Chuyện mục : Code Demo

Tạo High Light code miêu tả đoạn code

Nếu bạn viết website chuyên về code thì nên nhúng plugin này vào website, đây là plugin nhằm làm rõ code (có màu). Plugin này dùng rất đơn giản và có thể nhận biết được nhiều đoạn code. Các ngôn ngữ mà plugin hỗ trợ: Ngôn ngữ chính:  Apache  Bash  C#  C++  CSS  CoffeeScript  Diff […]

Thay đổi link cho Blogspot (không có label và datetime trong url)

Thấy nhiều bạn sử dụng Blogspot không hài lòng lắm với đường dẫn hiện tại của Blogspot. Như có label, datetime trong đường dẫn. Hôm nay mình viết bài viết này để giúp các bạn cách thay đổi đường dẫn. Ưu điểm thì thấy chuyên nghiệp hơn, có thể seo cho từ khóa bất kỳ […]

Hàm Load Label trong Blogspot sử dụng jquery

Trong Blogspot, ta thường hay sử dụng hàm lấy bài viết theo label với callback, với cách lấy bài viết này, mình thấy khó sử dụng, không linh động với việc nhúng các javascript trong các widget. Vì vậy, hôm nay mình chia sẻ một cách load bài viết theo label mà không dùng callback. […]

Create simple DropDown Menu Mega with css and jquery

DEMO Code HTML: <header class="navbar navbar-fixed-top"> <div class="navbar-inner"> <div class="container"> <!-- Mobile toggle button --> <button type="button" class="btn btn-navbar" data-toggle="collapse" data-target=".nav-collapse"> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> </button> <!-- Logo --> <a class="brand" href="#"><b>LOGO</b></a> <!– Navigation –> <nav class=”nav-collapse collapse”> <ul class=”nav”> <li><a href=”#top”>Home</a></li> <li class=”dropdown”> <a href=”#” class=”dropdown-toggle” data-toggle=”dropdown”>Mega Menu <b class=”caret”></b></a> <ul class=”dropdown-menu […]

Queue trong Javascript (Hàng đợi trong javascript)

Trong blogspot, khi chúng ta cần load nhiều Label trên website hay cần thực thi nhiều hàm javascript thì tôi khuyên bạn nên dùng Queue (hàng đợi). Queue hoạt động như sau, ta cần load 10 hàm javascript thì sẽ lần lượt đưa 10 hàm javascript vào Queue (hàng đợi), sau đó sẽ thực hiện […]

Nhúng Facebook Live Chat vào website, blog

Bạn chỉ cần nhúng đoạn code sau vào trước thẻ </body> là hoạt động, sau đó chỉnh sửa CSS để có giao diện như mong muốn. <div id="fb-root"></div><script> $(document).ready(function() { var raido = $(".wrap").attr("data-toggle"); if (raido == 1) { $(".vnk-tuvan").css("display", "none"); $(".x").click(function() { $(".wrap").slideToggle(); $(".vnk-tuvan").slideToggle(); }); $(".vnk-tuvan").click(function() { $(".wrap").slideToggle(); $(this).slideToggle(); }); } else { $(".wrap").css("display", […]

Liên Hệ

Tp Mỹ Tho, Tiền Giang

0919 344 644