Lấy tỷ giá và giá vàng tự động cho website

Lấy tỷ giá và giá vàng tự động cho website

Có thể bạn thích ?

Đây là đoạn code đơn giản để lấy tỷ giá & giá vàng từ Ngân hàng Đông Á cho website của mình.

Nguồn dữ liệu cần lấy :

 1. https://www.dongabank.com.vn/exchange/export

Link Demo => https://www.vk2.cc/tin-tuc/

Ở đây, mình áp dụng code cho trang WordPress, bạn chỉ cần copy code vào file sidebar.php (cùng cấp với file function.php) trước dòng <?php if (is_active_sidebar('primary-widget-area')): ?> là được

 

Code CSS:

<style>
.kk-table{
	display: table;
  width: 100%;
}
.kk-table thead tr th {
  text-align: center;
  background: honeydew;	
	padding: 0;
  height: 30px;
  vertical-align: middle;
  border: 1px solid #e8e8e8;
  font-size: 80%;
	font-weight:bold;
	
}
.kk-table tbody tr td {
  padding: 8px;
  font-size: 90%;
}
</style>

 

Code PHP:

function kk_get_data($website) {		
	$curl_handle=curl_init();
	curl_setopt($curl_handle, CURLOPT_URL, $website);
	curl_setopt($curl_handle, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 2);
	curl_setopt($curl_handle, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
	curl_setopt($curl_handle, CURLOPT_USERAGENT, 'VK2.cc');
	curl_setopt($curl_handle, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, FALSE);
	curl_setopt($curl_handle, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);

	$query = curl_exec($curl_handle);
	curl_close($curl_handle);
	
	return $query;
}

//Nếu trong wordpress thì dòng này có nghĩa là chỉ hiển thị trên trang front end
if (is_front_page()) 
{
	$content = kk_get_data('https://www.dongabank.com.vn/exchange/export');

	$content = str_replace('({"items":', '', $content);
	$content = str_replace('})', '', $content);
	$tygia = json_decode($content, true);		
	
	$tgv = [];
	if (count($tygia) > 0)
	{
		echo '<div class="side-widget ">	';
		echo '<h3 class="heading-1"><span>Tỷ giá ngoại tệ</span></h3>';
		echo '<table class="cart-table table table-bordered kk-table">';
		echo '<thead><tr> <th rowspan="2">Mã</th> <th colspan="2">Mua </th> <th rowspan="2"> <div> Bán </div></th> </tr><tr> <th>Tiền mặt</th> <th>Chuyển khoản</th> </tr></thead>';
		foreach($tygia as $tg)
		{
			if ($tg['type'] =='PNJ_DAB') $tgv = $tg;
			else echo '<tr><td>'.$tg['type'].'</td><td class="text-right">'.number_format((float)$tg['muatienmat'], 0, '', '.').'</td><td class="text-right">'.number_format((float)$tg['muack'], 0, '', '.').'</td><td class="text-right">'.number_format((float)$tg['bantienmat'], 0, '', '.').'</td></tr>';
		}
		echo '</table>';		
		echo '<div class="post-subscribe margin-bottom-30"><h3 class="heading-1">Tỷ giá VÀNG (PNJ)</h3><div class="col-md-6 col-xs-6"><label class="badge">Mua</label><h4>'.number_format((float)$tgv['muatienmat'], 0, '', '.').'</h4></div><div class="col-md-6 col-xs-6"><label class="badge badge-tech">Bán</label><h4>'.number_format((float)$tgv['bantienmat'], 0, '', '.').'</h4></div><span class="margin-top-70 text-right">Nguồn : Đông Á Bank <i>(Ngày: '.date("d-m-Y").')</i></span></div>';		
		echo '</div>';
	}
}

Một bình luận trên “Lấy tỷ giá và giá vàng tự động cho website

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Liên Hệ

Tp Mỹ Tho, Tiền Giang

0919 344 644