website.

Điều cần chú ý:
- Các bạn xem chú ý dòng if (all_tl.indexOf(c) != -1), đây là dòng kiểm tra label có trong mảng all_tl đã định nghĩa trước đó thì mới lấy bài viết cho site map. Trong demo thì mình loại bỏ label tác giả. Còn mặc định trong code thì mình vô hiệu hóa dòng này đi.

Sau đây là đoạn code:

<script>

    var postTitle = new Array();

    var postUrl = new Array();

    var postPublished = new Array();

    var postDate = new Array();

    var postLabels = new Array();

    var postRecent = new Array();

    var sortBy = "titleasc";

    var tocLoaded = false;

    var numChars = 250;

    var postFilter = "";

    var numberfeed = 0;    function bloggersitemap(a) {

        function b() {

            if ("entry" in a.feed) {

                var d = a.feed.entry.length;

                numberfeed = d;

                ii = 0;

                for (var h = 0; h < d; h++) {

                    var n = a.feed.entry[h];

                    var e = n.title.$t;

                    var m = n.published.$t.substring(0, 10);

                    var j;

                    for (var g = 0; g < n.link.length; g++) {

                        if (n.link[g].rel == "alternate") {

                            j = n.link[g].href;

                            break

                        }

                    }

                    var o = "";

                    for (var g = 0; g < n.link.length; g++) {

                        if (n.link[g].rel == "enclosure") {

                            o = n.link[g].href;

                            break

                        }

                    }

                    var c = "";

                    if ("category" in n) {

                        for (var g = 0; g < n.category.length; g++) {

                            c = n.category[g].term;

                            var f = c.lastIndexOf(";");

                            if (f != -1) {

                                c = c.substring(0, f)

                            }

                            //Đây là điều kiện kiểm tra bài viết thuộc label có trong mảng all_tl

                            /*if (all_tl.indexOf(c) != -1) {*/

                                postLabels[ii] = c;

                                postTitle[ii] = e;

                                postDate[ii] = m;

                                postUrl[ii] = j;

                                postPublished[ii] = o;

                                if (h < 10) {

                                    postRecent[ii] = true

                                } else {

                                    postRecent[ii] = false

                                }

                                ii = ii + 1

                            /*}*/

                        }

                    }

                }

            }

        }

        b();

        sortBy = "titleasc";

        sortPosts(sortBy);

        sortlabel();

        tocLoaded = true;

        displayToc2();

    }    function filterPosts(a) {

        scroll(0, 0);

        postFilter = a;

        displayToc(postFilter)

    }    function allPosts() {

        sortlabel();

        postFilter = "";

        displayToc(postFilter)

    }    function sortPosts(d) {

        function c(e, g) {

            var f = postTitle[e];

            postTitle[e] = postTitle[g];

            postTitle[g] = f;

            var f = postDate[e];

            postDate[e] = postDate[g];

            postDate[g] = f;

            var f = postUrl[e];

            postUrl[e] = postUrl[g];

            postUrl[g] = f;

            var f = postLabels[e];

            postLabels[e] = postLabels[g];

            postLabels[g] = f;

            var f = postPublished[e];

            postPublished[e] = postPublished[g];

            postPublished[g] = f;

            var f = postRecent[e];

            postRecent[e] = postRecent[g];

            postRecent[g] = f

        }

        for (var b = 0; b < postTitle.length - 1; b++) {

            for (var a = b + 1; a < postTitle.length; a++) {

                if (d == "titleasc") {

                    if (postTitle[b] > postTitle[a]) {

                        c(b, a)

                    }

                }

                if (d == "titledesc") {

                    if (postTitle[b] < postTitle[a]) {

                        c(b, a)

                    }

                }

                if (d == "dateoldest") {

                    if (postDate[b] > postDate[a]) {

                        c(b, a)

                    }

                }

                if (d == "datenewest") {

                    if (postDate[b] < postDate[a]) {

                        c(b, a)

                    }

                }

                if (d == "orderlabel") {

                    if (postLabels[b] > postLabels[a]) {

                        c(b, a)

                    }

                }

            }

        }

    }    function sortlabel() {

        sortBy = "orderlabel";

        sortPosts(sortBy);

        var a = 0;

        var b = 0;

        while (b < postTitle.length) {

            temp1 = postLabels[b];

            firsti = a;

            do {

                a = a + 1

            } while (postLabels[a] == temp1);

            b = a;

            sortPosts2(firsti, a);

            if (b > postTitle.length) {

                break

            }

        }

    }    function sortPosts2(d, c) {

        function e(f, h) {

            var g = postTitle[f];

            postTitle[f] = postTitle[h];

            postTitle[h] = g;

            var g = postDate[f];

            postDate[f] = postDate[h];

            postDate[h] = g;

            var g = postUrl[f];

            postUrl[f] = postUrl[h];

            postUrl[h] = g;

            var g = postLabels[f];

            postLabels[f] = postLabels[h];

            postLabels[h] = g;

            var g = postPublished[f];

            postPublished[f] = postPublished[h];

            postPublished[h] = g;

            var g = postRecent[f];

            postRecent[f] = postRecent[h];

            postRecent[h] = g

        }

        for (var b = d; b < c - 1; b++) {

            for (var a = b + 1; a < c; a++) {

                if (postTitle[b] > postTitle[a]) {

                    e(b, a)

