Code tạo và lưu Thời Khóa Biểu bằng Javascrpit

📅 — 👀 1425 — 👦

Trang này có hữu ích không?

👍 Có (165)        👎 Không (160)


Có bạn hỏi mình muốn lưu thời khóa biểu trên Blogspot được không ? Mình trả lời luôn là được.

Cơ chế hoạt động như sau :
1/ Tạo mảng các tên các môn học.
2/ Kiểm tra nếu chưa có cookie arr_monhoc thì lưu vào, còn nếu có thì load mảng này ra.
Nói ra, thì với cách này, mỗi máy sẽ lưu vào arr_monhoc, còn nếu bạn muốn phát triển cho thêm nhiều người cùng dùng thì bình luận bên dưới, mình sẽ mổ xẻ cho các bạn.

Xem Demo:

Buổi sáng
THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7

CODE:

<script>    /* Đây là plugin cookie */    (function(factory) {        if (typeof define === 'function' && define.amd) {            // AMD (Register as an anonymous module)            define(['jquery'], factory);        } else if (typeof exports === 'object') {            // Node/CommonJS            module.exports = factory(require('jquery'));        } else {            // Browser globals            factory(jQuery);        }    }(function($) {        var pluses = /+/g;        function encode(s) {            return config.raw ? s : encodeURIComponent(s);        }        function decode(s) {            return config.raw ? s : decodeURIComponent(s);        }        function stringifyCookieValue(value) {            return encode(config.json ? JSON.stringify(value) : String(value));        }        function parseCookieValue(s) {            if (s.indexOf('"') === 0) {                // This is a quoted cookie as according to RFC2068, unescape...                s = s.slice(1, -1).replace(/\"/g, '"').replace(/\\/g, '\');            }            try {                // Replace server-side written pluses with spaces.                // If we can't decode the cookie, ignore it, it's unusable.                // If we can't parse the cookie, ignore it, it's unusable.                s = decodeURIComponent(s.replace(pluses, ' '));                return config.json ? JSON.parse(s) : s;            } catch (e) {}        }        function read(s, converter) {            var value = config.raw ? s : parseCookieValue(s);            return $.isFunction(converter) ? converter(value) : value;        }        var config = $.cookie = function(key, value, options) {            // Write            if (arguments.length > 1 && !$.isFunction(value)) {                options = $.extend({}, config.defaults, options);                if (typeof options.expires === 'number') {                    var days = options.expires,                        t = options.expires = new Date();                    t.setMilliseconds(t.getMilliseconds() + days * 864e+5);                }                return (document.cookie = [                    encode(key), '=', stringifyCookieValue(value),                    options.expires ? '; expires=' + options.expires.toUTCString() : '', // use expires attribute, max-age is not supported by IE                    options.path ? '; path=' + options.path : '',                    options.domain ? '; domain=' + options.domain : '',                    options.secure ? '; secure' : ''                ].join(''));            }            // Read            var result = key ? undefined : {},                // To prevent the for loop in the first place assign an empty array                // in case there are no cookies at all. Also prevents odd result when                // calling $.cookie().                cookies = document.cookie ? document.cookie.split('; ') : [],                i = 0,                l = cookies.length;            for (; i < l; i++) {                var parts = cookies[i].split('='),                    name = decode(parts.shift()),                    cookie = parts.join('=');                if (key === name) {                    // If second argument (value) is a function it's a converter...                    result = read(cookie, value);                    break;                }                // Prevent storing a cookie that we couldn't decode.                if (!key && (cookie = read(cookie)) !== undefined) {                    result[name] = cookie;                }            }            return result;        };        config.defaults = {};        $.removeCookie = function(key, options) {            // Must not alter options, thus extending a fresh object...            $.cookie(key, '', $.extend({}, options, {                expires: -1            }));            return !$.cookie(key);        };    }));    /* Kết thúc plugin cookie */</script><table id='buoisang'>    <tr>        <td colspan='6' style='font-weight: bold;font-size: 30px;'>Buổi sáng</td>    </tr>    <tr>        <td>THỨ 2</td>        <td>THỨ 3</td>        <td>THỨ 4</td>        <td>THỨ 5</td>        <td>THỨ 6</td>        <td>THỨ 7</td>    </tr>    <script>        var html = "";        //Tạo môn học tự động trên table        var k = 1;        for (i = 0; i < 5; i++) {            for (var j = 0; j < 6; j++) {                html += "<td><input style='width:100%;' id='input" + k + "' type='text' value='Môn học " + i + j + "'/></td>";                k++;            }            html = "<tr>" + html + "</tr>";        }        //Tạo môn học tự động trên table        html += "<tr><td colspan='6' style='font-weight: bold;font-size: 30px;'>Buổi chiều</td></tr>";        for (i = 0; i < 5; i++) {            for (var j = 0; j < 6; j++) {                html += "<td><input style='width:100%;' id='input" + k + "' type='text' value='Môn học " + i + j + "'/></td>";                k++;            }            html = "<tr>" + html + "</tr>";        }        document.write(html);        //Kết thú ạo môn học tự động trên table        //Khai báo mảng môn học        var arr_monhoc = [];        //Kiểm tra cookie mảng môn học, nếu có thì load, còn không thì lưu mảng môn học mặc định        if (typeof $.cookie('arr_monhoc') === 'undefined') {            for (var i = 1; i < 61; i++) {                arr_monhoc.push($('#input' + i).val());            }            $.cookie('arr_monhoc', JSON.stringify(arr_monhoc), {                expires: 365            });        } else {            arr_monhoc = $.parseJSON($.cookie('arr_monhoc'));            $('table#buoisang input').each(function(i) {                $(this).val(arr_monhoc[i])            })        }        //Lưu mng môn hc khi click        function LuuMonHoc() {            $.removeCookie('arr_monhoc');            arr_monhoc = [];            for (var i = 1; i < 61; i++) {                arr_monhoc.push($('#input' + i).val());            }            $.cookie('arr_monhoc', JSON.stringify(arr_monhoc), {                expires: 365            });            alert("Đã lưu môn hc thành công !");        }    </script></table><input type='button' value='Lưu thời khóa biễu' id='LuuTKB' onclick='LuuMonHoc();' />


📁 Code Demo