• Đăng ký
 • Đăng nhập

Đếm số lượt truy cập bài viết trong WordPress

📅 — 👀 1101 — 👦

Trang này có hữu ích không?

👍 Có (17)        👎 Không (20)


Như tiêu đề bài viết thì đây là đoạn code giúp bạn đếm số lượt bài viết, code khá đơn giản.

Trong đó, ý nghĩa các hàm như sau:

 1. kk_set_post_view() => hàm tính số lượt truy cập mới của khách (thường để đầu file single.php).
 2. kk_get_post_view() => hiển thị số lượt xem bài viết (đặt tại vị trí cần hiển thị số lần xem bài viết là được, thường trong file single.php hoặc trong các widget).
 3. Cuối cùng, đoạn code cuối là xóa biến đếm số lượt xem bài viết khi ta xóa bài viết đó.

Sau đây, bạn chèn đoạn code bên dưới vào file function.php là được:

function kk_set_post_view() {	
  $key = '_kkpvc';
  $post_id = get_the_ID();
  $count = (int) get_post_meta( $post_id, $key, true );
  $count++;
  update_post_meta( $post_id, $key, $count );
}
function kk_get_post_view() {
  $count = get_post_meta( get_the_ID(), '_kkpvc', true );
  if (empty($count)) echo '';
  echo '<span class="views"> '.$count.'</span>';
}

add_action( 'before_delete_post', function(){		
	delete_post_meta(get_the_ID(), '_kkpvc');
});

Trả lời


📁 Wordpress
🔖