                }

            }

        }

    }    function displayToc(a) {

        var l = 0;

        var h = "";

        var e = "Post Title";

        var m = "Click to sort by title";

        var d = "Date";

        var k = "Click to sort by date";

        var c = "Category";

        var j = "";

        if (sortBy == "titleasc") {

            m += " (descending)";

            k += " (newest first)"

        }

        if (sortBy == "titledesc") {

            m += " (ascending)";

            k += " (newest first)"

        }

        if (sortBy == "dateoldest") {

            m += " (ascending)";

            k += " (newest first)"

        }

        if (sortBy == "datenewest") {

            m += " (ascending)";

            k += " (oldest first)"

        }

        if (postFilter != "") {

            j = "Click to view all"

        }

        h += "<table>";

        h += "

<tr>";

        h += '<td class="header1">';

        h += '<a href="javascript:toggleTitleSort();" title="' + m + '">' + e + "</a>";

        h += "</td>";

        h += '<td class="header2">';

        h += '<a href="javascript:toggleDateSort();" title="' + k + '">' + d + "</a>";

        h += "</td>";

        h += '<td class="header3">';

        h += '<a href="javascript:allPosts();" title="' + j + '">' + c + "</a>";

        h += "</td>";

        h += '<td class="header4">';

        h += "Read all";

        h += "</td>";

        h += "</tr>

";

        for (var g = 0; g < postTitle.length; g++) {

            if (a == "") {

                h += '<tr><td class="entry1"><a href="' + postUrl[g] + '">' + postTitle[g] + '</a></td><td class="entry2">' + postDate[g] + '</td><td class="entry3">' + postLabels[g] + '</td><td class="entry4"><a href="' + postPublished[g] + '">Read</a></td></tr>

';

                l++

            } else {

                z = postLabels[g].lastIndexOf(a);

                if (z != -1) {

                    h += '

<tr><td class="entry1"><a href="' + postUrl[g] + '">' + postTitle[g] + '</a></td><td class="entry2">' + postDate[g] + '</td><td class="entry3">' + postLabels[g] + '</td><td class="entry4"><a href="' + postPublished[g] + '">Read</a></td></tr>

';

                    l++

                }

            }

        }

        h += "</table>

";

        if (l == postTitle.length) {

            var f = '<span class="toc-note">Show All ' + postTitle.length + " Posts<br/></span>"

        } else {

            var f = '<span class="toc-note">Show ' + l + " posts by category '";

            f += postFilter + "' the " + postTitle.length + " Total Posts<br/></span>"

        }

        var b = document.getElementById("toc");

        b.innerHTML = f + h

    }    function displayToc2() {

        var a = 0;

        var b = 0;

        while (b < postTitle.length) {

            temp1 = postLabels[b];

            document.write("<p/>");

            document.write('<p class="labels">

<a href="/search/label/' + temp1 + '">Truyện ' + temp1 + "</a></p>

<ol>");

            firsti = a;

            do {

                document.write("

<li>");

                document.write('<a class="post-titles" href="' + postUrl[a] + '">' + postTitle[a] + "</a>");

                if (postRecent[a] == true) {

                    document.write(' - <strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">New!</span></strong>')

                }

                document.write("</li>

");

                a = a + 1

            } while (postLabels[a] == temp1);

            b = a;

            document.write("</ol>

");

            sortPosts2(firsti, a);

            if (b > postTitle.length) {

                break

            }

        }

    }    function toggleTitleSort() {

        if (sortBy == "titleasc") {

            sortBy = "titledesc"

        } else {

            sortBy = "titleasc"

        }

        sortPosts(sortBy);

        displayToc(postFilter)

    }    function toggleDateSort() {

        if (sortBy == "datenewest") {

            sortBy = "dateoldest"

        } else {

            sortBy = "datenewest"

        }

        sortPosts(sortBy);

        displayToc(postFilter)

    }    function showToc() {

        if (tocLoaded) {

            displayToc(postFilter);

            var a = document.getElementById("toclink")

        } else {

            alert("Just wait... TOC is loading")

        }

    }    function hideToc() {

        var a = document.getElementById("toc");

        a.innerHTML = "";

        var b = document.getElementById("toclink");

        b.innerHTML = '<a href="#" onclick="scroll(0,0); showToc(); Effect.toggle('toc-result','blind');">?? Display Table of Contents</a> <img src="http://1.bp.blogspot.com/-_VZwBpHw_SI/UrXvLbFxacI/AAAAAAAAFiQ/ZGqWZUZesCI/s1600/new_icon.gif"/>'

    }    function looptemp2() {

        for (var a = 0; a < numberfeed; a++) {

            document.write("<br>");

            document.write('Post Link : <a href="' + postUrl[a] + '">' + postTitle[a] + "</a><br>");

            document.write('Read all : <a href="' + postPublished[a] + '">' + postTitle[a] + "</a><br>");

            document.write("<br>")

        }

    };

</script>

<script src="/feeds/posts/default?max-results=150&amp;alt=json-in-script&amp;callback=bloggersitemap"></script>

Trả lời


📁 Blogspot, Code Demo