• Đăng ký
  • Đăng nhập

Code tạo và lưu Thời Khóa Biểu bằng Javascrpit

📅 — 👀 1607 — 👦

Trang này có hữu ích không?

👍 Có (27)        👎 Không (26)


Có bạn hỏi mình muốn lưu thời khóa biểu trên Blogspot được không ? Mình trả lời luôn là được.

Cơ chế hoạt động như sau :
1/ Tạo mảng các tên các môn học.
2/ Kiểm tra nếu chưa có cookie arr_monhoc thì lưu vào, còn nếu có thì load mảng này ra.
Nói ra, thì với cách này, mỗi máy sẽ lưu vào arr_monhoc, còn nếu bạn muốn phát triển cho thêm nhiều người cùng dùng thì bình luận bên dưới, mình sẽ mổ xẻ cho các bạn.

Xem Demo:

Buổi sáng
THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7

CODE:


<script>
    /* Đây là plugin cookie */
    (function(factory) {
        if (typeof define === 'function' && define.amd) {
            // AMD (Register as an anonymous module)
            define(['jquery'], factory);
        } else if (typeof exports === 'object') {
            // Node/CommonJS
            module.exports = factory(require('jquery'));
        } else {
            // Browser globals
            factory(jQuery);
        }

    }(function($) {
        var pluses = /+/g;

        function encode(s) {
            return config.raw ? s : encodeURIComponent(s);
        }

        function decode(s) {
            return config.raw ? s : decodeURIComponent(s);
        }

        function stringifyCookieValue(value) {
            return encode(config.json ? JSON.stringify(value) : String(value));
        }

        function parseCookieValue(s) {
            if (s.indexOf('"') === 0) {
                // This is a quoted cookie as according to RFC2068, unescape...
                s = s.slice(1, -1).replace(/\"/g, '"').replace(/\\/g, '\');
            }

            try {
                // Replace server-side written pluses with spaces.
                // If we can't decode the cookie, ignore it, it's unusable.
                // If we can't parse the cookie, ignore it, it's unusable.
                s = decodeURIComponent(s.replace(pluses, ' '));
                return config.json ? JSON.parse(s) : s;
            } catch (e) {}
        }

        function read(s, converter) {
            var value = config.raw ? s : parseCookieValue(s);
            return $.isFunction(converter) ? converter(value) : value;
        }

        var config = $.cookie = function(key, value, options) {
            // Write
            if (arguments.length > 1 && !$.isFunction(value)) {
                options = $.extend({}, config.defaults, options);
                if (typeof options.expires === 'number') {
                    var days = options.expires,
                        t = options.expires = new Date();
                    t.setMilliseconds(t.getMilliseconds() + days * 864e+5);
                }
                return (document.cookie = [
                    encode(key), '=', stringifyCookieValue(value),
                    options.expires ? '; expires=' + options.expires.toUTCString() : '', // use expires attribute, max-age is not supported by IE
                    options.path ? '; path=' + options.path : '',
                    options.domain ? '; domain=' + options.domain : '',
                    options.secure ? '; secure' : ''
                ].join(''));
            }

            // Read
            var result = key ? undefined : {},
                // To prevent the for loop in the first place assign an empty array
                // in case there are no cookies at all. Also prevents odd result when
                // calling $.cookie().
                cookies = document.cookie ? document.cookie.split('; ') : [],
                i = 0,
                l = cookies.length;

            for (; i < l; i++) {
                var parts = cookies[i].split('='),
                    name = decode(parts.shift()),
                    cookie = parts.join('=');

                if (key === name) {
                    // If second argument (value) is a function it's a converter...
                    result = read(cookie, value);
                    break;
                }

                // Prevent storing a cookie that we couldn't decode.
                if (!key && (cookie = read(cookie)) !== undefined) {
                    result[name] = cookie;
                }
            }
            return result;
        };

        config.defaults = {};
        $.removeCookie = function(key, options) {
            // Must not alter options, thus extending a fresh object...
            $.cookie(key, '', $.extend({}, options, {
                expires: -1
            }));
            return !$.cookie(key);
        };
    }));
    /* Kết thúc plugin cookie */
</script>
<table id='buoisang'>
    <tr>
        <td colspan='6' style='font-weight: bold;font-size: 30px;'>Buổi sáng</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>THỨ 2</td>
        <td>THỨ 3</td>
        <td>THỨ 4</td>
        <td>THỨ 5</td>
        <td>THỨ 6</td>
        <td>THỨ 7</td>
    </tr>
    <script>
        var html = "";
        //Tạo môn học tự động trên table
        var k = 1;
        for (i = 0; i < 5; i++) {
            for (var j = 0; j < 6; j++) {
                html += "<td><input style='width:100%;' id='input" + k + "' type='text' value='Môn học " + i + j + "'/></td>";
                k++;
            }
            html = "<tr>" + html + "</tr>";
        }

        //Tạo môn học tự động trên table
        html += "<tr><td colspan='6' style='font-weight: bold;font-size: 30px;'>Buổi chiều</td></tr>";
        for (i = 0; i < 5; i++) {
            for (var j = 0; j < 6; j++) {
                html += "<td><input style='width:100%;' id='input" + k + "' type='text' value='Môn học " + i + j + "'/></td>";
                k++;
            }
            html = "<tr>" + html + "</tr>";
        }
        document.write(html);
        //Kết thú ạo môn học tự động trên table

        //Khai báo mảng môn học
        var arr_monhoc = [];

        //Kiểm tra cookie mảng môn học, nếu có thì load, còn không thì lưu mảng môn học mặc định
        if (typeof $.cookie('arr_monhoc') === 'undefined') {
            for (var i = 1; i < 61; i++) {
                arr_monhoc.push($('#input' + i).val());
            }
            $.cookie('arr_monhoc', JSON.stringify(arr_monhoc), {
                expires: 365
            });
        } else {
            arr_monhoc = $.parseJSON($.cookie('arr_monhoc'));
            $('table#buoisang input').each(function(i) {
                $(this).val(arr_monhoc[i])
            })
        }

        //Lưu mảng môn học khi click
        function LuuMonHoc() {
            $.removeCookie('arr_monhoc');
            arr_monhoc = [];
            for (var i = 1; i < 61; i++) {
                arr_monhoc.push($('#input' + i).val());
            }
            $.cookie('arr_monhoc', JSON.stringify(arr_monhoc), {
                expires: 365
            });
            alert("Đã lưu môn học thành công !");
        }
    </script>
</table>
<input type='button' value='Lưu thời khóa biễu' id='LuuTKB' onclick='LuuMonHoc();' />

Trả lời


📁 Code Demo